Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys vientimenettelyssä olevien tavaroiden jakamisesta osalähetyksiin

4.5.2016 9.03
Tiedote

21/2016

Nro 21/2016 Antopäivä
4.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 267 artikla

Voimassaoloaika
5.5.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Tullin asiakkaat
Tullitoimipaikat

1. Yleistä

Vientimenettelyssä olevat tavarat voidaan jakaa osalähetyksiin eli osittaa. Tällöin vienti voi tapahtua joko saman tai usean eri poistumispaikan kautta. Osittamista valvoo ja koko vientitavaran lopullisen poistumisen vahvistaa se tullitoimipaikka, jossa tavaroiden jakaminen osalähetyksiin on ensimmäisen kerran aloitettu.

Koko tulliselvitettävän erän osittaminen tapahtuu yhdessä uudelleenlastaukseen ja tavarankäsittelyyn tarkoitetussa Tullin hyväksymässä varastorakennuksessa tai alueella, jolla Tullin on mahdollista tarvittaessa valvoa ositusta.

Yhtenä eränä Suomessa vientimenettelyyn asetettujen tavaroiden tai yhdessä erässä Suomeen saapuneiden tavaroiden vienti Euroopan unionin tullialueelta osalähetyksinä voidaan toteuttaa vain kuorma-autokuljetuksena.

2. Ehdot vientitavaran osittamiselle

2.1 Varaston hyväksyminen ositustarkoitukseen

Tulli voi hyväksyä ositustarkoitukseen minkä tahansa sellaisen kiinteän varastotilan tai alueen, joka on tarkoitettu tavaroiden säilytykseen ja jossa voidaan suorittaa taloudellisten toimijoiden omistamien tavaroiden lastaamista ja purkamista. Tulli hyväksyy varastotilan osittamista varten hyväksymällä siellä suoritetun ensimmäisen ositustapahtuman. Voidakseen varmistua Tullin hyväksynnästä, varastonpitäjän tulee olla etukäteen yhteydessä ositusta valvovaan tullitoimipaikkaan.

2.2 Varastonpitäjän velvollisuudet ja vastuu

Varastonpitäjän velvollisuudet ja vastuu ovat seuraavat:

  • Varastonpitäjällä on oltava asianmukainen kirjanpito varastoon saapuvista ja sieltä lähtevistä tavaroista.
  • Varastonpitäjän on huolehdittava osituserien jaosta kuljetusyksiköihin ja alkuperäisen viennin saateasiakirjan sekä kutakin osituserää koskevien saateasiakirjakopioiden esittämisestä ositusta valvovalle tullitoimipaikalle.
  • Varastonpitäjän on merkittävä kuljetusyksikön tunnistetiedot (ajoneuvon rekisterinumero tai kontin numero) kutakin osituserää koskevan saateasiakirjan kopioon. Osituserän on poistuttava unionin tullialueelta mainitulla kuljetusyksiköllä.
  • Varastonpitäjän on huolehdittava, että tulliselvitettävän erän viimeisen osituserän poistuttua alkuperäinen viennin saateasiakirja ja kaikki Tullin leimallaan vahvistamat osituserien saateasiakirjan kopiot esitetään koontina ositusta valvovalle tullitoimipaikalle koko tulliselvitettävän erän poistumisen vahvistamista varten.
  • Varastonpitäjä vastaa kuhunkin kuljetusyksikköön lastatun osituserän esittämisestä poistumispaikan tullitoimipaikalle.

Esittäminen tapahtuu näyttämällä saateasiakirjan kopio Tullille.

3. Osituserien siirtäminen varastosta toiseen

Jos tulliselvitettävän erän muita kuin jo ositettuna lähteneitä tavaroita halutaan siirtää osituksen aloittaneesta varastosta toiseen Tullin hyväksymään varastoon, siirrolle on pyydettävä lupa ositusta valvovalta tullitoimipaikalta, ja siirto tapahtuu Tullin leimaamalla osituserän saateasiakirjan kopiokappaleella.

Siirretyt tavarat tulee merkitä kummankin varaston kirjanpitoon. Ositusten lopullinen koonti ositusta valvovalle tullitoimipaikalle on ositukset aloittaneen varaston vastuulla.

Pääjohtaja 
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Määräykset