Tillgänglighetsutlåtande: Söktjänsten för EORI-nummer

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten EORI-nummer.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten kan du också ansöka om EORI-nummer genom att skicka en blankett i PDF-format till Tullen.

EORI-blanketter

Tillgängligheten av tjänsten

Tjänstens tillgänglighet uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med tillgänglighet. Nedan finns en beskrivning av de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss. Listan kommer att uppdateras allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

 • Att navigera med tabbtangenten
  • Det är inte möjligt att nå alla element i gränssnittet med tabbtangenten (t.ex. tooltips).
 • Visuellt fokus är inte tillräckligt
  • Det valda gränssnittselementet markeras inte tillräckligt tydligt, markeringen som indikerar fokus av element är för omärkbar.
 • Rubricering av sidor
  • Tjänsten är en s.k. ensidesapp (single-page app), så för en person som använder en skärmläsare är det svårt att veta var hen befinner sig i tjänsten: skärmläsarna upptäcker normalt bara nedladdningar av sidor, så utan stödfunktioner får den som använder en skärmläsare ingen information om när vyn i appen byts.
 • Textmotsvarigheter
  • Det finns brister i textmotsvarigheter för visuella element, och därför får den som använder en skärmläsare ingen information om dem.
 • Responsmeddelanden och statusuppgifter
  • I systemet finns responsmeddelanden (fel- eller framgångsmeddelanden) som skärmläsaren inte upptäcker, åtminstone inte utan att man flyttar fokuset.
 • Att infoga eller radera rader i blankettfält
  • I blankettfält infogas eller raderas rader dynamiskt med knappar. Denna funktionalitet har brister i hanteringen av fokus både när tangentbord och skärmläsare används. (WCAG 2.4.3, 4.1.3)
 • Ankarlänkar
  • Ankarlänkarna presenteras som vanliga länkar vilkas syfte inte framgår av kontexten. (WCAG 2.4.4)
 • Verktygsfält
  • En del av knapparna är placerade i verktygsfält, vilket inte förmedlar rätt uppfattning av funktionaliteterna. (WCAG 4.1.2)
 • Skipplänk
  • Tjänsterna har sidor med skipplänkar med vilka man kan gå förbi navigationen och gå direkt till huvudinnehållet. Skipplänken fungerar dock inte på ansökningssidan när tangentbord eller skärmläsare används. (WCAG 2.4.3)
 • Rubriker
  • Rubrikerna på tjänstens olika sidor är inte alltid tillräckligt beskrivande. (WCAG 2.4.6)
 • Title-attribut
  • Title-attributen på tjänstens olika sidor är inte alltid tillräckligt beskrivande, och skärmläsaranvändare får således inte tillräcklig information om byte av vyn. (WCAG 2.4.2, 4.1.3)
 • Hantering av fokus
  • Tjänsten har några funktionaliteter efter vilka tangentbords- eller skärmläsaranvändarens fokus inte styrs till ett logiskt ställe.  (WCAG 2.4.3, 4.1.3)
 • Förbindelsen bryts på grund av överskriden tidsgräns
  • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns och användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl måste användaren dock loggas ut efter 12 timmar, vilket gör att tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte uppfylls fullt ut. (WCAG 2.2.1)

Blankett för förfrågan om kundupplevelse

Förfrågan om kundupplevelsen efter utloggningen från tjänsten är en Webropol-blankett.  Iakttagelserna nedan gäller den blanketten. Sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2020), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Alternativknapparna för frågan Hur smidigt löpte det?

 • Alternativknapparna för varje bedömningssiffra ger en felaktig uppgift ”1/1” till skärmläsaren, fastän de borde berätta, vilken bedömningssiffra av hur många alternativ det är frågan om.Detta försvårar valet av rätt siffra när skärmläsare används. I början av förfrågan finns en text som säger att bedömningsskalan är 1–5.
 • Alternativknapparna är placerade på sidan med en tabell vars inställningar läses av skärmläsarna i onödan. Detta kan ställa till med svårigheter för personer som använder en skärmläsare.
 • I punkten ”Vill du ännu specificera vad vi lyckades särskilt bra med” gör de valda elementen att skärmläsarna läser rubrikerna två gånger.
 • Den sista sidan i förfrågan syns bara en liten stund innan webbläsaren flyttar användaren till en separat sida där svaren samlats. Man kan inte gå tillbaka till den sista sidan med knappen Tillbaka.
 • Knapparna Nästa, Föregående och Skicka berättar för skärmläsaren att de är knappar, fastän de är länkar. För den som använder en skärmläsare kan denna felaktiga uppgift orsaka svårigheter vid val av rätt knapp.
 • Alla förfrågningar som gjorts med Webropol får rubriken ”Undersökningen är genomförd via Webropol”, som inte kan ändras av Tullen. På basis av rubriken kan alltså denna förfrågan inte skiljas åt från Tullens andra förfrågningar och responsblanketter, utan användaren ska gå in på blanketten för få veta den riktiga rubriken.

Utvärderingsmetoder

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 6/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.
 • Tillgängligheten följs upp kontinuerligt också genom självutvärdering.
 • Utlåtandet granskades senast 14.11.2022.

Responsprocess

 • Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:
 • Du kan ge respons om tillgängligheten: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av Söktjänsten för EORI-nummer. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.

 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.