Hyppää sisältöön

Komission täytäntöönpanoasetus tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta alanimikkeen 9505 10 (joulunviettoesineet) osalta

Julkaisuajankohta 26.9.2022 9.28
Tiedote

Komissio on antanut 20. päivänä syyskuuta 2022 asetuksen (EU) N:o 2022/1638 (EUVL L 247, 23.9.2022) nimikkeen 9505 10 joulunviettoesineiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 13.10.2022 tai sen jälkeen.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet