Hyppää sisältöön

Tullilaboratorio jakaa ja saa uusinta kansainvälistä tutkimustietoa vertailulaboratoriotoiminnassa

Julkaisuajankohta 24.4.2023 10.53
Tiedote

Tullilaboratoriossa tutkimme monipuolisesti Suomeen tuotavia käyttötavaroita, elintarvikkeita, polttoaineita sekä huumaus- ja lääkeaineita. Tutkimuksissamme varmistamme ulkomailta tuotavien tuotteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, mutta analyyseilla on mahdollista myös määrittää tuotteiden oikeita tullinimikkeitä ja estää rikollisten aineiden tai esineiden pääsy yhteiskuntaamme.

Tullilaboratorio on myös maa- ja metsätalousministeriön nimeämä elintarviketurvallisuuden kansallinen vertailulaboratorio. Käytännössä se tarkoittaa, että toimimme yhteistyössä muiden EU:n vertailulaboratorioiden kanssa ja osallistumme säännöllisesti koulutuksiin ja laboratorioiden välisiin vertailuihin, ja järjestämme koulutusta myös itse.

Vuoden 2022 syyspuolella asiantuntijamme osallistuivat useisiin kansainvälisiin vertailulaboratorioiden tilaisuuksiin. Saimme kuulla uusinta tietoa niin geenimuunnelluista tuotteista, torjunta-ainejäämien analytiikasta, elintarvikekontaktimateriaaleista, elintarvikkeiden vierasaineista ja paljosta muusta. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, jotta voimme turvata suomalaista yhteiskuntaa haitallisilta aineilta ja tuotteilta ajankohtaisimmilla tiedoilla ja menetelmillä.

Oletko itsekin alan ammattilainen? Seuraavista kappaleista voit lukea tarkemmin syksyn seminaarien ja työpajojen aiheista ja yhteyksistä Tullilaboratorion päivittäiseen työhön.

Prosessikontaminanttien vertailulaboratorioiden työpaja Kööpenhaminassa

EU:n prosessikontaminanttien vertailulaboratorion (EURL-PC) vuotuinen työpaja pidettiin fyysisenä kokouksena 27.–28.9.2022 Kööpenhaminassa, Tanskassa. Prosessikontaminantit tarkoittavat ei-toivottuja yhdisteitä, joita muodostuu elintarvikkeiden jalostuksen aikana. Tilaisuudessa pohdittiin, miten teollisuus voisi vähentää prosessikontaminanttien muodostumista elintarvikkeissa.

Komission edustaja esitteli kuinka 3-MCPDE:lle ja glysidyyliestereille (GE) ollaan asettamassa uusia enimmäismääriä useammalle elintarvikkeelle. Akryyliamidin vertailuarvoista ja enimmäismääristä käydään keskusteluja, ja furaanien ja alkyloitujen furaanien analysointisuositus on voimassa. Uusi yhdisteluokka, mineraaliöljyhiilivedyt (MOH), tullaan sisällyttämään EURL-PC:n piiriin vuodesta 2023 alkaen.

Tilaisuudessa käytiin läpi tulokset vuoden 2022 pätevyyskokeista furaani ja alkyloidut furaanit viljassa, akryyliamidi lastenruoassa sekä vapaa ja sitoutunut 3-MCPD ja GE äidinmaidonkorvikkeessa ja lasten keksissä. Vuoden 2023 pätevyyskokeet tulevat olemaan furaani ja alkyloidut furaanit suolakeksissä, akryyliamidi kaakaojauheessa, vapaa ja sitoutunut 3-MCPD ja GE lastenruoassa sekä MOH helpossa matriisissa. Tullilaboratoriossa osallistumme akryyliamidin sekä 3-MCPD:n ja GE:n pätevyyskokeisiin.

Geenimuunneltuja organismeja tutkivien laboratorioiden vuosikokous

Eurooppalaisten geenimuunneltuja organismeja tutkivien laboratorioiden (The European Network of GMO Laboratories, ENGL) vuosittainen kokous pidettiin 30.9.2022. Aiheena olivat geenimuunneltujen (GM) eläinten jalostuksen kehittyminen, GM-mikrobien kontaminaatiot elintarvike-entsyymeissä ja uudet geenimuunneltujen kasvien tunnistusmenetelmät.

ENGL:in sisäinen työryhmä oli saanut valmiiksi DNA:n eristysmenetelmien valintaan ja käyttöön liittyvän ohjeen, joka tullaan julkaisemaan vuoden 2023 alussa. Tullilaboratoriossa voimme hyödyntää ohjetta valittaessa tutkimukseen tulevalle näytteelle parhaiten sopivan käsittelymenetelmän. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi eurooppalaisen CEN- ja kansainvälisen ISO-standardisointityön GM-elintarvikkeita koskevien työryhmien tilanne.

Mykotoksiinien ja kasvitoksiinien kansainvälinen kokous

Mykotoksiinien ja kasvitoksiinien EU:n ja kansallisten vertailulaboratorioiden kokous järjestettiin 4.–5.10.2022 Wageningenissa, Hollannissa. Kokoukseen osallistui paikan päällä 39 kansallisten laboratorioiden edustajaa ja lisäksi kolme edustajaa etäyhteyden välityksellä. Suomesta paikalla olivat edustajat Tullilaboratoriosta ja Ruokavirastosta.

Kokouksessa EU-komission edustaja Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastosta (DG SANTE) kävi läpi ajankohtaiset asiat alan lainsäädännön muutoksista. CEN:in standardisointityöryhmien edustajat päivittivät tilanteen mykotoksiinien ja kasvitoksiinien tutkimusmenetelmien standardisointityön etenemisestä ja mahdollisista uusista työkohteista. Kokouksessa esiteltiin kahden EURL:n järjestämän vertailumittauksen (pyrrolitsidiinialkaloidit ja mykotoksiinien ns. monimenetelmä) tulokset. Tuloksista saatiin arvokasta tietoa Tullilaboratorion menetelmänkehitystyöhön.  

EURL:ssä on meneillään paljon menetelmänkehitystyötä, muun muassa qlykoalkaloidien, kinolitsidiinialkaloidien ja okratoksiini A:n menetelmien osalta. Tullilaboratoriossa otamme tarpeen mukaan näitä menetelmiä käyttöön, kun uusia toksiineja tai elintarvikematriiseja tulee virallisen valvonnan piiriin.

Elintarvikekontaktimateriaalien vuosikokous

Elintarvikekontaktimateriaalien vertailulaboratorioverkoston (EURL-NRL-FCM) vuosikokous pidettiin hybridikokouksena etäyhteydellä ja paikan päällä Belgian Geelissä 11-12.10.2022. Kokoukseen otti osaa EU-komission ja DG SANTE:n edustajien lisäksi asiantuntijoita 26 eri maasta.

Kokouksessa jaettiin puolin ja toisin tietoa verkostoon kuuluvien laboratorioiden toiminnasta liittyen analyysivalikoimaan, menetelmäkehitykseen ja akkreditointikäytäntöihin. Laboratorioiden testauskapasiteetti vaihteli suuresti laajasta valikoimasta pienempiin yksittäisten perusmenetelmien toimijoihin. Mitä tulee analyysivalikoimaan ja akkreditoituihin menetelmiin, Tullilaboratorion kontaktimateriaalitestaustoiminnan voi esittelyjen perusteella todeta olevan keskitasoa. Yhteenvetona akkreditointikäytännöistä todettiin, että mahdollisuus mukautuvan pätevyysalueen ja nk. nukkuvien menetelmien käyttöön vaihtelee maittain eikä käytäntöjä ole otettu käyttöön kaikissa niissäkään maissa, joissa käytännöt ovat sallittuja, joten käytännöt eivät siksi ole yhteneviä.

Kokouksessa käytiin läpi työn alla olevia ohjeistuksia, ja odotettavissa on mm. päivitetty ohjeistus keittiötarvikkeiden ja -välineiden testausolosuhteiden valintaan paperi- ja kartonkimateriaalien osalta sekä muovien siirtymätestaustulosten stabiilisuuden arviointiin. Lisäksi valmisteilla on ohjeistus muovisten kontaktimateriaalien nk. multianalyyttimenetelmälle.

Torjunta-ainejäämien analytiikkatyöpaja

Yhdistetty EURL/NRL SRM-FV torjunta-ainejäämätyöpaja järjestettiin 13.–14.10.2022 hybridikokouksena. Tilaisuudessa käsiteltiin vuoden vertailumittauksien tulokset (EUPT-SRM17, EUPT-FV24, EUPT-SM14 sekä EUPT-SC05). Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin uusia tekniikoita torjunta-aineiden analysoimiseen esim. kaksikanavaista kromatografiaa analyysiaikojen nopeuttamiseksi, askorbiinihapon käyttöä analyyttiprotektanttina, vertailtiin ylikriittistä kromatografiaa nestekromatografiaan torjunta-aineiden analytiikassa, esiteltiin ratkaisuja heliumin käytön vähentämiseksi kaasukromatografisessa analyysissa ja käsiteltiin poolisten torjunta-aineiden analytiikkaa ionikromatografialla ja HILIC-tekniikalla.

Näistä erityisesti poolisten torjunta-aineiden HILIC-kromatografia oli kiinnostava Tullilaboratorion näkökulmasta. Esitelmässä käsiteltyjä HILC-kolonneja on testattu myös meillä Tullilaboratoriossa ja havainnot olivat hyvin pitkälti samanlaisia. Optimaalista, kaikille yhdisteille ideaalisesti toimivaa kolonniratkaisua ei edelleenkään ole, mutta kolonnitekniikoiden kehittyminen vähentää kuitenkin esikäsittelyn tarvetta ja useita poolisia torjunta-aineita voidaan määrittää samalla menetelmällä.

Torjunta-aineista esillä olivat erityisesti ditiokabamaatit, jotka tällä hetkellä määritetään rikkihiilenä, sekä pooliset torjunta-aineet ja kvaternääriset yhdisteet. Lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin Sante/11312/2021-laadunvarmistusdokumenttia ja kerättiin kommentteja seuraavaan, tänä vuonna julkaistavaan versioon.

Metallien ja typpiyhdisteiden työpaja

EURL-MN-työpaja metalleista ja typpiyhdisteistä järjestettiin hybridinä 16.–17.11.2022. Noin puolet osallistujista oli paikan päällä Kööpenhaminassa ja puolet etäyhteyden päässä. Työpajassa käsiteltiin metalleihin ja typpiyhdisteisiin liittyviä asioita, kuten menetelmänkehitystä, lainsäädäntöä, vertailumittauksia, standardointia ja seuraavan vuoden 2023 työohjelmaa. EURL-MN kattaa eläinperäiset elintarvikkeet, ei-eläinperäiset elintarvikkeet sekä rehut.

Uusia enimmäismääriä vierasainelainsäädännössä KAs 1881/2006 on asetettu kadmiumille. Uusia enimmäismääriä on tulossa paitsi kadmiumille, aivan lähiaikoina myös epäorgaaniselle arseenille ja myöhemmin myös nikkelille, jota esiintyy tyypillisesti erilaisissa kasvipohjaisissa tuotteissa.

Typpiyhdisteiden saralla tarkasteluun ovat tulossa nitrosoamiinit, joita on tyypillisesti makkaroissa ja lihavalmisteissa. Nitrosoamiineita on paljon erilaisia, osa haihtuvia ja osa haihtumattomia, ja monet niistä ovat genotoksisia ja karsinogeenisia. Selvityksen alla on, mihin nitrosoamiineihin keskitytään ja millaisia analyysitekniikoita niille tarvitaan. Keskustelua käytiin myös melamiinista.

Työpajassa käsiteltiin vuonna 2022 järjestettyjä vertailumittauksia (kasvipohjainen elintarvike, merenelävä ja lemmikin ruoka). Näissä vertailumittauksissa analysoitiin vertailumittauksesta riippuen kadmium, lyijy, elohopea, kokonaisarseeni, epäorgaaninen arseeni ja nitraatti. Alumiini oli vapaaehtoinen analyytti yhdessä vertailumittauksessa. Laboratorioiden menestyminen vertailumittauksissa oli pääosin hyvää tai erinomaista.

Standardointityöhön kaivataan lisää aktiivisia osallistujia sekä elintarvike- että rehupuolelle. Standardointityöryhmiin osallistuminen on antoisaa, ja Tullilaboratorion asiantuntijatkin seuraavat niitä saaden tietoa valmisteilla olevista standardeista.

Artikkeli