Behandling av personuppgifter vid Tullaboratoriet

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas vid Tullaboratoriets olika uppgifter, som är:

 • styr- och utvecklingsuppgifter,
 • övervakningsundersökningar av Tullens konsumtionsvaror, livsmedel, bränsle och beskattning,
 • undersökningar på uppdrag av olika myndigheter och företag
 • kontroll av överensstämmelse hos växter och fytosanitär kontroll
 • provtagning
 • kvalitetskontroll vid tullaboratoriet.

I Tullaboratoriets datasystem behandlas personuppgifter också i produktsäkerhetsenhetens uppgifter, som är:

 • myndighetsuppgifter i anknytning till produktsäkerhetsövervakningen
 • beslut som fattas med stöd av livsmedelslagen, konsumentskyddslagen, lagen om kosmetiska produkter och kemikalielagen och åtgärder som dessa föranleder.

Kategorier av personuppgifter

I tullaboratoriets system införs eller kan införas följande uppgifter:

 • Grunduppgifter som är bland annat kunders för- och efternamn, kontaktuppgifter , såsom e-post, telefonnummer och adress, samt vid behov fordons registernummer och fortskaffningsmedlets registernummer.
 • Kontaktuppgifter för företag och företagens kontaktpersoner.

Vid tullaboratoriet och produktsäkerhetsenheten kan personuppgifter kategoriseras enligt följande:

 • Personuppgifter som gäller tullaboratoriets styrnings- och utvecklingsuppgifter.
 • Personuppgifter som anknyter till Tullens provtagningar, växtkontroller och laboratorieundersökningar.
 • Personuppgifter som används för att upprätthålla kvaliteten vid tullaboratoriet.
 • Personuppgifter för företags kontaktpersoner, vilka ingår i produktsäkerhetsenhetens beslut och anmälningar.

Källor till personuppgifter

Personuppgifter fås från Tullens olika enheter/avdelningar, företag eller från personerna själva.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifter som Tullaboratoriet besitter lämnas ut till produktsäkerhetsenheten vid Tullens bevakningsavdelning, Livsmedelsverket och Säkerhets- och kemikalieverket enligt lagstiftningen och myndighetsuppgifterna. Till företag lämnas deras egna uppgifter ut enligt överenskommelse.

Uppgifter som produktsäkerhetsenheten besitter lämnas ut till Livsmedelsverket och Säkerhets- och kemikalieverket enligt lagstiftningen och myndighetsuppgifterna. Till företag lämnas deras egna uppgifter ut enligt överenskommelse.

I syfte att sköta myndighetsuppgifter kan uppgifter överföras till Tullens övriga funktioner eller andra parter, vilka är Skatteförvaltningen, polisen, miljöministeriet, kommunerna, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Institutet för hälsa och välfärd samt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Uppgifter kan också överföras till Riksarkivet till den del som de omfattas av bestämmelserna om varaktigt förvar.

Vid Tullaboratoriet och produktsäkerhetsenheten behandlas personuppgifter av de anställda som har tillgång till Tullaboratoriets informationssystem.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in via Tullaboratoriets processer sparas så länge som de lagstadgade förpliktelserna förutsätter och enligt den i uppdraget överenskomna tiden, vilket är 6–25 år.

När den lagstadgade lagringsgrunden för personuppgifter upphör att gälla raderas uppgifterna enligt normalt förfarande vid Tullen på basis av en årlig genomgång.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Arto Mustonen

arto.mustonen(at)tulli.fi

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning