Behandling av personuppgifter i samband med utrikes fartygstrafik

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i syfte att genomföra gränskontroll av besättning och passagerare inom utrikes fartygstrafik, vid behov säkerställa allmän ordning och säkerhet samt vid behov verkställa tullagstiftningen, skattelagstiftningen, immigrationslagstiftningen, miljölagstiftningen eller hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Personuppgifterna samlas in på grundval av lagen om fartygstrafikservice (623/2005). Personuppgifter om säkerhetschefer på fartyg samlas in via anmälningsformaliteter som gäller fartyg som angör och/eller avgår från hamnar i medlemsländer och på basis av direktiv 2010/65/EU om upphävande av direktiv 2002/6/EG. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen är att fullgöra den registeransvariges lagstadgade skyldighet.

Personuppgiftskategorier

Uppgifter som samlas in om fartygsbesättning är för- och efternamn, födelsedatum, identitetsbevisets typ och nummer, uppehållstillståndets eller visumets typ och nummer, personens grad eller befattning på fartyget, födelsedatum, medborgarskap, kön och ilandstigningsuppgifter. Hälsouppgifter samlas in om det anmälts hälsoproblem ombord på fartyget.

Uppgifter som samlas in om fartygets passagerare är för- och efternamn, födelsedatum, identitetsbevisets typ och nummer, uppehållstillståndets eller visumets typ och nummer, fartygets destinationshamn och ilandstigningshamn, födelsedatum, medborgarskap, kön och ilandstigningsuppgifter. Hälsouppgifter samlas in, om det anmälts hälsoproblem ombord på fartyget.

Uppgifter som samlas in om bolagens säkerhetschefer är för- och efternamn samt dygnet-runt-kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, e-post och faxnummer.

Uppgifter som samlas in om fartygens representanter är för- och efternamn (frivillig uppgift) samt användaridentifikation för fartygsrepresentantens kontaktperson.

Uppgifter som samlas in om rederier/redare är för- och efternamn för rederiets/redarens kontaktperson.

Källor till personuppgifter

Personuppgifter som behandlas i samband med utrikes fartygstrafik erhålls av fartygens representanter.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in i samband med utrikes fartygstrafik lämnas ut till andra myndigheter för skötsel av lagstadgade tjänsteuppgifter.

Åtkomst till besättnings- och passageraruppgifter inom utrikes fartygstrafik samt kundregistrets uppgifter (inklusive uppgifter om fartygens representanter och rederierna) i Portnet-systemet erhålls med en användaridentifikation som beviljas separat. Representanter inom utrikes fartygstrafik, hamnrepresentanter och säkerhetschefer, speditionsfirmor, systemleverantören, serverhallstjänsteleverantören samt personer vid Tullens sjötrafikgrupp, tullbevakning och tullkontorsavdelning och ansvarspersonerna för utveckling av Tullens Portnet-system har användaridentifikationer. Användaridentifikationernas omfattning bestäms på basis av rättigheter och uppgifter.

Innehavare av huvudanvändarkoderna för Portnet är Tullen, Trafik- och kommunikationsverket, systemleverantören och serverhallstjänsteleverantören. Systemets huvudanvändare har åtkomst till besättnings- och passageraruppgifterna, kundregistrets uppgifter och uppgifter gällande användaridentifikationer.

Personuppgifternas lagringstid och radering

I nuläget lagras besättnings- och passagerarförteckningar i tio (10) år enligt Tullens informationsförvaltningsplan. Enligt handboken EU NSW Guidelines är lagringstiden minst fem (5) år.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Jarmo Räikkä

jarmo.raikka(at)tulli.fi

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning