Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys kuljetusreiteistä

Julkaisuajankohta 2.5.2016 8.15
Tiedote

2/2016

Nro 2/2016 Antopäivä
2.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 50 § 1 ja 3 momentti

Voimassaoloaika

4.5.2016 lukien toistaiseksi. 

Kohderyhmät

Kulkuneuvojen päälliköt
Tullin työjärjestyksen (57/2013) 2 §:ssä tarkoitetut tullit
Tullin sähköinen palvelukeskus

1. Tavaroiden kuljetusreitit tuonnissa

Tavarat on kuljetettava tullitietä pitkin lähimpään Tullin työjärjestyksen (57/2013) 2 §:ssä tarkoitettuun tullitoimipaikkaan tai Tullin hyväksymään muuhun paikkaan, jos:

a) tavarat kuljetetaan Suomen tullialueelle suoraan Euroopan unionin (unioni) tullialueen ulkopuolelta tai erityiseltä veroalueelta tai Manner-Suomeen Ahvenanmaalta tai Ahvenanmaalle Manner-Suomesta;

b) tavarat kuljetetaan tullilain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetussa sisäliikenteessä Suomen tullialueelle unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen tai erityisen veroalueen kautta tai Manner-Suomeen Ahvenanmaan kautta tai Ahvenanmaalle Manner-Suomen kautta.

2. Tavaroiden kuljetusreitit viennissä

Tavarat on kuljetettava tullitietä pitkin tullitoimipaikasta tai Tullin hyväksymästä muusta paikasta, jos:

a) tavarat kuljetetaan Suomen tullialueelta suoraan unionin tullialueen ulkopuolelle tai erityiselle veroalueelle tai Manner-Suomesta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen;

b) tavarat kuljetetaan sisäliikenteessä Suomen tullialueelta unionin tullialueeseen kuulumattoman maan tai alueen tai erityisen veroalueen kautta tai Manner-Suomesta Ahvenanmaan kautta tai Ahvenanmaalta Manner-Suomen kautta.

3. Tullitiet

Tulliteitä ovat:

a) maantiet, kanavat ja rautatiet, joita pitkin tapahtuvasta liikenteestä on sovittu asianomaisen naapurivaltion kanssa;

b) merellä vesilaissa (587/2011) tarkoitetut yleiset kulkuväylät, joita käytetään ulkomaanliikenteessä tai Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä liikenteessä;

c) ulkomaanliikenteen tai Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisen liikenteen lentoreitit.

4. Tullin hyväksymät muut paikat

Edellä 1. ja 2. kohdassa tarkoitettuja Tullin hyväksymiä muita paikkoja ovat tilapäiset rajanylityspaikat, unionin passitusmenettelyssä tarkoitettujen valtuutettujen vastaanottajien varastot, Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymät lentoasemat ja satamarakenteet sekä aluksen lähtö- ja saapumispaikat Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisessä lauttaliikenteessä.

5. Poikkeuslupa

Tullin työjärjestyksen (57/2013) 2 §:ssä tarkoitetut tullit sekä meriliikenteessä saapuvan tai lähtevän aluksen osalta Tullin sähköinen palvelukeskus voivat erityisistä syistä ja asettamillaan ehdoilla yksittäistapauksessa myöntää oikeuden poiketa 1. ja 2. kohdan määräysten noudattamisesta.

Pääjohtaja 
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

                           

Määräykset