Miten tavaran alkuperä osoitetaan?

Jotta tavara on oikeutettu etuuskohteluun, sen alkuperä on osoitettava kirjallisesti kunkin tullietuussopimuksen alkuperäsäännöissä määrätyllä tavalla. Alkuperäsäännöt on esitetty sopimusten liitteissä tai pöytäkirjoissa, ja Euro–Välimeri-alueen sopimuksissa ne sisältyvät osittain yhteiseen erilliseen yleissopimukseen eli konventioon.

Toimi näin:

1. Selvitä vientituotteen CN-koodi ja kohdemaan kauppasopimukset

2. Selvitä, kannetaanko tuotteesta tullia viennin kohdemaassa

3. Selvitä, onko tuote etuussopimuksen mukainen EU:n alkuperätuote

4. Selvitä, mikä alkuperäselvitys tarvitaan

5. Laadi alkuperäselvitys ja toimita se viennin kohdemaahan

6. Helpota asiointia: hakeudu valtuutetuksi viejäksi tai rekisteröidyksi viejäksi

*) Alkuperäkumulaatio tarkoittaa sitä, että valmistaja EU:ssa (Suomessa) voi tietyin edellytyksin hyödyntää tuotteidensa valmistuksessa sopimuskumppanimaasta peräisin olevia raaka-aineita myös ilman, että riittävän valmistuksen ehdot täyttyvät. Lopputuotteen alkuperän voidaan silti katsoa olevan EU:ssa (Suomessa).

Huomioi nämä

Arvorajallisiin ja valtuutetun viejän EUR-MED-kauppalaskuilmoituksiin pätevät samat säännöt kuin muihin kauppalasku- ja alkuperäilmoituksiin.

Riippumatta EUR-MED-kauppalaskuilmoituksessa käytetystä kielestä ilmoituksen alle merkittävät kumulaatiota koskevat lisäykset on aina laadittava englanniksi:

”The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No. …) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ......* preferential origin.”

- Cumulation applied with … (kirjoitetaan maan nimi / nimet)
- No cumulation applied** 

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus***

 

- - - - - - - - - - - - - -

* lisätään alkuperämaa tai -alue tai sen virallinen lyhenne (esim. Algeria(n), DZ, European Economic Area, EEA jne.).

** Kirjoitetaan jompikumpi vaihtoehto (kumulaatiota sovellettu … kanssa tai  kumulaatiota ei ole sovellettu). Ensimmäisessä vaihtoehdossa lisätään sen maan/ niiden maiden nimet, joiden alkuperätuotteita kumulaatiossa on käytetty.  Myös molemmat vaihtoehdot voivat olla näkyvissä, jos käytetään esim. leimasinta, jolloin sovellettavaan kohtaan merkitään rasti.

*** Valtuutettujen viejien ei tarvitse allekirjoittaa ilmoitusta käsin. Eräiden maiden lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että kauppalaskut on aina allekirjoitettava, vaikka niissä ei olisikaan viejän kauppalaskuilmoitusta (alkuperäilmoitusta).


EUR.1-tavaratodistus on alkuperätodistus, joka on käytössä useimmissa EU:n vapaakauppa- ja vastaavissa muissa tullietuussopimuksissa ja -järjestelyissä etuuskohteluun oikeuttavana todistuksena eli alkuperäselvityksenä. EUR.1-todistuksen vaihtoehtona on joko arvorajallinen kauppalaskuilmoitus tai luvanvarainen valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus.

Tavaratodistusten hakemuslomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa. Yksittäisiä kappaleita on saatavissa myös Tullin asiakaspalvelupisteissä.

Kuka voi laatia EUR.1-tavaratodistushakemuksen?

EUR.1-todistuksen hakemuksen laatii viejä tai hänen valtuuttamansa edustaja viejän vastuulla siinä maassa, josta tavaran fyysinen vienti sopimusmaahan tapahtuu.

EUR.1-todistuksen hakemus on täytettävä huolellisesti. Kaikki pakolliset kohdat pitää täyttää. Todistushakemukseen liitetään kauppalaskun tai muun kaupallisen asiakirjan kopio, josta ilmenevät vientilähetystä koskevat riittävän yksityiskohtaiset tiedot.

Miten EUR.1-tavaratodistus vahvistetaan?

Todistuksen vahvistaa tulliviranomainen, jolle jää yksi hakemuskappale liitteineen. Vahvistetun todistuksen eli lomakesetin päällimmäisen kappaleen viejä toimittaa sopimallaan tavalla ostajalle tai tavaran vastaanottajalle.

EUR.1-todistukset vahvistetaan ensisijaisesti postitse. Lähetä todistukset osoitteeseen: 

Kotkan tullitoimipaikka
Todistukset
Merituulentie 424
48310 Kotka.

Kotkan tullitoimipaikka vahvistaa todistukset viimeistään saapumista seuraavan päivän aikana ja lähettää vahvistetut todistukset takaisin asiakkaalle pyydettyyn osoitteeseen heti käsittelyn jälkeen. 

Lyhennetty asiakasohje Etuuskohteluasiakirjojen hakeminen ja laatiminen (pdf)


EUR-MED-tavaratodistus (Movement Certificate EUR-MED) on erityinen Pan-Euro-Välimeri (PEM)-kumulaation soveltamiseen liittyvä alkuperätodistus, joka poikkeaa vain joiltakin osin EUR.1-tavaratodistuksesta.

Asiakasohje Etuuskohteluasiakirjojen hakeminen ja laatiminen (pdf)


Kauppalasku- ja alkuperäilmoitukset ovat yksinkertaistettuja vaihtoehtoja tulliviranomaisen vahvistamalle alkuperätodistukselle. Ne ovat keskenään samanlaisia määrämuotoisia alkuperäilmoituksia, ja ne laaditaan kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, joka sisältää riittävät tarkat tiedot lähetyksestä ja tavaroista.

Esimerkiksi Etelä-Korean kaupassa käytetään vain valtuutetun viejän alkuperäilmoituksia, eikä viranomaisen vahvistamaa alkuperätodistusta tunneta. Etuuskohteluun oikeutettujen alkuperätuotteiden viennissä Kanadaan taas on käytössä vain rekisteröidyn viejän alkuperäilmoitus. Viejät Kanadassa lisäävät alkuperäilmoituksiinsa oman yritysnumeronsa.

Kauppalasku- ja alkuperäilmoitusten päätyypit:

  1. Kauppalasku- tai alkuperäilmoitus, jossa lähetyksen sisältämien tuotteiden arvo on rajoitettu. Viejä, jolla ei ole valtuutetun viejän lupaa, voi laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen vain enintään 6 000 euron arvoiselle alkuperätuotteiden lähetykselle. Kanadan viennissä  alkuperäilmoitusta käyttävät viejät, jotka eivät ole rekisteröityneet Tullissa.
    Tämä arvoraja muissa valuutoissa ilmoitettuna julkaistaan vuosittain komission nettisivuilla. Lähetyksen arvoa laskettaessa otetaan huomioon lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden vapaasti tehtaalla -hinta (noudettuna lähettäjältä, Ex Works)
  2. Valtuutetun viejän kauppalasku- tai alkuperäilmoitus, jossa lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden enimmäisarvoa ei ole rajoitettu. Kanadan viennissä tällaista alkuperäilmoitusta käyttävät Tullissa rekisteröityneet viejät

Alkuperäilmoituksen tekstimalli

Euroopan unionin virallinen lehti L 54, 26.2.2013

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... ( 2 ) preferential origin.

 

...................................................................................................... ( 3 )

(Paikka ja päiväys)

..................................................................................................... ( 4 )

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä.)

___________

( 1 ) Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

( 2 ) Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

( 3 ) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

( 4 ) Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.

Alkuperäilmoituksen täyttöohjeet viennissä Kanadaan on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 11, 14.1.2017 sivulla 485.

Ilmoituksen tekstiosuus voidaan laatia tietokoneella, painamalla, leimaamalla, kirjoituskoneella kirjoittamalla tai käsin. Lisätietoa kauppalaskuilmoitusten laatimisesta ja muotovaatimuksista, on esimerkiksi Euro–Välimeri-alkuperäsääntöjen selittävissä huomautuksissa (artiklat 22–23; EUVL C 16/2006).


EU:n ja Turkin välisessä tulliliittotuotteiden kaupassa käytettävällä A.TR.-tavaratodistuksella (Movement Certificate) osoitetaan tavaroiden olevan EU:ssa vapaassa liikkeessä ennen niiden vientiä Turkkiin. Tällä todistuksella siis osoitetaan tavaroiden tullioikeudellinen asema.

Tavaroiden alkuperällä ei tässä tulliliittotuotteiden kaupassa ole merkitystä, eikä A.TR.-tavaratodistus osoita tavaran alkuperää. Todistuksen antaminen edellyttää vain, että tavarat viedään vapaasta liikkeestä. EU:n ulkopuolelta tuodut tavarat täytyy ensin tullata vapaaseen liikkeeseen, ennen kuin niille voidaan antaa A.TR.-tavaratodistus viennissä Turkkiin.

EU:n ja Turkin välisen tulliliittosopimuksen tuotekatteeseen kuuluvat lähes kaikki teollisuustuotteet lukuun ottamatta eräitä hiili- ja terästuotteita. Maataloustuotteista tulliliittosopimuksen piiriin kuuluvat eräät jalostetut maataloustuotteet. Sen sijaan perusmaataloustuotteet eivät kuulu tulliliittosopimuksen soveltamisalaan.

Tavaroiden kuulumisen eri tuoteryhmiin (tulliliittosopimus: ”Tulliliiton tulli” vai vapaakauppasopimus alkuperätuotteille: ”Tullietuudet”) voi tarkistaa komission DDS/Taric-tietokannasta antamalla tuotteen kymmennumeroisen nimikkeen ja alkuperämaaksi Turkin (TR).

 A.TR.-tavaratodistuksen vahvistaa tulliviranomainen, ellei viejällä ole valtuutetun viejän lupaa näiden todistusten itse vahvistamiseksi. Viennin jälkeen vahvistettavan todistuksen (”Issued retrospectively”) sekä todistuksen kaksoiskappaleen (”Duplicate”) voi vahvistaa vain Tulli.

A.TR. -tavaratodistuslomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa. Yksittäisiä kappaleita on saatavissa myös Tullin asiakaspalvelupisteissä.