Vienti-ilmoittaminen

Vienti-ilmoitus annetaan sähköisesti joko sanomailmoituksena tai Vienti-ilmoituspalvelun kautta. Joissakin tapauksissa vienti-ilmoituksen voi antaa myös suullisesti.

Viejä voi antaa vienti-ilmoituksen itse tai käyttää valtuuttamaansa edustajaa, kuten huolintaliikettä.

Vienti-ilmoitus kannattaa antaa hyvissä ajoin ennen vientitavaran lähettämistä, heti kun lähetystä koskevat tiedot ovat käytettävissä. Viimeistään se on annettava ennen tavaroiden poistumista Suomesta.

Vietävät tavarat pitää esittää tullille eli niiden on oltava aina tullin tarkastettavissa ilmoitukseen merkityllä sijaintipaikalla siihen asti, kunnes tulli on luovuttanut tavarat vientimenettelyyn ja antanut luovutuspäätöksen. Sijaintipaikka on ilmoitettava riittävän tarkasti. Jos ilmoitat sijaintityypiksi O (maantieteellinen sijainti), ilmoita tarkka katuosoite. Pelkän paikkakunnan ilmoittaminen ei riitä. Jos ilmoitat sijaintityypiksi L (varaston tunniste), ilmoita varastonpitäjän maatunnus ja y-tunnus sekä varastotunnisteen jatko-osa.

Tullitoimipaikassa ei tarvitse käydä asioimassa silloin kun vienti-ilmoitus annetaan, ellei vientiin liity jokin tullin merkintöjä vaativa asiakirja.

Vientipaikka

Vienti-ilmoitus annetaan siihen tullitoimipaikkaan, jossa viejä sijaitsee tai tavarat lastataan tai pakataan vientikuljetusta varten. Suomessa toimivaltainen tullitoimipaikka on Sähköinen palvelukeskus, jossa sähköiset ilmoitukset käsitellään.

Jos tavaroiden arvo on enintään 3 000 euroa, eikä vietäviin tavaroihin kohdistu vientikieltoja tai -rajoituksia, vienti-ilmoitus voidaan antaa viimeisessä EU-maassa poistumispaikan tullille ennen tavaroiden poistumista unionin tullialueelta.

Huomioi nämä

Vientitullaus pitää tehdä Saksassa, jos tavara ei fyysisesti lähde vientiin Suomesta. Viejänä voi olla suomalainen yritys, mutta Saksan viranomaiset voivat vaatia viejää rekisteröitymään Saksassa.


Vienti-ilmoituksen voi antaa 30 päivää ennen tavaroiden esittämistä tullille. Ilmoituksella annetaan päivä ja tarkka kellonaika, jolloin vientilähetys on valmis, ja se on tullin tarkastettavissa. Tämän ajankohdan täytyttyä ilmoittaja saa tullista luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan.

Vienti-ilmoituksen ilmoitustyypin koodiksi ilmoitetaan D (ennakkoon annettava täydellinen tulli-ilmoitus). Ilmoittaja voi korjata ennakolta annettua ilmoitusta ilmoitettuun aikarajaan saakka, jonka jälkeen tavara luovutetaan vientimenettelyyn. Ilmoitettua ajankohtaa on myös mahdollista muuttaa aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.

Myös yksinkertaistetuissa menettelyissä voi antaa ilmoituksen ennakolta. Ilmoitustyypin koodiksi ilmoitetaan silloin F (ennakolta annettava yksinkertaistettu ilmoitus).


Postia ovat lähetykset, jotka on jätetty postin kuljetettavaksi.

Sähköinen vienti-ilmoitus annetaan yli 1 000 euron arvoisista postipaketeista. Myös vähempiarvoisista postipaketeista annetaan sähköinen vienti-ilmoitus silloin, kun:

 • kyseessä ovat vientikieltojen tai -rajoitusten alaiset tavarat
 • vienti-ilmoitus annetaan johonkin erityismenettelyyn (esimerkiksi tavara viedään korjattavaksi tai tavara on Suomessa korjattavana ja se palautetaan)
 • kyseessä ovat Feoga (maataloustuki) -viennit.
 • kun tavaroita viedään valmisteverottomuusjärjestelmässä EU:n ulkopuolelle.

Vienti-ilmoitus annetaan ennen paketin luovuttamista postille, ja viennin saateasiakirja liitetään postipaketin mukaan. Kun tavara on poistunut EU:sta tulli antaa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen.

Enintään 1 000 euron arvoisiin postilähetyksiin liitetään joko CN22 tai CN23-tullilipuke, jonka saa postista.

Lue lisää postin ohjeesta


Siirtäessään yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita vientiin EU:n ulkopuolelle valtuutetun varastonpitäjän on tehtävä siirrettäville tuotteille EMCS-järjestelmässä e-AD (sähköinen hallinnollinen saateasiakirja). EMCS-järjestelmä antaa kuljetukselle hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin. Sähköinen vienti-ilmoitus annetaan tämän jälkeen.

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan menettelykoodiksi

 • 1007 tavaran vienti arvonlisävero- tai valmisteverottomasta varastosta (sekä alv että valmistevero maksamatta) tai
 • 1045 tavaran vienti arvonlisävero- tai valmisteverottomasta varastosta (joko alv tai valmistevero maksamatta).

Kun tavaroita viedään valmisteverottomuusjärjestelmästä EU:n ulkopuolelle, valmistevero on aina maksamatta ja tavara on siten aina lähdössä valmisteverottomasta varastosta. Edellä mainitut menettelykoodivaihtoehdot erottelevat tapaukset sen mukaan, onko arvonlisävero maksettu vai ei.

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan edeltävän asiakirjan koodiksi AAD+ARC-koodi ja päiväys.

Lue lisää yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden viennistä EU:n ulkopuolelle Verohallinnon sivulta:  Tuotteiden lähettäminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä (EMCS) 


Tavarat ilmoitetaan vienti-ilmoituksella laatunsa mukaan omina erillisinä tavaraerinään riippumatta siitä, mikä tavaran tilastoarvo on.

Liiketoiminnan luonne ilmoitetaan koko vienti-ilmoitusta koskevalla koodilla. Jos vienti-ilmoituksella on vain ilmaista tavaraa, liiketoiminnan luonteeksi ilmoitetaan 34 eli maksuttomat lähetykset.

Samalla vienti-ilmoituksella voidaan ilmoittaa sekä maksullista että ilmaista tavaraa, jos ilmainen ei-kaupallinen tavaraerä on mainosmateriaalia, kaupallisia näytteitä tai muuta markkinointitarkoituksessa vietävää tavaraa. Tällöin koko lähetyksen liiketoiminnan luonteeksi ilmoitetaan 11 myynti, vaikka lähetys sisältää myös ilmaista tavaraa. Kansalliseksi menettelykoodiksi tavaraerälle ilmoitetaan 7VB, ei kaupalliset tavarat, esim. mainostavarat.


Tunnuksen ilmoittaminen lähdettäessä ja rajalla

 • Kuljetusvälineiden tunnukset lähdettäessä ja rajalla on ilmoitettava sen mukaan kuin ne ovat tiedossa. Jos kuljetusvälineen tunnukset ovat tiedossa ennen kuljetuksen lähtöä, ne ilmoitetaan aina vienti-ilmoituksella.
 • Jos tunnuksia ei ole tiedossa, pitää ne ilmoittaa esimerkiksi muodossa ”auto/ truck” tai ”laiva/ ship”. Vääriä tunnuksia ei saa ilmoittaa.

Tunnuksen ilmoittaminen vientimenettelyyn luovutuksen jälkeen

 • Kaksivaiheista ilmoitusmenettelyä käytettäessä kuljetusvälineen tunnukset on annettava täydentävällä ilmoituksella, jos ne ovat tiedossa.
 • Jos tunnukset eivät ole tiedossa jälkikäteenkään, voidaan tiedoksi jättää aiemmin ilmoitettu tieto (”auto/ truck” tai ”laiva/ ship”).

Katastrofialueille vietävistä hätäaputavaroista voidaan antaa vienti-ilmoitus, jossa on helpotettu tietosisältö. Kansallisella menettelykoodilla ilmoitetaan, että kyseessä on hätäapulähetys. Hätäaputavarat voidaan ilmoittaa yhdellä tavaraerällä käyttäen tullinimikettä 9919 00 00 - avustus- tai hyväntekeväisyysjärjestöille osoitetut tavarat ja katastrofien uhrien hyväksi osoitetut tavarat. Vietävistä tavaroista on laadittava erillinen tavaraluettelo, joka pyydettäessä esitetään tullille.

Jos hätäaputavaroissa on vientiluvan alaista tavaraa, se ilmoitetaan omana tavaraeränään, josta on ilmoitettava tarkka tullinimike ja lupanumero. Vientilupa on vaadittaessa myös esitettävä tullille.

Lue lisää: Vientirajoitukset

Muiden ilmoitustietojen lisäksi ilmoitetaan seuraavat tiedot ja koodit:

 • liiteasiakirja = 2270 tavaraluettelon koodi
 • arvoon liittyvä liiteasiakirja = esimerkiksi N325 proformalasku
 • kansallinen menettelykoodi = 7VG hätäapu katastrofialueille
 • liiketoiminnan luonne = 34 maksuttomat lähetykset.

Hätäapuvienniksi ei katsota humanitääristä apua, kehitysapua tai katastrofialueiden jälleenrakentamista, vaan näistä pitää antaa viennin tulli-ilmoitus normaalisti.

Ks. määritelmä: Humanitaarinen apu - Ulkoministeriö

Hätäapulähetyksen viejän täytyy olla EU:n alueelle sijoittautunut. Viejänä voi toimia yritys, yhdistys, säätiö, järjestö tai yksityishenkilö. Hätäapulähetyksen sisältämät tavarat on luovutettava vastikkeetta suoraan katastrofin uhrien hyväksi tai katastrofialueella toimivalle järjestölle, joka välittää avun vastikkeetta katastrofin uhrien hyväksi.

Sotilastuotteet tai sotilaille luovutetut tuotteet eivät ole hätäapuvientejä, vaikka luovutus tapahtuisi vastikkeetta.