Hyppää sisältöön

Avtalet mellan EU och Japan om ett ekonomiskt partnerskap träder i kraft 1.2.2019

Utgivningsdatum 25.1.2019 10.42
Pressmeddelande

Avtalstexten för avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap (EU–Japan Economic Partnership Agreement, EUJEPA) har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 330, 27.12.2018. Meddelandet om ikraftträdandedatumet för avtalet har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning L 9, 11.1.2019.

Avtalet kan läsas i icke-bindande form och uppdelat i olika delområden och bilagor på kommissionens webbplats.

Tullsänkningar

Bestämmelserna om varuhandeln finns i avtalets andra kapitel. Tullsänkningar och avskaffandet av tullar behandlas i bilaga 2-A till avtalet. Del 1 i bilaga 2-A innehåller allmänna bestämmelser om sänkningar och tidsperioder. Tullarna mellan länderna avskaffas omedelbart då avtalet börjar tillämpas, om inte annat anges i bilagan. I del 2 i bilagan 2-A har tidtabellerna för avskaffandet och minskningen av tullar fastställts för EU:s del. I delarna 3 och 4 har å sin sida tidtabellerna för avskaffandet och minskningen av tullar fastställts för Japans del. Tidtabellerna för tullsänkningar sträcker sig högst fram till ingången av avtalets tjugoförsta tillämpningsår.

Över 90 % av produkterna under de olika varukoderna frigörs helt från tullar i Japan då avtalet börjar tillämpas. Efter övergångsperioderna frigörs 97 % av varukoderna helt från tullar i Japan. På sådana varukoder för vilka tullar uppbärs i Japan även efter en övergångsperiod, tillämpas partiell befrielse från tullar i form av tullkvoter och tullsänkningar.

I fråga om industriprodukter avskaffas tullarna helt t.ex. för kemikalier, plaster, kosmetika samt textilier och kläder. Det kvotsystem för läder och skodon som tillämpas i Japan avskaffas då avtalet börjar tillämpas. Efter att avtalet trätt i kraft nedsätts tullarna för skodon i Japan från 30 % till 21 %. Övergångsperioden för full tullfrihet för skodon är tio år i Japan.
 
Av varukoderna för jordbruks- och livsmedelsprodukter kommer 85 % att vara tullfria i Japan efter övergångsperioden. Tullarna för flera alkoholdrycker avskaffas i Japan genast då avtalet börjar tillämpas.

EU avskaffar t.ex. tullarna för sådana från Japan importerade fordon som används för person- och godsbefordran gradvis under sju år. Undantag till detta utgör fordon avsedda för transport av minst tio personer. Tullarna för dessa avskaffas gradvis under tolv år. Tullarna för flera japanska fiskerivaror avskaffas gradvis helt i EU fram till ingången av avtalets sextonde tillämpningsår.

Alltid då du planerar export eller import av en vara ska du dock kontrollera de förmånstullar för produkterna som finns under enskilda varukoder i kommissionens databaser:

  • Import till unionen av produkter med förmånsberättigande ursprung i Japan från Taric-databasen 
  • Förmånstullarna i Japan för produkter med förmånsberättigande ursprung i EU från databasen Market Access Database.

Bestämmelserna om återinförsel av varor som har exporterats tillfälligt för reparation (passiv förädling) finns i avtalets artikel 2.9. Bestämmelserna om återtillverkade varor (remanufactured goods) finns i avtalets artikel 2.18.

Villkoren för förmånlig tullbehandling, dvs. avtalets ursprungsregler

Ursprungsreglerna och därtill hörande förfaranden behandlas i avtalets tredje kapitel och i bilagorna 3-A, 3-B, 3-C och 3-D samt i tillägget 3-B-1. För att beviljas förmånlig tullbehandling vid import till Japan eller till EU krävs att produkten i enlighet med avtalets ursprungsregler är en ursprungsvara från den andra parten (artiklarna 2.8 och 3.16). Därtill ska man för produkten i enlighet med avtalets ursprungsregler uppvisa ett ursprungsintyg, vilket är en formbunden ursprungsförsäkran (bilaga 3-D till avtalet). Erhållandet av förmånlig tullbehandling kan, olikt EU:s tidigare frihandelsavtal, även basera sig på importörens kunskap i skriftlig form om produktens ursprung. Då behövs inte en av exportören upprättad ursprungsförsäkran.

Den exporterande partens ursprungsvaror får inte behandlas (ändras) under transporten innan de överlåts till fri omsättning i den importerande parten (artikel 3.10, Oförändrat skick). Produkten får lagras eller ställas ut i ett tredjeland om den kvarstår under tullövervakning i det tredjelandet. Sändningar får också uppdelas i ett tredjeland om uppdelningen görs av exportören eller på dennes ansvar och förutsatt att varorna kvarstår under tullövervakning i det tredjelandet.

Registrering av exportörer som inte ännu har ett FIREX-nummer

EU-exportörer ska registrera sig i REX-databasen för att få ett företagsspecifikt nummer som registrerad exportör, som läggs till till den ursprungsförsäkran som upprättas till Japan. Om exportören redan har registrerat sig hos Tullen t.ex. som exportör av EU:s ursprungsvaror till Kanada eller till ett GSP-förmånsland, så används samma FIREX-nummer även i ursprungsförsäkringarna för varor med ursprung i EU som exporteras till Japan.

Ansökan om att bli registrerad exportör (REX), tullblankett 1051r

Om värdet på ursprungsprodukterna i en försändelse uppgår till högst 6 000 euro, behöver EU-exportören inte vara registrerad för att själv kunna upprätta ursprungsförsäkringar.

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran ska upprättas på fakturan eller på någon annan kommersiell handling som beskriver ursprungsvaran tillräckligt detaljerat för att den ska kunna identifieras. Ursprungsförsäkran gäller i 12 månader från den dag den upprättats.

Japanska exportörer ska i ursprungsförsäkran inkludera sitt i Japan erhållna FO-nummer utan skild registrering.

En ursprungsförsäkran kan också omfatta flera sändningar av identiska ursprungsvaror inom en period som anges i ursprungsförsäkran. För att varan ska erhålla förmånlig tullbehandling får den endast importeras under den angivna tidsperioden. Tidsperioden får inte vara längre än 12 månader. En egen separat ursprungsförsäkran behöver alltså inte upprättas för varje sändning av identiska ursprungsvaror. Beskrivningen av ursprungsvaran ska vara särskilt noggrann i en sådan här situation, där en långvarig ursprungsförsäkran som inkluderats i en kommersiell handling omfattar flera sändningar av identiska ursprungsvaror. Om en EU-exportör vill tillämpa detta förfarande bör denne vara en registrerad exportör, oberoende av värdet på den enskilda sändningen av ursprungsvaror. Enligt kommissionens anvisning kan man med en långvarig ursprungsförsäkran inte retroaktivt begära förmånlig tullbehandling. Om långvarig ursprungsförsäkran används, ska man i importdeklarationen ange en ny dokumentkod.

Enligt kommissionens tolkning kan en ursprungsförsäkran också upprättas på ett separat papper, och inte nödvändigtvis på en kommersiell handling som hänför sig till sändningen. Då krävs det dock att ursprungsförsäkran har upprättats på ett dokument med ett brevhuvud som innehåller företagets uppgifter. Därtill ska man i fakturan eller i en annan kommersiell handling hänvisa till detta andra dokument. Då kan detta andra dokument anses vara en del av fakturan eller den andra kommersiella handlingen.

Enligt avtalstexten (artikel 3.17, punkt 3) får den importerande partens tullmyndighet inte avvisa en ansökan om förmånlig tullbehandling till följd av smärre fel eller avvikelser i ursprungsförsäkran eller av det enda skälet att en faktura utfärdats i ett tredjeland.

