Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

Julkaisuajankohta 19.12.2016 8.43
Tiedote

120/2016, IOL

Komissio on antanut 16 päivänä joulukuuta 2016 asetuksen (EU) N:o 2016/2293 (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 79–80) tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta.

Asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

THT