Hyppää sisältöön

Praktiska utmaningar för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna under rapporteringsperioden

26.6.2023 10.07
Blogi

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) börjar i oktober 2023 som en rapporteringsskyldighet. Rapporteringsskyldigheten gäller importörer som från länder utanför EU importerar järnmalm, elström, väte och vissa gödselmedel, aluminiumvaror, cementvaror och järn- och stålvaror samt produkter som tillverkats av dessa, såsom skruvar, muttrar och brickor.

Uppgifter som ska rapporteras är bl.a. platsen där produkterna tillverkats och de indirekta och direkta utsläpp som tillverkningen av produkterna gett upphov till. Den första rapporten kommer att gälla importer under det sista kvartalet i år och rapporten om utsläppen ska skickas till kommissionens system i januari nästa år. Systemet, dvs. den första fasen av CBAM-registret, är avsett att bli färdigt i september.

För att kunna skicka rapporten ska kunden vara EORI-registrerad. Uppgifterna lämnas på ett rapporteringsunderlag. Rapporten blir mycket omfattande om det t.ex. finns många produkter och om produkter tillverkats i flera fabriker och i många länder. Uppgifterna om utsläpp är alltså produkt- och fabriksspecifika så att även fabrikens olika  produktionslinjer beaktas.

Importörer kommer naturligtvis att ha svårigheter, om man i samband med köpet av produkter inte kommit överens med säljaren om att få utsläppsuppgifterna av tillverkaren av produkterna. Kommissionen granskar rapporterna och meddelar till medlemsstaternas nationella myndigheter om bristerna i rapporterna.

I början är det viktigt att importören skickar rapporten, fastän det skulle vara svårt för hen att få utsläppsuppgifterna. Det kommer att vara möjligt att korrigera rapporten senare, särskilt för de två första kvartalen (Q4/2023 och Q1/2024) då eventuell flexibilitet kommer att tillämpas i fråga om tidsfristerna för korrigering av rapporten. Detta preciseras när utkasten till genomförandeakter antas senare på sommaren.

Om ingen rapport upprättas alls blir det sannolikt att den nationella myndigheten (i Finland eventuellt Tullen) påför felavgift för försummelse av rapporteringen. Det är bra för importörer att vara medvetna om att många påförda CBAM-felavgifter kan utgöra hinder för att bli beviljad tillstånd, när importen av CBAM-produkter kommer att kräva tillstånd år 2026.

Denna sak är ny och krävande även för Tullen. Vi förbättrar som bäst vårt eget kunnande för beräkning av utsläpp och annars också vår beredskap att ha hand om det uppdrag som nationell myndighet för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna som eventuellt kommer att åläggas oss genom en nationell lag i slutet av året. Senast i början av oktober kommer de första importerade CBAM-produkterna i samband med frigörande för övergång till fri omsättning att få en beslutsanmärkning om rapporteringsskyldigheten för utsläpp. För en del kunder kommer detta som en överraskning och där börjar vår gemensamma färd med CBAM. Trevlig sommar!

Kommissionen har publicerat ett utkast till genomförandeförordning om artikel 35 i CBAM-förordningen. Kommissionen begär att intressentgrupper lämnar synpunkter på utkastet.
Feedbackblanketten och förordningsutkastet finns på https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13873-The-reporting-obligations-during-the-transitional-period-of-the-carbon-border-adjustment-mechanism_sv


Tom Ferm
Tullens kundrelations- och skatteuppbördsdirektör