Tullvärde

Tullvärdet grundar sig i första hand på varornas transaktionsvärde, dvs. det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till EU:s tullområde.

För varorna ska man i samband med förtullningen uppvisa en faktura av vilken framgår bl.a. det pris som betalats för varorna samt leveransvillkoren. I tullvärdet inkluderas också t.ex. transportkostnaderna fram till den plats där varorna förs in i EU.

Största delen av de tullar som tas ut i EU är värdetullar som utgör en procentuell andel av varornas tullvärde. Även mervärdesskatten på import baserar sig vanligtvis på tullvärdet. Skattegrunden för mervärdesskatt ska inkludera de poster som avses i 91 § i mervärdesskattelagen. Nedan under punkten Läs mer finns närmare information om hur skattegrunden för mervärdesskatten på import ska fastställas.

Om transaktionsvärdet inte kan användas, ska tullvärdet fastställas enligt sekundära värdebestämningsmetoder.

Om transaktionsvärdet är ett pris mellan närstående parter undersöks vid behov om närståenderelationen påverkat priset. Med närståenderelation avses till exempel företag som hör till samma koncern.

Omräkning av valuta

Om priset eller korrektivposter till priset har angetts i någon annan valuta än euro, ska beloppen omräknas till euro enligt en fastställd valutaomräkningskurs. Tullen offentliggör tillämpliga omräkningskurser på sin webbplats tulli.fi.

Beakta följande

En vara som köpts utanför Europeiska unionen, t.ex. ett fordon eller en apparat, kan vara begagnad vid importtillfället. När tullvärdet fastställs för en sådan begagnad vara kan ett avdrag göras från det pris som betalats för varan i enlighet med hur mycket man har använt varan mellan inköpstillfället och förtullningstillfället. Även skillnader som beror på utrustningen tas i beaktande.

Avdraget kan göras t.ex. i förhållande till hur mycket av varans livslängd som kvarstår. Vid fastställande av avdrag kan också avskrivningar av maskiner och apparater i bokföringen tas till hjälp. Det ska alltid finnas dokumentation om avdragen, och det övervägs alltid från fall till fall om avdraget kan godkännas.


Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord Tullvärde

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka