Hyppää sisältöön

Tullin määräyskokoelma
Tullin määräys velvollisuudesta ja oikeudesta esittää tavarat Tullille niiden poistumisen yhteydessä

Julkaisuajankohta 11.5.2016 9.09
Tiedote

24/2016

Nro 24/2016 Antopäivä
11.5.2016

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista (tullikoodeksi) 267 artikla

Voimassaoloaika
13.5.2016 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Liikenteenharjoittajat (tavaroiden kuljettajat)
Vientitavaran kauppaan liittyviin toimiin osalliset
Tullitoimipaikat

1. Ilmoituksen antaminen

Suomessa tavarat esitetään tullille ennen niiden poistumista antamalla sähköinen saapuminen poistumispaikalle – ilmoitus. Tuo ilmoitus tai tietyin edellytyksin sen korvaava vienti-ilmoituksen lisätieto, josta määrätään 4. kohdassa, vaaditaan kaikesta vientitavarasta sekä jälleenvietävästä tullaamattomasta tavarasta, jos:

tavarasta on annettu sähköinen vienti-ilmoitus; ja
tavara poistuu vientimenettelyssä meri-, lento- tai rautateitse; ja
tavaran poistumispaikka on Suomessa.

Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen voi antaa Tullille välittömästi tavaran saavuttua poistumispaikalle. Se on annettava viimeistään ennen tavaran lastaamista kuljetusvälineeseen. Vasta Tullin hyväksyvän vastauksen jälkeen tavara saadaan lastata kuljetusvälineeseen. Saapuminen poistumispaikalle -ilmoitusta ei vaadita Suomesta maanteitse vientimenettelyssä poistuvasta tavarasta, joka esitetään yhdessä tavaraa seuraavan viennin saateasiakirjan tai vastaavan varamenettelydokumentin kanssa poistumispaikan tullille. Poistumispaikalla tarkoitetaan tässä määräyksessä sitä Euroopan unionin lainsäädännössä määritetyn poistumistullitoimipaikan valvomaa paikkaa, jossa vientitavara lastataan siihen alukseen, lentokoneeseen tai junavaunuun, jossa tavara poistuu tullimenettelyllisesti unionin alueelta.

2. Ilmoitusvelvollisuus ja -oikeus

Tavaran esittämisestä tullille poistumispaikalla säädetään tullikoodeksissa. Sen 267 artiklan mukaan liikenteenharjoittajalla on vastuu siitä, että tavarat esitetään tullille. Suomessa tavara esitetään tullille antamalla sähköinen saapuminen poistumispaikalle – ilmoitus. Tullin hyväksyvä päätös annettuun ilmoitukseen on samalla lupa lastata tavarat siihen kuljetusvälineeseen, jolla tavarat poistuvat tullimenettelyllisesti katsoen unionin alueelta. Ilmoituksen voi antaa Tullille myös muu kuin junan, ilma- tai vesialuksen lastaamisesta vastaava toimija, joka on suoraan tai välillisesti osallisena tavaroiden kauppaan liittyvissä toimissa, jolloin ilmoituksen tehnyt toimija on velvollinen toimittamaan ilmoitukseensa Tullilta saamansa hyväksyvän päätöksen viipymättä tiedoksi asianomaisen aluksen tai junan lastaamisesta vastaavalle toimijalle. Ilmoituksen hyväksyminen edellyttää, että Tulli on antanut ilmoittajalle etukäteen luvan tehdä mainittuja ilmoituksia.

3. Lupa saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antamiseen

Lupaa saapuminen poistumispaikalle -ilmoitusten antamiseen eli samalla lupaa pyytää lastauslupia voi hakea toimija, joka on suoraan tai välillisesti osallisena vientitavaran kauppaan liittyvissä toimissa. Lupa on yritystunnuskohtainen. Lupa edellyttää, että hakija on Tullin rekisteröity vientiasiakas. Lupahakemus ja sen täyttöohjeet julkaistaan Tullin verkkosivuilla.

4. Lastausluvan pyytäminen vienti-ilmoituksella

Vienti-ilmoituksia antava viejä tai tämän asiamies voi antaa vienti-ilmoituksella tietyn lisäkoodin ja siten esittää tavarat ja samalla pyytää lastauslupaa ilman erillistä saapuminen poistumispaikalle -ilmoitusta. Myös tämä menettelytapa edellyttää erillistä etukäteen haettua lupaa. Menettelyn edellytyksenä on, että vientimenettelyyn asetettava tavara on vienti-ilmoituksen hyväksymishetkellä poistumispaikalla. Tällöin lastauslupaa haetaan edellä mainitulla lisäkoodilla jo vienti-ilmoituksella ja Tullin hyväksyvä vastaus vienti-ilmoitukseen on suoraan lastauslupa. Vienti-ilmoituksen tehnyt toimija on tällöin velvollinen toimittamaan ilmoitukseensa Tullilta saamansa hyväksyvän päätöksen viipymättä tiedoksi asianomaisen aluksen tai junan lastaamisesta vastaavalle toimijalle.

- - - - - - - - - -

Lomake 733s ja sen täyttöohje löytyvät Vientitullauksen lomakkeista

Pääjohtajan poissa ollessa

Ylijohtaja
Jarkko Saksa

Lakimies 
Antti Rantanen

Määräykset