Behandling av personuppgifter i samband med tullbevakning

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att samla in och registrera och i övrigt behandla uppgifter i systemet som behövs för tullövervakningen och skattekontrollen och som gäller anmälningar och annan information som lämnats till Tullen med stöd av lag eller förordning, uppgifter om tullövervaknings- och skattekontrollåtgärder som vidtagits och om fortsatta åtgärder som framförts på basen av dem samt identifieringsuppgifter om straffanspråk som framställts på basen av en inspektion eller identifieringsuppgifter om en utredningsbegäran eller polisanmälan som gjorts. Behandlingen kan bygga på uppdrag som med stöd av lagstiftning och avtal ges av olika ministerier, myndigheter och EU-organ.

Personuppgifter som behandlas gäller uppgifter om personen själv, fordon, annat transportmedel, varor, dokument och postpaket. Uppgifterna kan gälla såväl unionsintern som unionsextern trafik och kommersiell eller privat trafik.

Personuppgiftskategorier

Följande uppgifter om personkunder samlas in:

  • Namn, födelsedatum, personbeteckning, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation.
  • Medborgarskap och av utländska personer även resedokumentets uppgifter.
  • Fordonets registernummer.
  • Identifieringsuppgifter om straffanspråk som framställts på basis av en inspektion eller identifieringsuppgifter om en utredningsbegäran eller polisanmälan som gjorts.

Följande uppgifter om företagskunder samlas in:

  • Namn, personbeteckning, resedokumentets uppgifter, e-postadress och telefonnummer (mobiltelefon).
  • Födelsedatum, övriga telefonnummer och övrig kontaktinformation.
  • Uppgifter om medborgarskap.

Personuppgifternas källor

En del av personuppgifterna erhålls av personerna själva. En del av uppgifterna fås med stöd av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen. Uppgifter erhålls även från Befolkningsregistercentralen, förtullning vid Tullen, polisen, Gränsbevakningsväsendet samt Migrationsverket.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut vid behandling av personuppgifter till andra myndigheter enligt 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen och till utländska myndigheter och internationella organisationer enligt 26 § i samma lag. Uppgifterna kan dessutom lämnas ut med stöd av EU-avtal eller bi- eller multilaterala internationella avtal. Utlämnandet av uppgifter kan även bygga på internationell speciallagstiftning. Uppgifterna kan lämnas ut med hjälp av tekniska förbindelser eller som datauppsättningar. Dessutom kan uppgifterna i syfte att sköta myndighetsuppgifter överföras till Tullens andra funktioner. 

Personuppgifternas lagringstid och radering

Uppgifterna raderas i enlighet med lagen senast i slutet av det sjätte året efter året uppgifterna registrerades.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Mikko Grönberg

mikko.gronberg(at)tulli.fi

 

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag