Tillgänglighetsutlåtande - Intrastat-deklarationstjänsten

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och i e-tjänsterna i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Intrastat-deklarationstjänsten.

Alternativ för att sköta ärenden

Om du inte kan använda Intrastat-deklarationstjänsten, kan du uträtta ärenden via Intrastat-rådgivningen per telefon 0295 52334 måndagar till fredagar kl. 9–12 eller per e-post [email protected].

Intrastat-deklarationstjänsten kan användas enbart av de företag som enligt Tullens statistik har informationsskyldighet vid handel inom EU eller de som registrerats som Intrastat-ombud för företag med informationsskyldighet.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vid utvärderingen av tillgängligheten har tillgänglighetskriterierna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) tillämpats.

Identifierade problem med tillgängligheten

Det förekommer fortfarande en del problem med tjänstens tillgänglighet. Här nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Om du upptäcker ett problem som inte finns i förteckningen, kontakta oss. Förteckningen uppdateras under de kommande månaderna då åtgärder utförs och problemen med tillgängligheten åtgärdas.

Följande innehåll uppfyller inte kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster:

 • Respons och statusuppgifter (WCAG 4.1.3)
  • Systemet innehåller respons som skärmläsare inte upptäcker utan att anpassningen flyttas.
 • Visualisering av anpassningen (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
  • CN8-kodernas trädvy har inte en tillräcklig kontrast mellan accentueringsfärgen och normalfärgen.
 • Flikar (WCAG 4.1.2)
  • En del ARIA-attribut i flikarna används på fel sätt, vilket kan leda till problem med en del skärmläsare. 
 • Sidonavigation (WCAG 1.3.1, 2.4.4)
  • Sidonavigationen (Rubrikuppgifter-Raduppgifter-Sammandrag och sändning) visas som länkar utan förklaring. De som använder skärmläsare kan ha svårt att känna igen länkarnas betydelse.
 • Felmeddelanden (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
  • Från Raduppgifter kan man gå vidare utan att fylla i uppgifter, fastän datan är obligatorisk. Den som använder skärmläsare får information om felet först i slutet av Sammandrag och sändning, användare med normal syn får ingen information alls om felet.  
  • Efter att filen laddats visas en del felmeddelanden i modal-fönstret, en del felmeddelanden visas inte alls.
  • Rader med fel visas inte logiskt, vilket är en utmaning för dem som använder skärmläsare.
 • Blankettfält (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
  • ”Import” och ”Export” bildar en grupp av valknappar, vars rubrik ”Riktning” inte kopplats till dem i programkoden.
  • Rubriken Nollmeddelande har inte anslutits på rätt sätt till valrutan nedan.
 • Länkar som öppnas i en ny flik (WCAG 4.1.2)
  • Länkarna i sidfoten öppnas i en ny flik i webbläsaren, men det anges inte i länkarna och har inte markerats i programmet. 
 • Ge respons-element (WCAG 2.1.1)
  • Ge respons-elementets ikon har dolts för skärmläsare. Ikonen innehåller ingen viktig information men en del skärmläsare-webbläsare-kombinationer kan för användare ange att alt-texten saknas i ikonen.
 • Kontraster (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
  • Följande brister finns i kontrasten mellan text och bakgrund:
   • Placeholder-texterna i indatafälten är grå-vita (1,82:1) och röd-rosa (2,88:1)
   • orange stjärnor (2,88:1).
   • röda rubriker i fält som innehåller fel och felmeddelanden (3,81:1)
   • ljusorange anmärkning under blankettfältet Period (3,31:1)
 • Tabeller (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2, 4.1.3)
  • Tabellernas rubrikceller förmedlas inte till skärmläsaren vid bläddring av tabellens celler.
  • Tabellens rätta storlek förmedlas inte till skärmläsaren.
  • Alla celler i tabellens rader har märkts ut som knappar i programmet, och de leder användaren till samma ställe. 
  • Om att tabellerna kan ordnas i fallande eller stigande ordning enligt rubrikerna berättas inte i programmet.
 • Knappar (WCAG 4.1.2)
  • En del enskilda funktionsknappar har placerats på verktygsraden som märkts ut med toolbar-rollen.
 • Uppgifter i ny benämningsrad-modaldialog (WCAG 2.4.3)
  • Då dialogen Uppgifter i ny benämningsrad stängs, flyttas knappanpassningen till början av sidan i stället för till knappen som öppnat dialogen.

Blankett för förfrågan om kundupplevelse

Förfrågan om kundupplevelsen efter utloggningen från tjänsten är en Webropol-blankett. Iakttagelserna nedan gäller den blanketten. Sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2020), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Alternativknapparna för frågan Hur smidigt löpte det?

 • Alternativknapparna för varje bedömningssiffra ger en felaktig uppgift ”1/1” till skärmläsaren, fastän de borde berätta, vilken bedömningssiffra av hur många alternativ det är frågan om.Detta försvårar valet av rätt siffra när skärmläsare används. I början av förfrågan finns en text som säger att bedömningsskalan är 1–5.
 • Alternativknapparna är placerade på sidan med en tabell vars inställningar läses av skärmläsarna i onödan. Detta kan ställa till med svårigheter för personer som använder en skärmläsare.
 • I punkten ”Vill du ännu specificera vad vi lyckades särskilt bra med” gör de valda elementen att skärmläsarna läser rubrikerna två gånger.
 • Den sista sidan i förfrågan syns bara en liten stund innan webbläsaren flyttar användaren till en separat sida där svaren samlats. Man kan inte gå tillbaka till den sista sidan med knappen Tillbaka.
 • Knapparna Nästa, Föregående och Skicka berättar för skärmläsaren att de är knappar, fastän de är länkar. För den som använder en skärmläsare kan denna felaktiga uppgift orsaka svårigheter vid val av rätt knapp.
 • Alla förfrågningar som gjorts med Webropol får rubriken ”Undersökningen är genomförd via Webropol”, som inte kan ändras av Tullen. På basis av rubriken kan alltså denna förfrågan inte skiljas åt från Tullens andra förfrågningar och responsblanketter, utan användaren ska gå in på blanketten för få veta den riktiga rubriken.
   

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av den utomstående aktören Eficode. 
 • Tjänsten utvärderades 2/2019.
 • Utlåtandet upprättades 6.7.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 23.10.2020.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten i denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: [email protected].
 • Tullens statistik ansvarar för tillgängligheten i Intrastat-deklarationstjänsten. Tullens statistik svarar på respons om tillgängligheten.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med svaret från Tullen, kan du ge respons om tillgängligheten även till Regionförvaltningsverket: [email protected]