Miten tavaran alkuperä osoitetaan?

Etuuskohteluun oikeutetun tavaran alkuperä osoitetaan kirjallisesti kunkin tullietuussopimuksen alkuperäsäännöissä määrätyllä tavalla. Alkuperäsäännöt ovat sopimuksissa liitteinä tai pöytäkirjoina ja Euro-Välimeri-alueen sopimuksissa osittain jo yhteisessä erillisessä yleissopimuksessa (konventio).

Huomioi nämä

EUR.1-tavaratodistus on alkuperätodistus, joka on käytössä useimmissa EU:n vapaakauppa- ja vastaavissa muissa tullietuussopimuksissa ja -järjestelyissä etuuskohteluun oikeuttavana todistuksena eli alkuperäselvityksenä. EUR.1-todistuksen vaihtoehtona on joko arvorajallinen kauppalaskuilmoitus tai luvanvarainen valtuutetun viejän kauppalaskuilmoitus.

Tavaratodistusten hakemuslomakkeita voi ostaa osoitteesta www.kopistore.fi. Yksittäisiä kappaleita on saatavissa myös Tullin asiakaspalvelupisteissä.

Kuka voi laatia EUR.1-tavaratodistushakemuksen?

EUR.1-todistuksen hakemuksen laatii viejä tai hänen valtuuttamansa edustaja viejän vastuulla siinä maassa, josta tavaran fyysinen vienti sopimusmaahan tapahtuu.

EUR.1-todistuksen hakemus on täytettävä huolellisesti. Kaikki pakolliset kohdat pitää täyttää. Todistushakemukseen liitetään kauppalaskun tai muun kaupallisen asiakirjan kopio, josta ilmenevät vientilähetystä koskevat riittävän yksityiskohtaiset tiedot.

Miten EUR.1-tavaratodistus vahvistetaan?

Todistuksen vahvistaa tulliviranomainen, jolle jää yksi hakemuskappale liitteineen. Vahvistetun todistuksen eli lomakesetin päällimmäisen kappaleen viejä toimittaa sopimallaan tavalla ostajalle tai tavaran vastaanottajalle. EUR.1- ja muita etuuskohtelutodistuksia vahvistetaan Tullin asiakaspalvelupisteissä.


EUR-MED-tavaratodistus (Movement Certificate EUR-MED) on erityinen Pan-Euro-Välimeri (PEM)-kumulaation soveltamiseen liittyvä alkuperätodistus, joka poikkeaa vain joiltakin osin EUR.1-tavaratodistuksesta.

 


Kauppalaskuilmoitukset ja alkuperäilmoitukset ovat keskenään samanlaisia määrämuotoisia alkuperäilmoituksia. Ne laaditaan kauppalaskuun tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa lähetystä ja tavaroita koskevat tiedot on riittävästi yksilöity.

Kauppalasku- ja alkuperäilmoitus on yksinkertaistettu vaihtoehto tulliviranomaisen vahvistaman alkuperätodistuksen käytölle. Etelä-Korean kaupassa on käytössä vain alkuperäilmoitukset, eikä viranomaisen vahvistamaa alkuperätodistusta tunneta.

Kauppalasku- ja alkuperäilmoitusten päätyypit ovat:

  1. Arvorajallinen kauppalasku- tai alkuperäilmoitus. Viejä, jolla ei ole valtuutetun viejän lupaa, voi laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen vain enintään 6 000 euron arvoiselle alkuperätuotteiden lähetykselle.
  2. Valtuutetun viejän kauppalasku- tai alkuperäilmoitus, jossa lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden enimmäisarvoa ei ole rajoitettu.

Alkuperäilmoituksen tekstimalli

Euroopan unionin virallinen lehti L 54, 26.2.2013

Englanninkielinen toisinto

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... ( 2 ) preferential origin.

 

...................................................................................................... ( 3 )

(Paikka ja päiväys)

..................................................................................................... ( 4 )

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

___________

( 1 ) Kun alkuperäilmoituksen laatii valtuutettu viejä, tähän kohtaan on merkittävä valtuutetun viejän lupanumero. Kun alkuperäilmoitusta ei laadi valtuutettu viejä, suluissa olevat sanat jätetään pois tai kohta jätetään tyhjäksi.

( 2 ) Merkittävä tuotteiden alkuperä. Kun alkuperäilmoitus liittyy kokonaan tai osittain Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon ilmoitus laaditaan.

( 3 ) Nämä merkinnät voidaan jättää pois, jos tiedot sisältyvät itse asiakirjaan.

( 4 ) Tapauksissa, joissa ei vaadita viejän allekirjoitusta, vapautus allekirjoituksesta merkitsee myös vapautusta allekirjoittajan nimen merkitsemisestä.


EU:n ja Turkin välisessä tulliliittotuotteiden kaupassa käytettävällä A.TR.-tavaratodistuksella (Movement Certificate) osoitetaan tavaroiden olevan EU:ssa vapaassa liikkeessä ennen niiden vientiä Turkkiin. Tällä todistuksella siis osoitetaan tavaroiden tullioikeudellinen asema.

Tavaroiden alkuperällä ei tässä tulliliittotuotteiden kaupassa ole merkitystä, eikä A.TR.-tavaratodistus osoita tavaran alkuperää. Todistuksen antaminen edellyttää vain, että tavarat viedään vapaasta liikkeestä. EU:n ulkopuolelta tuodut tavarat täytyy ensin tullata vapaaseen liikkeeseen, ennen kuin niille voidaan antaa A.TR.-tavaratodistus viennissä Turkkiin.

EU:n ja Turkin välisen tulliliittosopimuksen tuotekatteeseen kuuluvat lähes kaikki teollisuustuotteet lukuun ottamatta eräitä hiili- ja terästuotteita. Maataloustuotteista tulliliittosopimuksen piiriin kuuluvat eräät jalostetut maataloustuotteet. Sen sijaan perusmaataloustuotteet eivät kuulu tulliliittosopimuksen soveltamisalaan.

Tavaroiden kuulumisen eri tuoteryhmiin voi tarkistaa komission DDS/Taric-tietokannasta antamalla tuotteen kymmennumeroisen nimikkeen ja alkuperämaaksi Turkin (TR).

 A.TR.-tavaratodistuksen vahvistaa tulliviranomainen, ellei viejällä ole valtuutetun viejän lupaa näiden todistusten itse vahvistamiseksi.

 


Form A -todistuksia annetaan alkuperätuotteiden viennissä kehitysmaasta Euroopan unioniin tai näiden  tuotteiden viennissä EU:sta edelleen joko muualle EU:ssa tullattavaksi tai Sveitsiin tai Norjaan. Edelleenvietäessä korvaavan todistuksen (replacement certificate) hakee EU-maassa toimiva jälleenviejä. Korvaava todistus voidaan antaa vain, jos tavara on tullaamattomana ja tullivalvonnassa. Korvaava todistus on tarpeellinen, jos ko. kehitysmaan alkuperätuotteille on etuuskohtelu Sveitsissä tai Norjassa.

FORM A -alkuperätodistus korvautuu asteittain rekisteröidyn viejän alkuperävakuutuksella. Eräät kehitysmaat sekä unionin jäsenvaltiot ovat jo siirtyneet vuoden 2017 alussa rekisteröimään viejiään alkuperävakuutusten laatimiseksi.

Form A -todistuksen hakemuslomakkeita voi ostaa edelleen lähettämistä taikka jälleenvientiä varten Tullin asiakaspalvelupisteistä.


Valtuutettu viejä on oikeutettu laatimaan kauppalasku- ja alkuperäilmoituksia vientilähetyksen alkuperätuotteiden arvosta riippumatta sekä vahvistamaan itse A.TR.-tavaratodistuksia. Valtuutetun viejän luvan myöntää hakemuksesta Tullin lupakeskus. Valtuutetun viejän lupa voidaan viejän hakemuksesta myöntää tai laajentaa koskemaan myös muista EU-maista kuin viejän sijoittautumismaasta tapahtuvaa vientiä.

Valtuutetulle viejälle annetaan FI-alkuinen lupanumero, jonka viejä sisällyttää laatimiinsa määrämuotoisiin kauppalasku- ja alkuperäilmoituksiin. Valtuutetun viejän kauppalasku- ja alkuperäilmoitusten tekstimallit ovat samat kuin tavallisen viejän ilmoitusten mallit.

Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvan käyttöä. Lupa voidaan peruuttaa, jos viejä ei täytä luvan edellytyksiä tai käyttää lupaa väärin.

A.TR.-todistuksen itsevahvistaminen

Valtuutetun viejän lupapäätökseen sisältyy myös oikeutus itse vahvistaa A.TR.-todistuksia määrämuotoisen  mallin mukaisella yrityskohtaisella  leimalla tulliliittotuotteiden viennissä Turkkiin.  

Luvan myöntämisen perusedellytykset

Viejällä on toistuvaa vientiä EU:n sopimusmaihin tai Turkkiin.

Viejä antaa tulliviranomaisille tarpeelliset takeet tavaroiden alkuperäaseman tarkastamiseksi.  

A.TR.-tavaratodistusten vahvistamiseksi tulliliittotuotteiden viennissä Turkkiin viejän pitää taata, että tavaroiden tullioikeudellinen asema eli vapaassa liikkeessä olo pystytään osoittamaan ja tarkastamaan.

 

 


REX-järjestelmä on EU:n tietokanta, johon alkuperävakuutuksia ja -ilmoituksia laativien viejien on rekisteröidyttävä vuoden 2017 loppuun mennessä. Rekisteröinti on pakollista EU:hun sijoittautuneille viejille, jos viedään

  • EU:n alkuperätuotetta GSP-maahan jalostettavaksi tämän maan alkuperätuotteeksi (ns. kumulaatiovienti) ja tuote on tarkoitus tuoda takaisin unioniin GSP-tullietuudella
  • EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen (CETA) mukaisia EU:n alkuperätuotteita Kanadaan ja niille haetaan Kanadassa tullietuutta

ja

  • lähetyksen alkuperätuotteiden arvo on yli 6 000 euroa

EU:n GSP-järjestelmää sovellettaessa Suomeen sijoittautuneen jälleenlähettäjän on rekisteröidyttävä, jos

  • GSP-maasta tuotua tullaamatonta alkuperätavaraa jälleenlähetetään Norjaan/ Sveitsiin tai toiseen EU-maahan tullattavaksi ja lähetyksen alkuperätuotteiden arvo on yli 6 000 euroa
  • (Huom! Norjaan ja Sveitsiin jälleenlähetettäessä ei vielä sovelleta, päivitys sopimukseen tulossa)
  • Osalähetyksiin jaettavan alkuperäisen lähetyksen alkuperätuotteiden arvo on yli 6 000 euroa

Suomalaisen viejän ja jälleenlähettäjän rekisteröintinumeron yrityskohtaisena tunnisteena käytetään yritystunnusta, jolloin rekisteröintinumero on muodoltaan FIREX12345678. Rekisteröintinumero on ilmoitettava määrämuotoisella alkuperävakuutuksella tai – ilmoituksella, joka laaditaan lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan.

Valtuutettu viejä voi käyttää Kanadan vienneissään valtuutetun viejän lupanumeroaan alkuperäilmoituksessa vuoden 2017 loppuun asti.

Alkuperäilmoitus englanniksi:

(Period: from __________ to ______________ (1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ……. (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……. (3) preferential origin.

Hakemus rekisteröidyksi viejäksi, tullilomake 1051s

Linkit asiakastiedotteisiin:

GSP-tullietuudet edellyttävät kehitysmaiden viejien rekisteröitymistä 1.1.2017 alkaen – myös EU-toimijoiden rekisteröidyttävä tietyissä tilanteissa

EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus julkaistu: tullietuuksien saaminen edellyttää viejiltä rekisteröitymistä

Komission avoin palvelu rekisteröidyistä viejistä:

The Registered Exporter system (the REX system)

 


Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta