Behandling av personuppgifter i samband med förtullning

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vid förtullning (inklusive tullbehandling och omprövning) behandlas personuppgifter för att upprätta tulldeklarationer och fastställa tullar i följande uppgifter:

 • tullförfaranden
  • övergång till fri omsättning
  • särskilda förfaranden
   • transitering (extern och intern unionstransitering)
   • lagring (lagring i tullager och frizoner)
   • särskild användning (tillfällig införsel och visst användningsändamål)
   • förädling (aktiv och passiv förädling)
  • export (inklusive tillfällig export, återexport och utförsel)
 • andra anmälningar gällande tulldeklarationer
  • tillfällig lagring
  • bevisande av unionsstatus
  • Förstöring
  • överlåtelse till staten
  • deklarering av säkerhetsuppgifter (vid införsel och utförsel)
 • fastställande av tullar, punktskatt, mervärdesskatt samt skattemässiga avgifter på basis av import eller export av varor och skötsel av uppgifter som detta förutsätter
 • skattebaserade och handelspolitiska frågor
 • rättelse av import (rättelseförfarande)
  • efterbeskattning som gäller tullar, Ålands skattegräns och farledsavgifter och andra importskatter som omfattas av Tullens befogenheter och som uppbärs i samband med import från tredje länder (mervärdesskatt, punktskatt) och avgifter (felaktiga betalningar, avgifter och handläggning av ändringsyrkanden (retur, återkallelse)
  • handläggning av andra rättelseyrkanden (t.ex. bindande klassificeringsbesked)
  • handläggning av ändringar i statistiken
  • handläggning av efterbeskattning och ändringsyrkanden (retur, återkallelse)
  • beslut om att avbryta verkställighet
  • utgivande av utlåtanden till besvärsmyndigheten
  • utgivande av förhandsbeslut
  • handläggning av ansökan om lättnad
 • rättelse av export (Elektroniska servicecentralen, Tullens verksamhetsställen)
  • rättelse och annullering av exportdeklaration och ändring av statistiska uppgifter
  • annullering och återkallelse av transitering.

Personuppgifter behandlas även i Elektroniska servicecentralens tekniska uppföljning av meddelandedeklareringstrafiken och vid godkännandeförfarande av meddelandedeklareringskunder.

Personuppgifter behandlas för att utveckla förtullningens serviceverksamhet, förfaranden som anknyter till tullbeskattningen och informationssystem samt den juridiska uppföljningen av tullbehandlingsverksamheten.

Personuppgifter behandlas inom förtullningen när kunders frågor och kundrespons besvaras samt när dessa förmedlas till Tullens kundrådgivning.  Den finns en egen dataskyddsbeskrivning om hur personuppgifterna behandlas vid kundtjänsterna.

Inom förtullningen behandlas även personuppgifter i utrikes fartygstrafik, över vilken upprättats en separat datasyddsbeskrivning.

Personuppgifterna behandlas för att sköta Tullens lagstadgade uppgifter på det sätt som föreskrivs i tullagen (304/206) och unionens tullkodex (EU 2013/952) och i regelverk som utfärdats med stöd av den. På behandlingen av personuppgifter som erhållits i ett brottmålsförfarande tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), då uppgifterna behandlas i beskattningssyfte.

Personuppgiftskategorier

Följande uppgifter om personkunder samlas in:  

 • För- och efternamn, personbeteckningar, e-postadresser och telefonnummer (mobiltelefoner).
 • För- och efternamn, födelsedatum, andra telefonnummer än mobiltelefonnummer, hemadresser eller andra adresser, fortskaffningsmedlets kännetecken och passnummer.
 • Internetadresser och fotografier (kopior av pass och id-kort).
 • Grad, yrke, ställning, hemvistland, typ av ombud, modersmål, servicespråk, medborgarskap.
 • Uppgifter om ärende- och kundhändelser.

Följande uppgifter om företagskunders ansvars- och kontaktpersoner samlas in:

 • För- och efternamn, personbeteckningar, e-postadresser och telefonnummer (mobiltelefoner).
 • För- och efternamn, födelsedatum, andra telefonnummer än mobiltelefonnummer, hemadresser eller andra adresser, fortskaffningsmedlets kännetecken och passnummer.
 • Internetadresser och fotografier (kopior av pass och id-kort).
 • Grad, yrke, ställning, hemvistland, typ av ombud, modersmål, servicespråk, medborgarskap.
 • Uppgifter om ärende- och kundhändelser.

Personuppgifter som ingår i särskilda kategorier av personuppgifter (tidigare under begreppet känsliga personuppgifter) kan förekomma i bilagor. Tullbehandlingsbeslut kan innehålla uppgifter, utifrån vilka man antingen direkt eller i kombination med andra uppgifter kan härleda uppgifter som ingår i särskilda kategorier av personuppgifter.

Personuppgifternas källor

Personuppgifter erhålls av kunder, Tullens övriga funktioner/avdelningar och andra myndigheter, såsom polisen och Skatteförvaltningen.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Förtullningen lämnar ut uppgifter till parter.

Uppgifter från förtullningen överförs inom Tullen till Tullens andra funktioner av motiverad anledning för att sköta tjänsteuppgifter.

Dessutom överförs uppgifter till andra myndigheter för att sköta tjänsteuppgifter enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (21.5.1999/621) och lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015). Uppgifterna lämnas ut i enlighet med vad som föreskrivs om rätt till information i lagens specialbestämmelser. Oftast överförs uppgifterna på begäran till följande myndighet med stöd av den lagstadgade rätten till information då begäran gäller skötsel av myndighetsuppgifter.

I samband med förtullning lämnas personuppgifter även ut för följande ändamål:

 • Sända meddelanden om förväntad export till andra medlemsländer.
 • Överlåta uppgifter i TIR- och ATA carnet-ärenden till handelskammaren.
 • Överlåta uppgifter för offentlig delgivning i Officiella tidningen som publiceras av Statsrådets kansli via förlaget Edita Publishing Oy.
 • Till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) överlåts uppgifter för undersökning och bekämpning av bedrägeri.
 • Uppgifterna överförs till Riksarkivet i den omfattning som de ska förvaras varaktigt.

I samband med förtullning behandlas personuppgifter av sådana anställda vid Tullen som handhar förtullning och rättelseuppgifter eller som behöver förtullnings- och rättelseuppgifter i sin arbetsuppgift.

Personuppgifternas lagringstid och radering

Personuppgifter som samlats in i samband med förtullning lagras under den lagstadgade tiden. Preciserade lagringstider anges i Tullens informationsförvaltningsplan. Lagringstiderna varierar mellan ett och tio år beroende på typen av handling. När personuppgifternas lagringstid upphör raderas uppgifterna enligt normalt förfarande vid Tullen på basis av en årlig genomgång.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Jarmo Räikkä

jarmo.raikka(at)tulli.fi

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16

Vår tjänst är just nu ofta överbelastad, var vänlig och bekanta dig också med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag