Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys (3/2018) Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Julkaisuajankohta 21.12.2018 13.53
Tiedote

3/2018

Nro 3/2018 Antopäivä
19.12.2018

Säädösperusta

Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a § (225/2012), 22 a § (576/2018), 22 b § (225/2012), 22 c § (791/2013) ja 22 g § (791/2013)
Väylämaksulaki (1122/2005) 13 § 2 momentti
Tullilaki (304/2016) 52 §
Valmisteverotuslaki (182/2010) 19 § ja 98 §
Laki Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (254/2007)
Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) 3 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista (tullikoodeksi) 134, 135, 140 ja 267 artikla
Tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446 (delegoitu asetus), 120, 121 ja 129 d artikla, joka on lisätty delegoituun asetukseen alla mainitun asetuksen 55 artiklan 13 kohdalla
Delegoitu asetus (EU) 2016/341 tullikoodeksin täydentämisestä siirtymäsäännöksillä ja delegoidun asetuksen muuttamisesta (siirtymäsäännöksiä koskeva delegoitu asetus) 53 artikla

Voimassaoloaika
1.1.2019 lukien toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 20.7.2017 antama määräys nro 2/2017.

Kohderyhmät
Merenkulun harjoittajat ja heidän edustajansa
Tullin sähköinen palvelukeskus, Tullin analyysi ja tiedustelu, tullitoimipaikat

Tullin määräys Suomeen  saapuvia ja Suomesta lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tämä määräys koskee aluksen saapumista ja lähtöä koskevia ilmoituksia niiden saapuessa Suomen satamaan tai lähtiessä Suomen satamasta, näiden ilmoitusten sisältöä ja tallentamista alusliikennepalvelulain (623/2005) 20 a §:ssä (225/2012) tarkoitettuun merenkulun sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään (Portnet) sekä järjestelmään tapahtuvaa aluksen, aluksen edustajan ja laivanisännän rekisteröintiä.

Tätä määräystä sovelletaan seuraaviin aluksiin:

 • kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin meriliikenteen aluksiin, ei kuitenkaan rannikkokalastusaluksiin, jotka palaavat päivittäin tai 36 tunnin kuluessa rekisteröintisatamaan tai johonkin jäsenvaltioiden alueella olevaan toiseen satamaan käymättä kolmannen maan alueella sijaitsevassa satamassa;
 • meriliikenteen huvialuksiin, jos ne ovat 45 metriä pitkiä tai sitä pidempiä tai jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa;
 • perinnealuksiin, jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa.

Aluksen saapumista koskevien ilmoitusten ja lupien osalta on otettava huomioon myös Liikenneviraston määräys dnro 2240/1003/2012 meriliikenteessä olevien alusten ilmoituksista,  alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 11 a §:n (1138/2010) säännökset satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY (PSC-direktiivi) mukaisesta ennakkoilmoituksesta sekä rajavartiolakiin  15.7.2005/578 liittyvät  säännökset rajan ylittämisestä muualta kuin vahvistettujen  rajanylityspaikkojen kautta.

Tämä määräys koskee satamakäynti-ilmoitukselta vaadittavaa tietosisältöä suppeampana myös aluksen saapumista Suomessa olevaan ankkuripaikkaan tai lähtöä sieltä (7. kohta) sekä  kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien ulkomaan meriliikenteen alusten osalta  myös aluksen lastin ilmoittamista (6. kohta).

Ilmoitukset annetaan Tullin sähköisen palvelukeskuksen meriliikenneryhmälle (MEKE), joka myös tekee Portnetiin tarvittavat rekisteröinnit.

Aluksen kuljettamia tavaroita koskevat saapumisen yleisilmoitukset ja muut kuin tässä määräyksessä mainitut aluksen lastia koskevat tulliviranomaisen vaatimat ilmoitukset annetaan Tullin saapuvasta ja poistuvasta tavarasta annettavien ilmoitusten käsittelyjärjestelmään (Arex-järjestelmään).

2.    Aluksen rekisteröinti Portnet-järjestelmään, rekisteröintitietojen muuttuminen ja alusta koskevien asiakirjojen tallentaminen

2.1 Aluksen rekisteröinti

Suomen satamaan tai Suomessa sijaitsevaan ankkuripaikkaan ensimmäisen kerran saapuvan tai Suomen satamasta tai Suomessa sijaitsevasta ankkuripaikasta ensimmäisen kerran lähtevän aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on tallennettava Portnetiin ennen 3.1 kohdassa tarkoitetun saapumisilmoituksen antamista aluksen rekisteröimiseksi seuraavat tiedot:

 • aluksen nimi
 • aluksen radiotunnus
 • aluksen IMO-numero
 • aluksen kansallisuus
 • aluksen nettovetoisuus
 • aluksen bruttovetoisuus

2.2 Aluksen rekisteröintitietojen muuttuminen

Jos aluksen nimi, kansallisuus tai netto- tai bruttovetoisuus on muuttunut aluksen rekisteröinnin jälkeen, muuttunut tieto on ilmoitettava MEKElle ennen 3.1 kohdassa tarkoitetun saapumisilmoituksen vahvistamista tai, jos muutos on tapahtunut aluksen saapumisen jälkeen, ennen 4.1 kohdassa tarkoitetun lähtöilmoituksen vahvistamista.

2.3 Alusta koskevien asiakirjojen tallentaminen

Seuraavat alusta koskevat asiakirjat on tallennettava Portnetiin kahden tunnin kuluessa siitä, kun alus on saapunut ensimmäisen kerran Suomen satamaan:

 • mittakirja
 • kansallisuuskirja
 • luokitustodistus
 • lastiviivakirja
 • turvatodistus

Edellä luetellut asiakirjat voidaan tallentaa Portnetiin myös 2.1 kohdassa tarkoitetun rekisteröinnin yhteydessä. Samalla kun asiakirja tallennetaan Pornetin alustietoihin, sen mahdollinen voimassaolo on myös rekisteröitävä. Jos alusta koskeva asiakirja on muuttunut sen Portnetiin tallentamisen jälkeen, myös muuttunut asiakirja on tallennettava Portnetiin.

Alusta koskevia asiakirjoja, aluksen mittakirjaa ja turvatodistusta lukuun ottamatta, ei tarvitse tallentaa Portnetiin, jos väylämaksulakia ei sovelleta alukseen tämän määräyksen kohdan 3.1.2.2 mukaisesti.

3. Ilmoitusmenettely saapumisen yhteydessä

Aluksen saapuessa Suomen satamaan siitä on annettava Portnetiin saapumisilmoitus (ennakkoilmoitus), joka sisältää myös väylämaksulain edellyttämät tiedot, sekä saapumisaikaa koskeva ilmoitus. Aluksen edustajan on vahvistettava annetut tiedot. Edustajan järjestelmään tekemä vahvistus vahvistaa samalla myös aluksesta annettujen asiakirjojen oikeellisuuden.

3.1 Saapumisilmoitus

3.1.1 Saapumisilmoituksen antamisajankohta

Suomen satamaan saapuvasta aluksesta on annettava saapumisilmoitus Portnetiin:

a) vähintään 24 tuntia ennen saapumista; tai

b) viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia; tai

c) jos satamaa ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, heti kun tieto satamasta on saatavilla.

Jos ennakoitu saapumisaika muuttuu enemmän kuin kaksi tuntia saapumisilmoituksessa mainitusta ajasta, uusi ennakoitu aika on ilmoitettava välittömästi Portnetiin.

Jos alus kuljettaa vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita ja saapuu Euroopan talousalueen ulkopuolisesta satamasta, tiedot näistä aineista on ilmoitettava ennen lastaussatamasta lähtöä tai heti, kun Suomessa oleva määräsatama on selvillä.

3.1.2 Saapumisilmoituksen sisältö

Saapumisilmoitukseen sisältyvät seuraavat tiedot, ilmoitukset ja luettelot:

 • yleiset tiedot
 • väylämaksua koskeva ilmoitus
 • aluksen turvatoimia koskeva ilmoitus
 • alus- ja lastijätteitä koskeva ilmoitus
 • aluksen kuljettamia vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita koskeva ilmoitus
 • ilmoitukset aluksen miehistöstä ja matkustajista
 • ilmoitukset aluksen varastoista ja aluksen miehistön tavaroista

3.1.2.1 Yleiset tiedot

Saapumisilmoituksessa on oltava seuraavat yleiset tiedot:

 • aluksen yksilöintitiedot: nimi, tunnuskirjaimet, IMO-numero (jos aluksella on sellainen)
 • saapumissatama
 • edellinen lähtösatama
 • seuraava määräsatama
 • tieto siitä, saapuuko alus ulkomaan- vai kotimaanliikenteessä
 • tieto siitä, onko aluksella saapuessaan vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita (vaarallista lastia)
 • tieto siitä, saapuuko alus lastissa ja purkaako alus lastin
 • tieto siitä, lähteekö alus ulkomaanliikenteessä vai kotimaanliikenteessä
 • aluksen sijaintipaikka satamassa
 • aluksen arvioitu saapumisaika satamaan
 • ennakkotieto purettavasta lastista
 • aluksen arvioitu lähtöaika satamasta, jos kysymys on ulkomaanliikenteessä lähtevästä aluksesta
 • miehistön lukumäärä, mukaan luettuna aluksen päällikkö
 • matkustajien lukumäärä
 • aluksella olevien henkilöiden kokonaismäärä
 • väylämaksuvelvollisen nimi, jos se on eri taho kuin ilmoituksen antaja
 • liitteenä olevat erilaiset FAL-lomakkeet (myös niiden lukumäärä)
 • tiedot muuttuneista aluksen Portnet-rekisteröintitiedoista
 • aluksen väylämaksulain mukainen laivanisäntä (ilmoitetaan satamakäynnin kohdassa ”Varustamo”, poimitaan Portnetin varustamot-rekisteristä; väylämaksulaissa laivanisännällä tarkoitetaan aluksen omistajaa, vuokraajaa tai sitä, joka käyttää tosiasiallista määräysvaltaa aluksen liikennöintiin liittyvissä kysymyksissä)

3.1.2.2 Väylämaksua koskeva ilmoitus

Saapumisilmoituksen tulee sisältää kaupallisen liikenteen aluksen osalta väylämaksua koskeva ilmoitus. Väylämaksua koskevasta ilmoituksesta on kuitenkin vapautettu alus:

 1. joka liikennöi Saimaan kanavalla tai Saimaan vesialueella;
 2. joka matkalla ulkomaisesta satamasta toiseen kulkee Suomen aluevesien kautta poikkeamatta Suomessa satamaan;
 3. joka saapuu Suomeen ja lähtee Suomesta Saimaan kanavan kautta poikkeamatta Suomen rannikon satamaan;
 4. jonka nettovetoisuus on alle 300 ja joka on väylämaksulain 2 §:n 3 kohdassa määritelty risteilyalus tai väylämaksulain 2 §:n 4 kohdassa määritelty lastialus;
 5. jonka nettovetoisuus on alle 600 ja joka on väylämaksulain 2 §:n 1 kohdassa määritelty matkustaja-alus;
 6. jota käytetään jäänmurtoon Suomen sisäisillä tai ulkoisilla aluevesillä ja joka tuottaa Liikennevirastolle jäänmurtopalveluja sopimus- tai valtiosopimuspohjaisesti.

Väylämaksua koskeva ilmoitus on annettava jokaisen saapumisen yhteydessä. Jos väylämaksun suuruuteen vaikuttavat seikat muuttuvat kalenterivuoden aikana siten, että väylämaksu mahdollisesti nousee, on tästä ilmoitettava väylämaksua koskevalla ilmoituksella.

Väylämaksulaissa tarkoitettu laivanisäntä ja yhteisvastuullinen edustaja on rekisteröitävä Portnetiin ennen ilmoituksen antamista tämän määräyksen 9. kohdan mukaisesti.

3.1.2.3 Aluksen turvatoimia koskeva ilmoitus

Jos alus on kaupallisessa ulkomaanliikenteessä, saapumisilmoituksen tulee sisältää aluksen turvatoimia koskeva ilmoitus. Tämä ilmoitus on annettava myös silloin, kun ulkomaanliikenteessä oleva alus on lähtenyt toisesta suomalaisesta satamasta. Turvatoimi-ilmoituksen sisältö määritellään jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU (ilmoitusmuodollisuusdirektiivi) liitteen lisäysosassa. Aluksista, joiden on annettava turvatoimi-ilmoitus, säädetään alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 725/2004. Ilmoitusvelvollisuus ei koske lastialuksia, joiden bruttovetoisuus on alle 500, kalastusaluksia, sota-aluksia, joukkojenkuljetusaluksia, aluksia, jotka eivät kulje konevoimalla, eikä alkeellista rakennetta olevia puualuksia. Turvatoimi-ilmoitusta ei myöskään tarvitse antaa, jos alus on Liikenteen turvallisuusviraston tekemällä päätöksellä vapautettu ilmoituksen antamisesta.

3.1.2.4 Alus- ja lastijätteitä koskeva ilmoitus

Saapumisilmoituksen tulee sisältää alusjätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus. Ilmoituksen sisältö määritellään aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/59/EY (alusjätedirektiivi) liitteessä II, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna.

Aluksista, joiden on annettava alusjätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus, säädetään merenkulun ympäristösuojelulain (1672/2009) 10 luvussa. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä kansainvälisen liikenteen että kotimaanliikenteen aluksia.  Ilmoitusvelvollisuus ei koske kalastusaluksia eikä huviveneitä, jotka saavat kuljettaa enintään 12 matkustajaa. Alusjätteitä tai lastijätteitä koskevaa ilmoitusta ei myöskään tarvitse antaa, jos alus on Liikenteen turvallisuusviraston tekemällä päätöksellä vapautettu jätteiden jättöpakosta ja ilmoitusvelvollisuudesta.

3.1.2.5 Aluksen kuljettamia vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita koskeva ilmoitus

Jos alus on kaupallisessa liikenteessä ja saapuu Euroopan talousalueen ulkopuolisesta satamasta, saapumisilmoituksen tulee sisältää aluksen kuljettamia vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita koskeva ilmoitus. Ilmoituksen sisältö määritellään vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (346/2014).

3.1.2.6 Ilmoitus aluksen miehistöstä ja matkustajista

Jos alus saapuu ulkomailta kaupallisessa liikenteessä, saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoitus aluksen miehistöstä ja matkustajista. Ilmoituksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/399 henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö).

Ilmoitusta aluksen miehistöstä ja matkustajista ei tarvitse antaa, jos kysymyksessä on EU-maiden välisessä säännöllisessä sisäisessä lauttaliikenteessä kulkeva alus, jos se ei  poikkea kolmansien maiden satamiin.

3.1.2.7 Alusta koskeva meriterveysilmoitus

Ulkomailta kaupallisessa liikenteessä saapuvan aluksen saapumisilmoituksessa on vastattava meriterveyttä koskevaan kyselyyn. Kyselyn sanamuoto kuuluu: Onko aluksella haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa kansainvälisen terveysriskin, saapuuko alus alueelta, missä on todettu kansainvälisesti merkittävä epidemia JA/TAI onko aluksella vakavasti sairastuneita joiden taudinkuvaan liittyy kuumeilua, yskää, hengenahdistusta, ihottumaa, verenvuoto-oireita tai halvaantuminen tai edellä mainittuihin oireisiin liittyviä kuolemantapauksia?

Jos vastaus tähän kyselyyn on kyllä, aluksen saapumisilmoitukseen tulee liittää Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) mukainen meriterveysilmoitus.

3.1.2.8 Ilmoitukset aluksen varastoista ja aluksen miehistön tavaroista

Jos alus on kaupallisessa liikenteessä ja saapuu ulkomailta, saapumisilmoituksen tulee sisältää ilmoitukset aluksen varastoista ja aluksen miehistön tavaroista valmisteverottomien alkoholi- ja tupakkatuotteiden osalta.

Ilmoituksia aluksen varastoista ja aluksen miehistön tavaroista ei tarvitse antaa, jos alus on matkustaja-alus tai risteilyalus tai kysymyksessä on alus, jota käytetään delegoidun asetuksen 120 ja 121 artiklassa tarkoitetussa säännöllisessä alusliikenteessä.

3.1.3 Saapumisilmoituksen vahvistaminen

Aluksen edustajan on vahvistettava saapumisilmoitus kahden tunnin kuluessa aluksen saapumisesta. Aluksen saapuessa yöllä klo 22.00:n ja klo 08.00:n välisenä aikana saapumisilmoitus on vahvistettava viimeistään klo 10.00 kyseistä yötä seuraavana aamuna. MEKE voi poikkeustapauksissa antaa luvan poiketa mainitusta määräajasta, huomioon ottaen liikenteen luonne ja paikalliset olosuhteet.

3.2 Saapumisaikaa koskeva ilmoitus

Aluksen saapumisaika on kirjattava Portnetiin viimeistään kahden tunnin kuluessa aluksen saapumisesta. Tulliviranomaiselle riittää aluksen saapumisaikaa koskevaksi ilmoitukseksi myös sataman antama tieto aluksen saapumisesta satamaan. Viime kädessä kuitenkin aluksen edustaja vastaa saapumisaikaa koskevan ilmoituksen antamisesta Portnetiin.

Aluksen saapuessa yöllä klo 22.00:n ja klo 08.00:n välisenä aikana saapumisaikaa koskeva ilmoitus on annettava viimeistään klo 10.00 kyseistä yötä seuraavana aamuna.  Jos aluksen saapumisaika poikkeaa enemmän kuin kaksi tuntia ennakoidusta saapumisajasta, tieto muuttuneesta saapumisajasta on kuitenkin ilmoitettava myös yöaikana.

3.3 Saapumisilmoituksen ja saapumisaikaa koskevan ilmoituksen tietojen hyväksyminen

Tulliviranomainen hyväksyy aluksen saapumisesta annetut tiedot, kun aluksen edustaja on vahvistanut tiedot ja Portnetiin on ilmoitettu aluksen lopullinen saapumisaika. Tämän jälkeen tietojen ilmoittaja ei voi enää muuttaa antamiaan saapumistietoja.

4. Ilmoitusmenettely lähdön yhteydessä

Aluksen lähtiessä Suomen satamasta siitä on annettava Portnetiin lähtöilmoitus ja lähtöaikaa koskeva ilmoitus. Aluksen edustajan on vahvistettava annetut tiedot. Ilmoitukset on annettava heti, kun lähtötiedot ovat saatavilla, mutta viimeistään kuitenkin kaksi tuntia ennen aluksen lähtöä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske seuraavia aluksia:

 • kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviä kotimaanliikenteen aluksia, joiden bruttovetoisuus on alle 300; kuitenkin myös tällaisten alusten on annettava ilmoitus alusten kuljettamista vaarallisista tai ympäristöä pilaavista aineista 4.1 kohdan toisen kappaleen mukaisesti;
 • alle 45 metrin pituisia meriliikenteen huvialuksia;
 • perinnealuksia;
 • sellaisia rannikkokalastusaluksia, jotka – ilman, että ne käyvät kolmannen maan alueella sijaitsevassa satamassa – palaavat päivittäin tai 36 tunnin kuluessa rekisteröintisatamaan tai johonkin jäsenvaltioiden alueella olevaan toiseen satamaan.

4.1 Lähtöilmoitus

Aluksen edustajan on ennen aluksen lähtöä ilmoitettava Portnetiin tieto siitä, lastaako alus, ennakkotieto lastattavasta lastista ja aluksen arvioitu lähtöaika. Tiedot voidaan antaa myös saapumisilmoituksen yhteydessä. Jos lähtöaika muuttuu enemmän kun kaksi tuntia aiotusta lähtöajasta, tieto muuttuneesta lähtöajasta on ilmoitettava Portnetiin.

Riippumatta aluksen koosta ja siitä, onko alus kotimaan- vai ulkomaanliikenteessä, kaupallisiin tarkoituksiin käytettävän aluksen on aina annettava Portnetiin satamasta lähdettäessä tiedot aluksen kuljettamista vaarallisista tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta valtioneuvoston asetuksen (346/2014) mukaisesti.

Jos tiedot aluksen miehistöstä ja matkustajista ovat muuttuneet verrattuna aluksen saapumiseen, matkustaja- ja miehistöluettelot on tallennettava Portnetiin.

Aluksen edustajan on vahvistettava lähtöilmoitus Portnetiin, kun vaaditut tiedot on annettu. Alus saa Tullin puolesta lähteä annettuaan lähtöilmoituksen, jollei Tulli ole erikseen kieltänyt aluksen lähtöä.

4.2 Lähtöaikaa koskeva ilmoitus

Aluksen lähtöaika on kirjattava Portnetiin viimeistään kahden tunnin kuluessa aluksen lähdöstä. Tulliviranomaiselle riittää myös sataman antama tieto aluksen lähdöstä satamasta aluksen lähtöaikaa koskevaksi ilmoitukseksi. Viime kädessä kuitenkin aluksen edustaja vastaa lähtöaikatiedon antamisesta Portnetiin.

Aluksen lähtiessä yöllä klo 22.00:n ja klo 08.00:n välisenä aikana, lähtöilmoitus on annettava viimeistään klo 10.00 kyseistä yötä seuraavana aamuna.  Jos aluksen todellinen lähtöaika poikkeaa yli kaksi tuntia ilmoitetusta ennakoidusta lähtöajasta, tieto muuttuneesta lähtöajasta on ilmoitettava MEKElle myös yöaikana.

4.3 Lähtöilmoituksen ja lähtöaikaa koskevan ilmoituksen tietojen hyväksyminen

Tulliviranomainen hyväksyy aluksen lähdöstä annetut tiedot, kun aluksen edustaja on ne vahvistanut ja alukselle on ilmoitettu Portnetiin lopullinen lähtöaika. Tämän jälkeen tietojen ilmoittaja ei voi enää muuttaa antamiaan lähtötietoja.

5.  Saapumis- ja lähtöilmoitusten tallentaminen Portnetiin

Edellä 3. ja 4. kohdassa tarkoitetut saapumista ja lähtöä koskevat tiedot ja ilmoitukset tallennetaan Portnetiin seuraavasti:

 • Yleiset tiedot, väylämaksua koskeva ilmoitus, aluksen kuljettamia vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita koskeva ilmoitus, lähtöilmoitus ja aluksen saapumis- tai lähtöaikaa koskeva ilmoitus voidaan tallentaa Portnetiin vain käyttöliittymällä.
 • Aluksen turvatoimia koskeva ilmoitus sekä alus- ja lastijätteitä koskeva ilmoitus voidaan tallentaa Portnetiin joko käyttöliittymällä tai käyttäen Tullin verkkosivuilta saatavia NSW-lomakkeita. Aluksen varustamon turvapäällikköä koskevat tiedot annetaan aluksen laivanisäntätietojen rekisteröimisen yhteydessä. Jos tiedot ovat muuttuneet, aluksen varustamoa koskevat tiedot turvapäällikkötiedot mukaan lukien on annettava uudelleen tämän määräyksen 9. kohdassa ilmoitetulla tavalla. Aluksen edustajan on satamakäyntiä koskevalla ilmoituksella kerrottava, jos aluksen turvallisuudesta vastaa joku muu kuin aluksen väylämaksulain mukainen laivanisäntä ja mainittava ilmoituksella tämän yhtiön nimi.
 • Ilmoitus aluksen miehistöstä ja matkustajista voidaan tallentaa Portnetiin vain käyttäen Tullin verkkosivuilta saatavia NSW-lomakkeita.
 • Ilmoitukset aluksen varastoista ja miehistön tavaroista voidaan tallentaa Portnetiin vain käyttäen IMO-FAL -lomakkeita. Aluksen mahdollisesti toimittamat lomakkeet aluksen varastoista ja miehistön tavaroista voidaan tallentaa Portnetiin myös PDF-muotoisina asiakirjoina.
 • Meriterveysilmoitus voidaan tallentaa Tullin verkkosivulta saatavaa NSW-lomaketta käyttäen tai PDF-muotoisena asiakirjana.

Mahdollisten lisätietojen ilmoittamiseen voi käyttää Portnetin huomautuskenttää, joka koskee muita saapumis- ja lähtötietoja.

Sanomamuotoisesta tiedon lähettämisestä saa lisätietoja Liikennevirastosta osoitteesta antti.arkima@liikennevirasto.fi. Liikennevirasto myös vastaa sanomamuotoisten tietojen lähettäjien testaamisesta ja hyväksymisestä.

6. Lasti-ilmoitustiedot

Portnetiin voi antaa käyttöliittymällä tai sanomamuotoisena tavaraeräkohtaisia tai tilastotasoisia tietoja aluksesta purettavista ja alukseen lastattavista tavaroista sekä matkustajista. Tavaratiedot voi myös ladata Portnetiin ilmoittajan omista järjestelmistä kohdassa ”IMO-FAL ilmoitukset” joko rakenteellisena asiakirjana tai PDF-muotoisena asiakirjana.  Portnetiin annetulla lasti-ilmoituksella ei voi kuitenkaan korvata ilmoituksia, jotka Tulli on velvoittanut antamaan omiin saapuvia tai poistuvia tavaroita koskeviin järjestelmiinsä (AREX- ja ELEX-järjestelmät).

Varustamon, jonka kuljettamiin tavaroihin sovelletaan siirtymäsäännöksiä koskevan delegoidun asetuksen 53 artiklassa tarkoitettua meriteitse kuljetettavia tavaroita koskevaa unionin passitusmenettelyä, tulee antaa aluksesta purettavia tavaroita koskeva lastiluettelo Portnetiin viimeistään silloin, kun purettavat tavarat esitetään Tullille.

Varustamolla,  jolla on delegoidun asetuksen 129 d artiklan, joka on lisätty delegoituun asetukseen siirtymäsäännöksiä koskevan delegoidun asetuksen 55 artiklan 13 kohdalla, mukaisesti oikeus laatia tavaroiden unioniaseman osoittava tavaraluettelo aluksen lähdön jälkeen, tulee antaa kysymyksessä oleva tavaraluettelo Tullille viimeistään aluksen lähtöä seuraavana päivänä. Portnetiin ei voi teknisten syiden vuoksi ladata lastiluetteloa aluksen lähdön jälkeen. Tämän vuoksi, jos lastiluettelo toimitetaan Tullille vasta aluksen lähdön jälkeen eikä sitä anneta Portnetiin käyttöliittymän kautta tai sähköisenä sanomana, se tulee toimittaa sähköpostilla MEKElle.

Jos aluksesta ei ole ennen lastin purkamista annettu purettavaa lastia koskevaa tavaraeräkohtaista ilmoitusta Tullin AREX-järjestelmään, purettavasta lastista on  annettava purkausvalvontaa varten ilmoitus Portnetiin ennen lastin purkamista. Jos ilmoitus ladataan Portnetiin, lataaminen  on mahdollista, kunnes  alus on saanut lopullisen saapumisajan ja ilmoittaja on vahvistanut alusilmoituksen tiedot.

7. Alusten ankkurointia koskevat ilmoitukset

Aluksen saapuessa ennalta suunnitellulla tavalla Suomessa olevaan ankkuripaikkaan lastin purkamista varten tai lastin ottamista varten tai muuta aluksen kannalta tarpeellista toimintaa varten aluksesta tulee ilmoittaa alusta koskevat yleiset tiedot sekä väylämaksun määrittämistä koskevat tiedot ja ilmoitettava aluksen saapumisaika. Lisäksi tulee ilmoittaa aluksen miehistö- ja matkustajatiedot, aluksen varastoja ja miehistön tavaroita koskevat tiedot sekä tiedot vaarallisista ja ympäristöä pilaavista aineista.

Ilmoitus tulee antaa satamakäynti-ilmoituksen määräaikoja noudattaen. Ankkuroitaessa tulee myös ottaa huomioon aluksesta purettavaa tavaraa ja alukseen lastattavaa tavaraa koskevat lasti-ilmoitusmuodollisuudet sekä mahdolliset muut tilanteeseen liittyvät viranomaismuodollisuudet.

Aluksen lähtiessä Suomessa olevasta ankkuripaikasta siitä on annettava aluksen lähtöä ja lähtöaikaa koskeva ilmoitus. Tiedot tulee antaa satamakäynti-ilmoituksia koskevia määräaikoja noudattaen.

Alus, josta on tehty satamakäyntiä koskeva ilmoitus 1.-3. sekä 5. ja 6. kohdan mukaisesti ja joka joutuu ankkuroimaan odottaessaan satamaan pääsyä, on tehtävä ankkurointia koskeva ilmoitus, jos ankkurointi kestää yli 24 tuntia. Satamakäyntiä koskevassa ilmoituksessa on edelliseksi satamaksi ilmoitettava varsinainen satama. Ankkuripaikkaa koskevaa koodia ei satamakäyntiä koskevassa ilmoituksessa käytetä.

Aluksen saapuessa ennalta suunnitellulla tavalla Suomen aluevesille suorittamaan työtehtävää tai muuta aluksen kannalta tarpeellista toimintoa ilman, että se ankkuroituu, siitä on annettava ilmoitukset samalla tavoin kuin jos se saapuisi ankkuripaikkaan.

Tulli voi kieltää aluksen aiotun ankkuroinnin ja tarvittaessa osoittaa aluksen toiminnalle muun paikan kuten sataman.

8. Öljysäiliöalusten väliset öljylastien siirrot Suomen vesialueella ja niistä Tullille Portnetiin annettavat ilmoitukset

Öljysäiliöalusten välisiä öljylastin siirtoja (STS-siirto) saa tehdä vain satama-alueella sekä erikseen nimetyillä alueilla Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä.

Liikenteen turvallisuusvirasto on nimennyt Suomen vesialueella seuraavat alueet öljylastin STS-siirtoja varten:

 • Kalbådagrundin ankkuripaikka Suomenlahdella
 • Svartbäckin ankkuripaikka Porvoon Kilpilahden edustalla.

Alueet määritellään tarkemmin Trafin päätöksessä TRAFI/398315/03.04.01.00/2017

Aluksen liikenteenharjoittajan, omistajan, asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava Tullille suunnitelmastaan suorittaa Suomen vesialueella öljylastin STS-siirto käyttämällä alusliikennepalvelulaissa tarkoitettua sähköistä merenkulun tiedonhallintajärjestelmää Portnetia. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ja vähintään 48 tuntia ennen aiottua STS-siirtoa. Ilmoituksen pitää sisältää:

 • STS-siirtoon osallistuvan aluksen nimi, radiokutsutunnus, IMO-numero ja arvioitu saapumisaika
 • STS-siirron päivämäärä, aika ja sijaintipaikka
 • tieto siitä tapahtuuko STS-siirto ankkurissa tai liikkeellä ollessa
 • öljyn laji ja määrä
 • STS-siirron suunniteltu kestoaika
 • STS-siirron vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot
 • vahvistus siitä, että öljysäiliöaluksella on öljylastin siirtosuunnitelma (STS-siirtosuunnitelma), joka täyttää MARPOL 73/78 -yleissopimuksen 1 liitteen mukaiset vaatimukset.

Ilmoitus pitää antaa öljylastia tyhjentävän ja sitä vastaanottavan aluksen osalta. Jos poikkeustapauksissa kaikkia tietoja ei ole saatavilla vähintään 48 tuntia ennen suunniteltua STS-siirtoa, öljylastia tyhjentävän öljysäiliöaluksen on ilmoitettava Tullille vähintään 48 tuntia ennen aiottua siirtoa, että siirto aiotaan suorittaa. Puuttuvat tiedot on toimitettava Tullille niin pian kuin mahdollista.

Tiedot annetaan Portnetiin toistaiseksi tekstimuodossa satamakäynti-ilmoituksen kohdassa ”Muut sataman saapumistiedot”. Ilmoittajan on otettava huomioon tietoja antaessaan, että aluksen saapumisesta ja sen lähdöstä on annettava Tullille muutkin asianmukaiset alusta ja sen lastia koskevat ilmoitukset.

9. Aluksen edustajien rekisteröinti

Liikenteenharjoittajan tai aluksen edustajan on rekisteröidyttävä Portnetiin pystyäkseen antamaan siihen tietoja. Rekisteröinti tehdään Tullin lomakkeella 854s_15.

Väylämaksulaissa tarkoitetuksi yhteisvastuulliseksi edustajaksi on rekisteröidyttävä erikseen lomaketta 988s_1.1.2015 käyttäen.

Rekisteröidylle aluksen edustajalle annetaan Portnetin käyttöön liittyvät tunnukset.

Myös väylämaksulain mukaiset laivanisäntätiedot on rekisteröitävä Portnetiin. Rekisteröinti tehdään Tullin lomakkeella 855s_12. Lomake toimitetaan MEKEen sähköpostilla. Samassa yhteydessä tulee ilmoittaa myös aluksen turvallisuudesta vastaavan varustamon  turvapäällikköä koskevat tiedot, jos aluksen turvallisuudesta vastaava varustamo on sama kuin aluksen väylämaksulain mukainen laivanisäntä. Muussa tapauksessa aluksen turvallisuudesta vastaavaa varustamoa ja aluksen turvapäällikköä koskevat tiedot on annettava aluksen saapumistietojen yhteydessä kohdan 5. mukaisesti.

Laivanisäntää koskevat rekisteröintitiedot ja tiedot niiden muutoksista on toimitettava MEKEen aluksen saapumisilmoituksen määräaikoja noudattaen.

Rekisteröinti-ilmoitus toimitetaan MEKElle sähköpostilla.

10. Lomakkeet

Tullin Portnetin käyttöä koskevat erilaiset lomakkeet löytyvät Tullin sivulta www.tulli.fi ja sen yrityksille tarkoitetusta osuudesta kohdasta ”Sähköinen asiointi”, lomakkeet, meriliikenteen lomakkeet”.

11. Varamenettely

Jos Portnet ei toimi, MEKE voi määrätä käyttämään Tullin internetsivustosta saatavia lomakkeita varamenettelynä. Tällaista tilannetta varten MEKE antaa ohjeet erikseen.

12. MEKEn yhteystiedot

Postiosoite: PL 386, 20101 Turku

Palvelunumero: 040 332 4049

Sähköpostiosoite: meke@tulli.fi

Pääjohtajan poissa ollessa
Ylijohtaja
Jarkko Saksa

Päälakimies
Antti Hästbacka

Määräykset