Import

Med import avses införsel av varor från ett land utanför EU. En vara ska importklareras innan den får tas i bruk eller säljas vidare. Tullen uppbär tullar, skatter och avgifter för varor. Dessa bestäms på basis av varornas varukod, ursprung och tullvärde.

Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning och konsumtion. Andra tullförfaranden är t.ex. tillfällig införsel, slutanvändning och förädling.

Det förfarande som angetts i importdeklarationen och de rätta koderna garanterar att importskatterna och avgifterna uppbärs på ett korrekt sätt.

Import av immateriella nyttigheter och tjänster hör inte till tullverksamheten och kräver ingen tullklarering.

För varor som förs in från ett område som inte hör till EU:s skatteområde uppbärs mervärdesskatt. Läs mer: Tull och mervärdesskatt.

För produkter som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkohol- och tobaksprodukter, uppbärs punktskatt i Finland. Tullen uppbär punktskatterna i samband med förtullningen när varorna förtullas direkt till fri omsättning och konsumtion och kunden genast betalar alla skatter. I övriga fall uppbärs punktskatten av Skatteförvaltningen.

 

 

 

 • EU-länderna
  • EU:s tull- och skatteområde
  • Stater och områden som bildar en tullunion med EU
  • Stater och områden som hör till EU:s tullområde men inte till skatteområdet
 • EES-länderna
 • Schengen-länderna
 • Efta-länderna
 • Det gemensamma transiterings-området

Införsel av varor från länder utanför EU

Att beställa varor

TULLI.FI

Deklarationer för säkerhetsuppgifter

Införsel av varor och anmälan till tullen av varornas ankomst

TULLI.FI
TULLI.FI

Lagring

TULLI.FI

Importförtullning

Överlåtelse- och förtullningsbeslut

TULLI.FI

Arkivering

TULLI.FI
Meny