Hyppää sisältöön

Tullens föreskriftssamling
Tullens föreskrift om redovisningsskyldigheter för alkohol- och tobaksprodukter i anslutning till övervakning av proviantering

Utgivningsdatum 2.5.2016 8.59 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.05
Pressmeddelande

18/2016

Nr
18/2016
Datum
2.5.2016

Författningsgrund 

Tullagen (304/2016), 47 §

Punktskattelagen (182/2010), 98 §


Giltighetstid 

Fr.o.m. 4.5.2016 tills vidare 

Målgrupper 

Rederier

Tullkontor

1. Redovisningsskyldiga

Rederier är skyldiga att lämna redovisning enligt detta beslut för alkohol- och tobaksprodukter som med stöd av 41 § 1 mom. i tullagen är tullfria och som med stöd av 19 § i punktskattelagen är punktskattefria i fråga om passagerarfartyg i yrkesmässig internationell trafik.

2. Redovisning

Redovisningsperioden är en kalendermånad, om perioden inte förlängts. Den fartygsspecifika redovisningen ska senast den 16 dagen i månaden efter redovisningsperioden lämnas elektroniskt till Helsingfors tull (alustoimitukset(at)tulli.fi), om det inte gjorts en överenskommelse med Helsingfors tull om en förlängd redovisningsperiod eller om ett annat inlämningssätt. Den förlängda redovisningsperioden kan vara högst ett kvartal.

Sjötrafikbolag kan ersätta redovisningen med att ge Helsingfors tull åtkomst till fartygets bokföring.

3. Försummelse av utredning av skattefri användning

Om rederiet inte kan påvisa att produkterna använts för skattefritt ändamål ska tull och punktskatter betalas för dem, om det inte är fråga om produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade.

4. Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade

Produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska anmälas i redovisningen för den redovisningsperiod under vilken man i transportmedlet upptäckt att produkterna fullständigt förstörts eller gått förlorade. Om man inte kan påvisa att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska tull och punktskatter betalas för produkterna.

Generaldirektör                                                   
Antti Hartikainen

Chefsjurist                                                           
Arto Lillman

Föreskrift