Hyppää sisältöön

Tullin määräys unionitavaran tuonnista Ahvenanmaalle toisesta EU-maasta

Julkaisuajankohta 27.10.2022 12.38
Tiedote

9/2022

Antopäivä
26.10.2022

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 50 § ja 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 166, 167 ja 278 artikla
Delegoitu asetus (EU) 2016/341 unionin tullikoodeksin täydentämisestä siirtymäsäännöksillä ja unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta 16 artikla
Delegoitu asetus (EU) 2015/2446, 134 artikla ((EU) 2018/1063)
Arvonlisäverolaki (1501/1993) 101 § 2 momentti (523/2017)
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1966) 18 §

Voimassaoloaika
Tämä määräys tulee voimaan 5.11.2022 ja on voimassa toistaiseksi. 

Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 1.6.2021 antama määräys 3/2021 yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännöllisestä käytöstä unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle. Tullin määräyksen 3/2021 mukaisia menettelyjä voidaan kuitenkin noudattaa vielä 31.12.2022 asti.

Kohderyhmät
Ilmoittajat 

Yleistä

Tätä määräystä sovelletaan tulli-ilmoittamiseen unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle muualta Euroopan unionin tulli- tai veroalueelta kuin Manner-Suomesta.

1. Tavaran esittäminen Tullille

Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus ((EU) 2015/2446) 114 artikla määrää unionitavarat esitettäväksi tullille. 

Henkilö, joka tuo tavarat verorajan yli on velvollinen esittämään saapuvat tavarat Tullille esittämisilmoituksella tai erillisen esittämisilmoituksen sijasta tulli-ilmoituksella, jolloin erillistä esittämisilmoitusta ei edellytetä.

Esittämisilmoitus on annettava viimeistään tavaran saavuttua hyväksyttyyn esittämispaikkaan. Esittämis- tai tulli-ilmoituksen antaminen on edellytys tavaran jatkokuljettamiseksi pois esittämispaikasta.
 
Esittämisilmoitus katsotaan hyväksytyksi, kun vaaditut tiedot on ilmoitettu Tullille ja tämä on hyväksynyt ilmoituksen. Tavara voidaan kuljettaa ja sen hallinta voidaan luovuttaa tämän määräyksen kohdan 2.1.1 tai 2.1.2 mukaisesti vastaanottajalle, ellei Tulli ole ilmoittanut aikeestaan tarkastaa tavara 30 minuutin kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. 

Postioperaattorin luovuttaessa tavaran hallinnan arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidylle vastaanottajalle, hallinnan luovutuksesta on tehtävä merkintä postioperaattorin Tullia varten pitämään kirjanpitoon. Postioperaattorin on pyydettäessä esitettävä Tullille lista luovuttamistaan tavaroista. Kirjanpidosta on käytävä ilmi kuljetusasiakirjalta vaadittavat tiedot sekä tieto tavaroiden hallinnanluovutuspäivästä. 

Tavarat voi esittää Tullille: 

 • satamissa, joille Liikenne- ja viestintävirasto on antanut eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (485/2004) 4 § mukaiset hyväksynnät;
 • ilmailulain (864/2014) 82 §:n perusteella hyväksytyillä lentopaikoilla; 
 • ELY-keskusten määrittämissä saaristolauttaliikenteen saapumis- ja lähtöpaikoissa;
 • postiyritysten, joille Liikenne- ja viestintävirasto on postilain (415/2011) 24 a §:n mukaisesti asettanut velvollisuuden toimia nimettynä operaattorina, terminaaleissa;
 • Ahvenanmaan maakuntahallitukselta postipalveluita koskevan maakuntalain (Landskapslag 2007:60 om posttjänster) 6 §:n mukaisen luvan saaneen ja Maailman postiliiton yleissopimuksen (SopS 66/2015) mukaisena nimettynä operaattorina toimivan postiyrityksen terminaaleissa; tai
 • muussa Tullin osoittamassa paikassa.

2. Tulli-ilmoitusmenettelyt

2.1 Unionitavaroiden luovutus kulutukseen

2.1.1 Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity tuoja

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja voi ilmoittaa verorajan ylittävät unionitavarat joko yksivaiheisesti tai kaksivaiheista kausi-ilmoitusmenettelyä hyödyntäen.

Yksivaiheinen ilmoitusmenettely

Yksivaiheisessa ilmoittamisessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja antaa tavaroista tulli-ilmoituksen viimeistään tavaran vastaanottamisen yhteydessä.

Kaksivaiheinen kausi-ilmoitusmenettely

Kausi-ilmoitukseen perustuva ilmoitusmenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja kirjaa tavaran saapuneeksi kirjanpitoonsa esittämisvaiheessa ilmoitetun kuljetusasiakirjan tai kauppalaskun tunnistetiedolla. 

Toisessa vaiheessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt tuoja antaa viimeistään tuontikuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä kausi-ilmoituksen.

Kausi-ilmoituksella ilmoitetaan enintään kalenterikuukauden aikana yhdeltä myyjältä vastaanotettujen tavaroiden tiedot. Sillä ei kuitenkaan ilmoiteta sellaisten tavaroiden tietoja, joista on jo annettu lähetyskohtainen tulli-ilmoitus.

2.1.2 Muu kuin arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity tuoja

Muu kuin arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity tuoja antaa tavarasta tulli-ilmoituksen ja maksaa tavaraan kohdistuvan veron ennen kuin tavara luovutetaan tuojalle. 
Tavara on asetettava Tullin hyväksymällä tavalla varastoiduksi tai se on palautettava erityiseltä veroalueelta unionin tullialueelle, jos tuonnin perusteella tavarasta kannettavaa veroa ei ole maksettu.

2.2 Sähkön tuonti toisesta unionimaasta

Ahvenanmaan maakuntaan toisesta unionimaasta sähköverkossa tuotava sähkö ilmoitetaan jaksoittain. Jaksona toimii kalenterikuukausi. Kalenterikuukauden aikana tuotu sähkö on ilmoitettava kymmenen päivän kuluessa tuontikuukauden päättymisestä.

3. Ilmoituksilla vaadittavat tietosisällöt

Esittämisilmoitus, yksivaiheinen tulli-ilmoitus ja kausi-ilmoitus on annettava Tullin määräyksen 8/2022 (Tullin määräys sähköisesti annettavista ilmoituksista ja etukäteistiedoista sekä näiden varmentamisesta) mukaisesti, ellei tässä määräyksessä toisin määrätä. 

Kausi-ilmoittamisen ensimmäisen vaiheen kirjanpitomerkinnältä edellytetään vähintään seuraavia tietoja:

 • Esittämisilmoituksen tunnistetieto (kuljetusasiakirjan tai kauppalaskun tunniste), joka voi olla:
  • Tullin esittämisilmoitukselle antama yksilöllinen tunnistetieto (MRN);
  • kuljetusasiakirjan numero;
  • kauppalaskun numero; tai
  • jos tavaralle ei ole laadittu kuljetusasiakirjaa eikä kauppalaskua, eikä ilmoittajalla ole yksilöllistä tunnistetietoa (MRN), kirjanpitoon on merkittävä tieto, jolla esittämisilmoitus on löydettävissä Tullin järjestelmästä (esim. ilmoituksen antotapa, ajankohta ja esittämisilmoituksen antaja).
 • Juoksevaa numerointia
 • Saapumispäivä varastoon

Postioperaattorin esittäessä postilähetykset kirjanpitomerkinnällä, kirjanpitoon on merkittävä:

 • Lähettäjän nimi ja lähettäjän osoite
 • Vastaanottajan nimi ja osoite sekä y-tunnus (jos ilmoitettu)
 • Lähetyksen saapumispäivä
 • Lähetystunnus 
 • Liiteasiakirjan numero
 • Paino

4. Tarkemmat ohjeet

Tarkemmat ohjeet on osoitteessa https://tulli.fi/.

Tullin asiointipalvelussa (https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/) voi tehdä tarvittavat tulli-ilmoitukset.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen

Lakiasiainpäällikkö Max Jansson

Määräykset