Tillgänglighetsutlåtande: Söktjänsten för EORI-nummer

URL-adress: https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/forms/eori

Tullen åtar sig att göra tjänsten digitalt tillgänglig för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten kan du också ansöka om EORI-nummer genom att skicka en blankett i PDF-format till Tullen.
EORI-blanketter

Tillgängligheten av tjänsten

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för webbplatsen:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Tillgängligheten av det nuvarande innehållet:

 • Kraven uppfylls till största delen.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på problem med tillgänglighet. Vi beklagar dessa brister. Om du på dessa sidor stöter på ett sådant problem som inte finns på listan nedan, kontakta oss.
Listan kommer att uppdateras under de närmaste månaderna allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

 • Att navigera med tabbtangenten
  • Det är inte möjligt att nå alla element i gränssnittet med tabbtangenten (t.ex. tooltips).
 • Visuellt fokus är inte tillräckligt
  • Det valda gränssnittselementet markeras inte tillräckligt tydligt, markeringen som indikerar fokus av element är för omärkbar.
 • Rubricering av sidor
  • Tjänsten är en s.k. ensidesapp (single-page app), så för en person som använder en skärmläsare är det svårt att veta var hen befinner sig i tjänsten: skärmläsarna upptäcker normalt bara nedladdningar av sidor, så utan stödfunktioner får den som använder en skärmläsare ingen information om när vyn i appen byts.
 • Textmotsvarigheter
  • Det finns brister i textmotsvarigheter för visuella element, och därför får den som använder en skärmläsare ingen information om dem.
 • Responsmeddelanden och statusuppgifter
  • I systemet finns responsmeddelanden (fel- eller framgångsmeddelanden) som skärmläsaren inte upptäcker, åtminstone inte utan att man flyttar fokuset.
 • Felmeddelanden
  • Felmeddelanden som ges i samband med blankettfält är för otydliga – skärmläsaren förstår inte vilket fält de gäller.
 • Att infoga eller radera rader i blankettfält
  • I blankettfält infogas eller raderas rader dynamiskt med knappar som syns i bilderna. Med en skärmläsare kan det vara svårt att förstå vad dessa fält eller deras funktioner handlar om.
 • Obligatoriska fält
  • Alla fält i tjänsten är obligatoriska som standard, med undantag av fält som särskilt markerats som valfria. Detta berättas dock inte för användarna i tjänsten. De obligatoriska fälten har inte heller definierats för skärmläsare.
 • Ankarlänkar
  • Ankarlänkarna presenteras enkelt som länkar utan förklaringar. Den som använder en skärmläsare kan tro att de är en lista över normala länkar.
 • Anvisningar som text i fält.
  • I vissa blankettfält ges anvisningarna i textformat, vilket kan vara förvirrande för personer som använder en skärmläsare.
 • Språket på sidorna
  • Språket på sidorna har inte definierats, så skärmläsaren uttalar kanske texten på sidorna enligt reglerna på något annat språk.
 • Verktygsfält
  • Knapparna har ofta placerats i verktygsfält, och därför får skärmläsaren bristfällig text att läsa upp.
 • Skipplänk
  • Tjänsterna har sidor med skipplänkar med vilka man kan gå förbi navigationen och gå direkt till huvudinnehållet. Skipplänkarna är dock osynliga, så seende tangentbordsanvändare kan inte använda dem.
 • Rubriker
  • Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer. T.ex. nivåerna H2 och H3 saknas på många sidor.
 • Kontraster
  • Kontrasterna är inte tillräckliga i felmeddelandena, i platshållartexterna för inmatningsfält och i inmatningsfältens kanter.
 • Förbindelsen bryts på grund av överskriden tidsgräns
  • Förbindelsen till tjänsten bryts utan förvarning när tidsgränsen överskridits.
 • Uppgifter som saknas
  • Uppgifter som saknas visas med ett bindestreck (”-”). Skärmläsare läser normalt inte sådana tecken.
 • Kombinationsrutor
  • Kombinationsrutorna i tjänsten saknar etiketter. Den som använder en skärmläsare vet alltså inte vad de olika elementen används till.

Blankett för förfrågan om kundupplevelse

Förfrågan om kundupplevelsen efter utloggningen från tjänsten är en Webropol-blankett.  Iakttagelserna nedan gäller den blanketten. Sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2020), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Alternativknapparna för frågan Hur smidigt löpte det?

 • Alternativknapparna för varje bedömningssiffra ger en felaktig uppgift ”1/1” till skärmläsaren, fastän de borde berätta, vilken bedömningssiffra av hur många alternativ det är frågan om.Detta försvårar valet av rätt siffra när skärmläsare används. I början av förfrågan finns en text som säger att bedömningsskalan är 1–5.
 • Alternativknapparna är placerade på sidan med en tabell vars inställningar läses av skärmläsarna i onödan. Detta kan ställa till med svårigheter för personer som använder en skärmläsare.
 • I punkten ”Vill du ännu specificera vad vi lyckades särskilt bra med” gör de valda elementen att skärmläsarna läser rubrikerna två gånger.
 • Den sista sidan i förfrågan syns bara en liten stund innan webbläsaren flyttar användaren till en separat sida där svaren samlats. Man kan inte gå tillbaka till den sista sidan med knappen Tillbaka.
 • Knapparna Nästa, Föregående och Skicka berättar för skärmläsaren att de är knappar, fastän de är länkar. För den som använder en skärmläsare kan denna felaktiga uppgift orsaka svårigheter vid val av rätt knapp.
 • Alla förfrågningar som gjorts med Webropol får rubriken ”Undersökningen är genomförd via Webropol”, som inte kan ändras av Tullen. På basis av rubriken kan alltså denna förfrågan inte skiljas åt från Tullens andra förfrågningar och responsblanketter, utan användaren ska gå in på blanketten för få veta den riktiga rubriken.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Firefox & Chrome

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av denna webbplats beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen utvärderar tillgängligheten av dessa sidor med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 6/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Responsprocess

 • Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:
 • Du kan ge respons om tillgängligheten: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Det är Tullens e-tjänster som svarar för tillgängligheten av Söktjänsten för EORI-nummer. Tullens e-tjänster svarar också på responsen om tillgänglighet.

 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.