Nya obligatoriska särskilda uppgifter i ursprungsförsäkran

Till skillnad från EU:s andra frihandelsavtal förutsätts det i Japan-avtalet att man i ursprungsförsäkran med koderna A–E anger på vilken grund varan blivit en ursprungsvara enligt avtalets ursprungsregler (helt framställd, producerad från material med ursprung i den andra parten, producerad [även] med hjälp av icke-ursprungsmaterial, tillämpning av ursprungskumulation och utnyttjande av tillåten avvikelse [tolerans]. Om icke-ursprungsmaterial använts vid tillverkningen av produkten, ska man därtill ange vilken varukodsspecifik ursprungsregel som tillämpats för bestämning av varans ursprungsstatus (koderna 1–3). Se punkt 4 i ifyllningsanvisningen för ursprungsförsäkran

Importörens kunskap om importvarans förmånsberättigande ursprung

Då Japan-avtalet tillämpas behöver ansökan om förmånlig tullbehandling vid import inte grunda sig på en av exportören upprättad ursprungsförsäkran, utan den kan också grunda sig på importörens kunskap (artikel 3.16, punkt 2 b) om att varan är den andra avtalspartens ursprungsprodukt (the importer's knowledge that the product is originating). Importörens kunskap ska basera sig på sådana av exportören erhållna uppgifter och dokumentbevis, med vilka man kan påvisa att det är fråga om en ursprungsprodukt som uppfyller ursprungsreglerna.

Importören ska även kunna bevisa varans förmånsberättigande ursprung vid efterkontroller av ursprunget (verifiering). Efterkontrollen riktas då endast mot importörens existerande kunskap om importvarans ursprung. I detta förfarande involveras exportören inte i efterkontrollen, och ursprunget kan inte heller kontrolleras genom administrativt myndighetssamarbete. Enligt kommissionens anvisning förutsätter tillämpandet av importörens kunskap för utredandet av förmånsbehandlingen inte att importören registrerar sig i REX-databasen.

Produktspecifika (varukodsspecifika) ursprungsregler

I avtalets varukodsspecifika ursprungsregler (bilaga 3-B till avtalet) finns, olikt EU:s övriga frihandelsavtal, två alternativa sätt att fastställa att villkoren för en varukodsspecifik ursprungsregel med krav på värdeökning uppfylls:

"MaxNOM" avser det högsta värdet för i produkten tillåtet icke-ursprungsmaterial (non-originating materials), uttryckt i procent av priset fritt fabrik (EXW)

"RVC" avser det lägsta regionala värdeinnehållet (minimum regional value content) för en produkt, uttryckt i procent av FOB-priset

VNM” avser värdet av icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkten (value of non-originating materials). Detta värde är dessa materialens tullvärde vid importtillfället. I tullvärdet ingår frakt, försäkring (i tillämpliga fall), förpackning och alla andra kostnader för transport av materialen till importhamnen i den part där producenten av produkten är belägen. Om detta värde inte är känt och inte kan fastställas ska det första fastställbara pris som betalats för icke-ursprungsmaterialen i endera parten användas.
Exempelvis för smidesmaskiner för bearbetning av metall som hör till varukod 8462 finns det i bilaga 3-B till avtalet tre alternativa ursprungsregler för fastställande av produktens förmånsberättigande ursprung:

  1. CTH, utom från nummer 84.66 (= krävs ändring av varukod för icke-ursprungsmaterial på fyrsiffrig nivå, dock inte tillräckligt med ändring för icke-ursprungsmaterial från nummer 84.66 ),
  2. MaxNOM 50 % (EXW) eller
  3. RVC 55 % (FOB)

Fastställandet av ursprunget för vissa fordon och delar till fordon omfattas av särskilda bestämmelser, såsom produktspecifika ursprungsregler som gradvis ändras (tillägg 3-B-1).

ursprungsmaterial och icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av en ursprungsprodukt kan s.k. bokföringsmässig uppdelning av material tillämpas. Denna metod ska tillämpas i överensstämmelse med den lagerhanteringsmetod som används i enlighet med hos parten allmänt erkända redovisningsprinciper.

Bestämmelserna om ursprungskumulation (ackumulering) finns i ursprungsreglernas artikel 3.5. Vid kumulationen kan man utnyttja både den andra partens ursprungsmaterial och produktion i fråga om icke-ursprungsmaterial i den andra parten. Exportören ska från sin leverantör inhämta de uppgifter som föreskrivs i avtalets bilaga 3-C angående produktion som utförts i den andra avtalsparten (leverantörsdeklaration).

Bestämmelserna om toleranser finns i ursprungsreglernas artikel 3.6. Om ett visst icke-ursprungsmaterial inte får användas för tillverkningen av produkten, så är den tillåtna avvikelsen från detta högst 10 % av produktens pris fritt fabrik eller fritt ombord. Om toleranserna för textilier och kläder (produkter i kapitlen 50–63) föreskrivs separat.

Se Japans förmånstullar och ursprungsregler i databasen Market Access Database

Du kan kontrollera beloppet av förmånstullen som uppbärs i Japan för en produkt med ursprung i EU från kommissionens databas Market Access Database. Samtidigt kan du se den i Japan-avtalet tillämpade ursprungsregeln för produkten, dvs. de varukodsspecifika krav på basis av vilka en produkt vid produktion i EU blir en produkt med ursprung i EU (förmånsberättigande ursprung). Gör så här:

Country: Välj “Japan”
Product code (4 or 6 digits) 
När avtalet har börjat tillämpas, visar databasen utöver MFN-tullen också nivån på den nedsatta tullen som eventuellt tillämpas på produkten med ursprung i EU.

Exempel på ursprungsförsäkran

Ett finskt REX-registrerat exportföretag exporterar till Japan smidesmaskiner för bearbetning av metall (varukod 8462) med förmånsberättigande ursprung i EU. Ursprungsförsäkran gäller endast denna enskilda exportförsändelse. Vid tillverkningen av produkten har man (också) använt icke-ursprungsmaterial (”C”), men inte sådant som hör till varukod 8466. Exportföretaget har vid fastställandet av produktens ursprung tillämpat den s.k. regeln om ändring av varukod (”1”). Ursprungsförsäkran har upprättats av exportföretaget Oy Suomivienti Ab.

(Period: from…………… to …………)
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No
FIREX12345678) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of the European Union preferential origin.
Origin criteria used: C 1
Raumo 15.5.2019 (läggs till om detta avviker från dokumentuppgifterna)
Oy Suomivienti Ab (exportörens namn med tryckbokstäver)

Engelsk version av ursprungsförsäkran (bilaga 3-D till avtalet) och dess ifyllningsanvisning i avtalet:


(Period: from…………… to …………(1) )
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………preferential origin (3).

(Ursprungskriterier som använts(4))
…………………………………………………………….............................................
(Plats och datum(5))
...……………………………………………………………………..............................
(Exportörens namn, med tryckbokstäver)
...……………………………………………………………………..............................

(1) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel 3.17.5 b, ange för vilken period som ursprungsförsäkran gäller. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig kan fältet lämnas tomt.
(2) Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i Europeiska unionen kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med Europeiska unionens lagar och andra författningar. För den japanska exportören kommer detta att vara det japanska FO-numret. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan fältet lämnas tomt.
(3) Ange produktens ursprung: the European Union eller Japan (Europeiska unionen eller Japan).
(4) Ange, beroende på vad som gäller, en eller flera av följande koder:
 
”A” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 a (helt framställda eller producerade produkter)
”B” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 b (produkter som producerats uteslutande från material med ursprung i den andra parten)
”C” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 c (produkter som producerats med hjälp av icke-ursprungsmaterial), med följande tilläggsinformation om typen av produktspecifikt krav som faktiskt tillämpas på produkten:

”1” för en regel om ändrad klassificering enligt tulltaxan,
”2” för en regel om högsta värde för icke-ursprungsmaterial eller lägsta regionala värdeinnehåll,
”3” för en regel om en särskild produktionsprocess, eller
”4” vid tillämpning av bestämmelserna i avdelning 3 i tillägg 3-B-1.
”D” för den ackumulering som avses i artikel 3.5, eller
”E” för de toleranser som avses i artikel 3.6. 

(5) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet. Om t.ex. datumet för upprättande av ursprungsförsäkran avviker från dokumentets datum, ska datumet läggas till ursprungsförsäkran.

Mera information:

Kommissionen har på sin webbplats publicerat bl.a. följande anvisningar om tillämpandet av Japan-avtalet:
en ursprungsförsäkran för flera sändningar av identiska produkter
ansökan om förmånlig tullbehandling som grundar sig på importörens kunskap i skriftlig form
uppgifternas konfidentialitet
ansökan om förmånlig tullbehandling, efterkontroll av ursprung samt avslag

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling