Behandling av personuppgifter vid Tullaboratoriet

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas i tullaboratoriets olika uppgifter är

 • styr- och utvecklingsuppgifter,
 • övervakningsundersökningar av Tullens konsumtionsvaror, livsmedel, bränsle och beskattning,
 • undersökningar på uppdrag av olika myndigheter och företag
 • kontroll av överensstämmelse hos växter och fytosanitär kontroll
 • provtagning
 • kvalitetskontroll vid tullaboratoriet.

Utöver detta behandlas personuppgifter vid tullaboratoriet i samband med produktsäkerhetsenhetens uppgifter, som är

 • myndighetsuppgifter i anknytning till produktsäkerhetsövervakningen
 • beslut som fattas med stöd av livsmedelslagen, konsumentskyddslagen, lagen om kosmetiska produkter och kemikalielagen och åtgärder som dessa föranleder.

Kategorier av personuppgifter

I tullaboratoriets system införs eller kan införas följande uppgifter:

 • Grunduppgifter som är bland annat kunders för- och efternamn, kontaktuppgifter , såsom e-post, telefonnummer och adress, samt vid behov fordons registernummer och fortskaffningsmedlets registernummer.
 • Kontaktuppgifter för företag och företagens kontaktpersoner.

Vid tullaboratoriet och produktsäkerhetsenheten kan personuppgifter kategoriseras enligt följande:

 • Personuppgifter som gäller tullaboratoriets styrnings- och utvecklingsuppgifter.
 • Personuppgifter som anknyter till Tullens provtagningar, växtkontroller och laboratorieundersökningar.
 • Personuppgifter som används för att upprätthålla kvaliteten vid tullaboratoriet.
 • Personuppgifter för företags kontaktpersoner, vilka ingår i produktsäkerhetsenhetens beslut och anmälningar.

Personuppgifternas källor

Personuppgifterna erhålls från förtullning, övervakning eller begäran om undersökning som Tullen riktar till företag.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifter som tullaboratoriet besitter lämnas ut till produktsäkerhetsenheten vid Tullens övervakningsavdelning, Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes enligt lagstiftningen och myndighetsuppgifterna. Till uppdragsgivande företag lämnas deras egna uppgifter ut enligt överenskommelse.

Uppgifter som produktsäkerhetsenheten besitter lämnas ut till Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes enligt lagstiftningen och myndighetsuppgifterna. Till uppdragsgivande företag lämnas deras egna uppgifter ut enligt överenskommelse.

I syfte att sköta myndighetsuppgifter kan uppgifterna överföras till Tullens övriga funktioner eller andra parter, som är Skatteförvaltningen, polisen, miljöministeriet, kommunerna, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Dessutom kan uppgifter överföras till Riksarkivet i den omfattning som de ska förvaras varaktigt.

Vid tullaboratoriet och produktsäkerhetsenheten behandlas personuppgifter av de anställda som har tillgång till tullaboratoriets informationssystem.

Personuppgifternas lagringstid och radering

Personuppgifter som samlas in via tullaboratoriets processer lagras enligt de lagstadgade skyldigheterna och den i uppdraget överenskomna tiden i 6–10 år.

Ifall den lagstadgade lagringsgrunden för personuppgifter har upphört gälla raderas uppgifterna enligt normalt förfarande vid Tullen på basis av en årlig genomgång.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Arto Mustonen

arto.mustonen(at)tulli.fi

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16

Vår tjänst är just nu ofta överbelastad, var vänlig och bekanta dig också med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag