Hyppää sisältöön

EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus tulee voimaan 1.2.2019

Julkaisuajankohta 25.1.2019 10.42
Tiedote

EU:n ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen (EU–Japan Economic Partnership Agreement, EUJEPA) sopimusteksti on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 330/27.12.2018. Ilmoitus sopimuksen voimaantulosta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 9, 11.1.2019.

Sopimus ei-sitovassa muodossa ja sopimuksen eri osa-alueet ja liitteet eriteltyinä on luettavissa myös komission nettisivustolla

Tullinalennukset

Tavarakauppaa koskevat säännöt ovat sopimuksen toisessa luvussa. Tullien poistuminen ja tullinalennukset käsitellään sopimuksen liitteessä 2-A. Liitteen 2-A osa 1 sisältää yleissäännökset alennuksista ja ajanjaksoista. Tullit maiden väliltä poistuvat heti sopimuksen soveltamisen alkaessa, ellei liitteessä toisin mainita. Liitteen 2-A osassa 2 on määritelty EU:n tullien poistuminen ja alennusaikataulut. Osassa 3 ja 4 taas kerrotaan Japanin tullien poistuminen ja alennusaikataulut. Alennusaikataulut jatkuvat enimmillään sopimuksen 21. soveltamisvuoden alkuun saakka.

Yli 90 % eri tullinimikkeiden alla olevista tuotteista vapautuu kokonaan tulleista Japanissa heti, kun sopimusta aletaan soveltaa. Siirtymäkausien jälkeen 97 % nimikkeistä vapautetaan kokonaan tulleista Japanissa. Sellaisiin nimikkeisiin, joista siirtymäkauden jälkeenkin kannetaan tulleja Japanissa, sovelletaan osittaista tulleista vapauttamista tariffikiintiöiden ja alennettujen tullien muodossa.

Teollisuustuotteista esimerkiksi kemikaalien, muovien, kosmetiikan sekä tekstiilien ja vaatteiden tullit poistuvat kokonaan. Japanissa käytössä oleva nahan ja jalkineiden kiintiöjärjestelmä poistuu, kun sopimusta aletaan soveltaa. Jalkineiden tullit alenevat Japanissa sopimuksen tultua voimaan 30 prosentista 21 prosenttiin. Siirtymäaika esimerkiksi jalkineiden täyteen tullittomuuteen Japanissa on 10 vuotta.

Maatalous- ja elintarviketuotteiden tullinimikkeistä noin 85 % tulee siirtymäkauden jälkeen olemaan tullittomia Japanissa. Useiden alkoholijuomien tullit poistuvat Japanissa heti sopimuksen soveltamisen alkaessa.

EU poistaa esimerkiksi Japanista tuotavien henkilö- ja tavarankuljetuksessa käytettävien ajoneuvojen tullit asteittain seitsemässä vuodessa. Poikkeuksena tästä ovat vähintään kymmenen henkilön kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot. Niiden tullit poistetaan asteittain 12 vuodessa. Useiden japanilaisten kalastustuotteiden tullit poistuvat EU:ssa asteittain kokonaan sopimuksen 16. soveltamisvuoden alkuun mennessä.

Tarkista kuitenkin aina yksittäisten nimikkeiden alla olevien tuotteiden etuuskohtelutullit vientiä tai tuontia suunnitellessasi komission ylläpitämistä tietokannoista:

Väliaikaisesti korjattavaksi vietyjen tuotteiden (ulkoinen jalostus) takaisin tuonnista on säädetty sopimuksen artiklassa 2.9. Uudelleenvalmistetuista tuotteista (remanufactured) säädetään sopimuksen artiklassa 2.18.

Tullietuuskohtelun saamisen edellytykset eli sopimuksen alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt ja niihin liittyvät menettelyt on käsitelty sopimuksen kolmannessa luvussa sekä liitteissä 3-A, 3-B, 3-C ja 3-D sekä lisäyksessä 3-B-1. Tullietuuskohtelun saaminen tuonnissa Japaniin tai Euroopan unioniin edellyttää, että tuote on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen toisen sopimusosapuolen alkuperätuote (artiklat 2.8 sekä 3.16). Lisäksi tuotteesta on esitettävä sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperäselvitys, joka on määrämuotoinen alkuperävakuutus (sopimuksen liite 3-D). Etuuskohtelun saaminen voi muista EU:n aiemmista vapaakauppasopimuksista poiketen perustua myös tuojalla olevaan kirjalliseen tietoon tuotteen alkuperästä. Tällöin ei tarvita viejän laatimaa alkuperävakuutusta.

Viejäosapuolen alkuperätuotteita ei saa käsitellä (muuttaa) kuljetuksen aikana ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen tuojaosapuolessa (artikla 3.10, muuttumattomuus). Tuotetta voidaan varastoida tai esitellä kolmannessa maassa sillä edellytyksellä, että tuote pysyy tullivalvonnassa.  Lähetys voidaan myös jakaa kolmannessa maassa, jos jakamisen toteuttaa viejä tai jakaminen tehdään viejän vastuulla ja sillä edellytyksellä, että lähetykset pysyvät tullivalvonnassa.

Viejien rekisteröinti, jos FIREX-numeroa ei vielä ole

EU:n viejien on rekisteröidyttävä EU:n REX-tietokantaan saadakseen yrityskohtaisen rekisteröidyn viejän numeron, joka lisätään Japaniin laadittavaan alkuperävakuutukseen. Jos viejä on jo rekisteröitynyt Tullissa esimerkiksi EU:n alkuperätuotteiden viejäksi Kanadaan tai GSP-järjestelmän edunsaajamaahan, niin samaa FIREX-numeroa käytetään myös Japaniin vietävien EU:n alkuperätuotteiden alkuperävakuutuksissa.

Hakemus rekisteröidyksi viejäksi, tullilomake 1051s

Jos alkuperätuotteiden arvo vientilähetyksessä on enintään 6 000 euroa, EU:n viejän ei tarvitse olla rekisteröitynyt voidakseen laatia alkuperävakuutuksia. 

Alkuperävakuutus

Alkuperävakuutus on laadittava laskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuote on kuvattu riittävän tarkasti sen yksilöimiseksi. Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä lähtien, jona se on laadittu.

Japanilaisten viejien on sisällytettävä alkuperävakuutukseen oma Japanissa saamansa yritystunnus ilman erillistä rekisteröitymistä.

Yksi alkuperävakuutus voi kattaa myös useita saman alkuperätuotteen toimituksia vakuutuksessa ilmoitetun ajanjakson kuluessa. Jotta tuote saa tullietuuskohtelun, sitä saa tuoda vain ilmoitetun ajanjakson aikana. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Jokaiselle saman alkuperätuotteen eri lähetykselle ei siis tarvitse laatia omaa erillistä alkuperävakuutusta. Alkuperätuotteen kuvauksen on oltava erityisen tarkka tällaisessa tilanteessa, jossa yhteen kaupalliseen asiakirjaan sisällytetty pitkäaikainen alkuperävakuutus kattaa useita saman alkuperätuotteen lähetyksiä. Jos EU-viejä haluaa käyttää tätä menettelyä, sen täytyy olla rekisteröitynyt viejä yksittäisen alkuperätuotteiden lähetyksen arvosta riippumatta. . Pitkäaikaisella alkuperävakuutuksella ei komission ohjeen mukaan voi pyytää tullietuuskohtelua takautuvasti..  Jos käytetään pitkäaikaista alkuperävakuutusta, tuontitulli-ilmoituksessa on ilmoitettava uusi asiakirjakoodi.

Komission tulkinnan mukaan alkuperävakuutus voidaan laatia myös erilliselle paperille, eikä välttämättä lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan. Tällöin kuitenkin edellytetään, että alkuperävakuutus on laadittu yrityksen tiedot sisältävään asiakirjapohjaan (letterhead). Lisäksi kauppalaskussa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa on viitattava tähän toiseen asiakirjaan. Tällöin tämän toisen asiakirjan voidaan katsoa olevan osa kauppalaskua tai muuta kaupallista asiakirjaa.

Sopimustekstin (3.17 artiklan 3-kohta) mukaan tuojaosapuolen tulliviranomainen ei saa hylätä tullietuuskohtelua koskevaa vaatimusta vähäisten alkuperävakuutuksen virheiden tai ristiriitaisuuksien vuoksi tai ainoastaan siksi, että lasku on annettu kolmannessa maassa.

Uudet pakolliset erityismaininnat alkuperävakuutuksiin

Muista vapaakauppasopimuksista poiketen Japani-sopimuksessa edellytetään, että alkuperävakuutuksessa ilmoitetaan tunnuksilla A–E, millä perusteella tuotteesta on tullut sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen alkuperätuote (kokonaan tuotettu, osapuolen alkuperäaineksista valmistettu, valmistuksessa käytetty [myös] ei-alkuperäaineksia, alkuperäkumulaation soveltaminen ja sallitun poikkeaman [toleranssi] hyödyntäminen). Jos tuotteen valmistukseen on käytetty ei-alkuperäaineksia, on lisäksi mainittava, minkälaista nimikekohtaista alkuperäsääntöä tuotteen alkuperäaseman määrittämiseksi on sovellettu (tunnukset 1–3). Katso alkuperävakuutuksen täyttöohjeen kohta 4.

Tuojalla oleva tieto tuontituotteen etuuskohteluun oikeuttavasta alkuperästä

Tullietuuskohtelupyyntö tuonnissa voi Japani-sopimusta sovellettaessa perustua viejän laatiman alkuperävakuutuksen sijaan myös tuojalla olevaan tietoon (artikla 3.16(2)(b)) siitä, että tuote on toisen sopimusosapuolen alkuperätuote (the importer's knowledge that the product is originating). Tuojan tiedon on perustuttava viejältä saatuihin sellaisiin tietoihin ja asiakirjanäyttöön, joilla voidaan osoittaa, että kysymyksessä on alkuperäsääntöjen edellytykset täyttävä alkuperätuote.

Tuojan tulee pystyä osoittamaan tuotteen etuuskohteluuun oikeuttava alkuperä myös alkuperän jälkikäteisessä tarkastuksessa (verifiointi). Jälkitarkastus kohdistuu tällöin ainoastaan tuojalla jo oleviin tietoihin tuontituotteen alkuperästä. Viejää ei tässä menettelyssä oteta mukaan jälkitarkastukseen, eikä alkuperää voida tarkastaa viranomaisten välisenä hallinnollisena yhteistyönä. Tuojalla olevan tiedon käyttäminen etuuskohtelun selvittämiseksi ei komission ohjeen mukaan edellytä tuojan rekisteröitymistä REX-tietokantaan.

Tuotekohtaiset (nimikekohtaiset) alkuperäsäännöt

Sopimuksen nimikekohtaisissa alkuperäsäännöissä (sopimuksen liite 3-B) on EU:n muista vapaakauppasopimuksista poiketen kaksi vaihtoehtoista tapaa määrittää arvonlisävaatimukseen perustuvan nimikekohtaisen alkuperäsäännön edellytysten täyttyminen:

"MaxNOM" tarkoittaa tuotteessa sallittua ei-alkuperäainesten (non-originating materials) enimmäisarvoa ilmaistuna prosentteina noudettuna-hinnasta (EXW)

"RVC" tarkoittaa tuotteelta edellytettyä alueellista vähimmäisarvoa (minimum regional value content) ilmaistuna prosentteina FOB-hinnasta

VNM” tarkoittaa tuotteen tuotannossa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa (value of non-originating materials). Tämä arvo on näiden ainesten tullausarvo tuontihetkellä. Tullausarvoon sisältyvät kuljetus, vakuutus tarvittaessa, pakkaus- ja kaikki muut kustannukset, jotka aiheutuivat ainesten kuljettamisesta sen osapuolen tuontisatamaan, jossa tuotteen tuottaja sijaitsee. Jos tätä arvoa ei tiedetä tai voida todeta, käytetään ensimmäistä todettavissa olevaa ei-alkuperäaineksista jommassakummassa osapuolessa maksettua hintaa.

Esimerkiksi nimikkeeseen 8462 kuuluvilla eräillä metallin takomakoneilla on sopimuksen liitteessä 3-B kolme vaihtoehtoista alkuperäsääntöä tuotteen etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrittämiseksi:

  • CTH, ei kuitenkaan nimikkeestä 84.66 (=vaaditaan ei-alkuperäainesten nimikkeenmuutos neljän numeron tasolla, riittävää ei kuitenkaan ole ei-alkuperäainesten muutos nimikkeestä 84.66) tai
  • MaxNOM 50 % (EXW) tai
  • RVC 55 % (FOB)

Tiettyjen ajoneuvojen ja niiden osien alkuperän määrittämiseen liittyy erityismääräyksiä kuten asteittain muuttuvia tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä (Lisäys 3-B-1).

Alkuperätuotteen valmistuksessa käytettäviin alkuperä- ja ei-alkuperäaineksiin voidaan soveltaa ns. kirjanpidollista materiaalinerottelua. Tätä menetelmää sovelletaan osapuolessa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisen varastonhallintamenetelmän vaatimuksia noudattaen.

Alkuperäkumulaatiosta on säädetty alkuperäsääntöjen artiklassa 3.5. Kumulaatiossa voidaan hyödyntää sekä toisen osapuolen alkuperäainesta että myös ei-alkuperäaineksen valmistusta toisessa osapuolessa. Viejän on saatava tavarantoimittajaltaan sopimuksen liitteessä 3-C mainitut tiedot toisessa sopimusosapuolessa suoritetusta valmistuksesta (tavarantoimittajan ilmoitus).

Toleranssista säädetään alkuperäsääntöjen artiklassa 3.6. Jos tuotteen valmistukseen ei saa käyttää tiettyä ei-alkuperäainesta, niin sallittu poikkeama tästä on enintään  10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta tai FOB-hinnasta. Tekstiileihin sekä vaatteisiin (50–63 ryhmien tuotteet) sovellettavista toteransseista on säädetty erikseen.

Katso Japanin etuuskohtelutullit ja alkuperäsäännöt Market Access Database -tietokannasta

Voit tarkistaa EU:n alkuperätuotteesta Japanissa kannettavan etuuskohtelutullin määrän komission ylläpitämästä Market Access Database -tietokannasta. Samalla voit katsoa Japani-sopimuksessa sovellettavan tuotteen alkuperäsäännön eli ne nimikekohtaiset vaatimukset, joiden perusteella tuotteesta tulee EU:ssa valmistettaessa EU:n alkuperätuote (etuuskohtelualkuperä). Toimi seuraavasti:

Country: Valitse “Japan”
Product code (4 or 6 digits) 

Kun sopimusta on ryhdytty soveltamaan, näet tietokannasta MFN-tullin lisäksi EU:n alkuperätuotteeseen mahdollisesti sovellettavan alennetun tullin tason.

Esimerkki alkuperävakuutuksesta

Suomalainen REX-rekisteröitynyt viejäyritys vie Japaniin EU:n etuuskohtelualkuperää olevia metallin takomakoneita (nimike 8462). Alkuperävakuutus koskee vain tätä yhtä vientilähetystä. Tuotteen valmistuksessa on käytetty (myös) ei-alkuperää olevia aineksia (”C”), mutta ei nimikkeeseen 8466 kuuluvia. Viejäyritys on soveltanut tuotteen alkuperän määrittämisessä ns. nimikkeenmuutossääntöä (”1”). Alkuperävakuutuksen on laatinut viejäyritys Oy Suomivienti Ab.

(Period: from…………… to …………)
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No 
FIREX12345678) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of the European Union preferential origin.
Origin criteria used: C 1
Rauma 15.5.2019 (lisätään, jos poikkeaa asiakirjassa olevasta tiedosta)
Oy Suomivienti Ab (viejän nimi painokirjaimin)

Alkuperävakuutuksen englanninkielinen toisinto (Sopimuksen liite 3-D) ja sen täyttöohje sopimuksessa:

(Period: from…………… to …………(1) )
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...………preferential origin (3).

(Käytetyt alkuperäperusteet eli alkuperäkriteerit(4))
…………………………………………………………….............................................
(Paikka ja päiväys(5))
...……………………………………………………………………..............................
(Viejän nimi painokirjaimin)
...……………………………………………………………………..............................

(1) Jos alkuperävakuutus täytetään useille samanlaisten alkuperätuotteiden lähetyksille 3.17 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti, mainitse se ajanjakso, jona alkuperävakuutusta sovelletaan. Ajanjakso ei saa olla pidempi kuin 12 kuukautta. Tuotetta saa tuoda vain tämän ajanjakson aikana. Jos ajanjaksoa ei sovelleta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
(2) Mainitse se viitenumero, jolla viejä tunnistetaan. Euroopan unionin viejällä tämä on Euroopan unionin lakien ja asetusten mukaisesti osoitettu tunnus. Japanilaisella viejällä tämä on Japanin yritystunnus. Jos viejälle ei ole osoitettu tunnusta, kohta voidaan jättää tyhjäksi.
(3) Ilmoita tuotteen alkuperä; the European Union tai Japan (Euroopan unioni tai Japani)
(4) Ilmoita tapauksen mukaan yksi tai useampi seuraavista koodeista:

”A”   3.2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta (kokonaan tuotetut tai valmistetut tuotteet)
”B” 3.2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta (yksinomaan kyseisen osapuolen alkuperäaineksista valmistetut tuotteet)
”C” 3.2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta (valmistuksessa käytetty ei-alkuperäaineksia), ja seuraavat lisätiedot siitä, minkä tyyppistä tuotekohtaista sääntöä tuotteeseen tosiasiallisesti sovelletaan:

”1” tariffiluokituksen muuttumista koskevasta säännöstä;
”2” ei-alkuperäainesten enimmäisarvoa tai alueellista vähimmäisarvoa koskevasta säännöstä;
”3” erityistä tuotantoprosessia koskevasta säännöstä; tai
”4” jos sovelletaan lisäyksessä 3-B-1 olevan 3 jakson määräyksiä;
”D” 3.5 artiklassa tarkoitetusta kumulaatiosta; tai

”E” 3.6 artiklassa tarkoitetuista toleransseista. 

(5) Paikka ja päiväys voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan. Jos esim. alkuperävakuutuksen laatimispäivä poikkeaa asiakirjan päivämäärästä, on alkuperävakuutuksen yhteyteen lisättävä päiväys.

Lisätietoja

Komissio on julkaissut sivustollaan muun muassa seuraavat ohjeet Japani-sopimuksen soveltamisesta:

  • yksi alkuperävakuutus useiden samanlaisten tuotteiden lähetyksille
  • tuojalla olevaan kirjalliseen tietoon perustuva tullietuuskohtelun pyyntö
  • tietojen luottamuksellisuus
  • etuuskohtelupyyntö, alkuperän jälkitarkastus sekä hylkääminen

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet