Behandling av personuppgifter i samband med granskning 

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i syfte att samla in och i systemet registrera och i övrigt behandla uppgifter som behövs för tullövervakningen och skattekontrollen och som gäller anmälningar och annan information som lämnats till Tullen med stöd av lag eller förordning, uppgifter om tullövervaknings- och skattekontrollåtgärder som vidtagits och om fortsatta åtgärder som framförts på basis av dem samt identifieringsuppgifter om straffanspråk som framställts på basis av en inspektion eller identifieringsuppgifter om en utredningsbegäran eller polisanmälan som gjorts.

Med granskning i realtid avses fysisk och elektronisk granskning av handlingar före tullklareringen eller beskattningen, med vilken man säkerställer riktigheten, integriteten och dugligheten av de uppgifter kunden anmäler.

Med granskning i förskott avses granskning före beviljande av tillstånd eller status eller före godkännande av tillståndsändring, med vilken man säkerställer att den sökande uppfyller eller förmår uppfylla villkoren och kraven för tillståndet eller kundrelationen samt lämna in tillförlitlig information för granskning i efterskott. Granskning i förskott kan även fungera som ett utlåtande för en viss gransknings interna intressentgrupp, till exempel Tillståndscentralen.  Granskning i förskott utgör i regel granskning av företagets verksamhet och fokuserar bland annat på undersökning av företaget, styrelsen, organisationen, bokföringssystemet och interna övervakningsmetoder samt lagerutrymmen.

Med granskning i efterskott, det vill säga eftergranskning avses granskning efter förtullning och beskattning, med vilken man säkerställer följandet av bestämmelser och krav gällande företagets verksamhet, tillstånd och förfaranden och/eller riktigheten av affärstransaktioners beskattning. Beroende på granskningsmetod kan en granskning i efterskott gälla antingen företagets verksamhet eller affärstransaktioner eller bådadera.

Uppgifter som gäller granskningar behandlas vid följande granskningar:

 • granskning i förskott
  • bokföringsgranskning
  • granskning av utrymmen
  • tillståndsbedömning
  • AEO-bedömning
 • granskning i efterskott
  • företagsgranskning
  • dokumentgranskning
  • nivåuppföljning
  • övriga granskningar i efterskott (uppföljningsrevision, omprövning, förfarandegranskning, granskning av lager och granskning av den inre marknaden)
 • granskningar i realtid
  • dokumentgranskning.

Personuppgiftskategorier

Personuppgifter som samlas in är namn, födelsedatum, personbeteckning, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, medborgarskap och för utländska personer även uppgifter om resedokumentet samt identifieringsuppgifter om straffanspråk som framställts på basis av en inspektion eller identifieringsuppgifter om en utredningsbegäran eller polisanmälan som gjorts. I systemet registreras även registernumret på fordon eller annat fortskaffningsmedel.

Personuppgifternas källor

En del av personuppgifterna uppges av personerna själva. En del erhålls från Tullens analys och förfrågningar i samband med planeringen av granskningar. Uppgifter erhålls även från Befolkningsregistercentralen och förtullningscentralen.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut vid behandling av personuppgifter till andra myndigheter enligt 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen och till utländska myndigheter och internationella organisationer enligt 26 § i samma lag. Uppgifterna kan dessutom lämnas ut med stöd av EU-avtal eller bi- eller multilaterala internationella avtal. Utlämnandet av uppgifter kan även bygga på internationell speciallagstiftning. Uppgifterna kan lämnas ut med hjälp av tekniska förbindelser eller som datauppsättningar.

Uppgifterna kan behandlas i Tullens övriga funktioner för att sköta myndighetsuppgifter. Dessutom kan uppgifter överföras till Riksarkivet i den omfattning som de ska förvaras varaktigt.

Personuppgifternas lagringstid och radering

Granskningsplaner och anknytande bakgrundsmaterial lagras i tio år. Anvisningar och protokoll gällande planering av granskningar lagras i 25 år. I övriga fall raderas uppgifterna senast i slutet av det sjätte året efter året uppgifterna registrerades.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Ulla Sinkkilä

Ulla.Sinkkila(at)tulli.fi

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16

Vår tjänst är just nu ofta överbelastad, var vänlig och bekanta dig också med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag