Behandling av personuppgifter i samband med tillståndstjänster

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Tullens tillståndstjänster beviljar efter ansökan företag och privatpersoner tillstånd för förenklat tullförfarande, förflyttning av betalning av skatter och tullavgifter eller beviljar tullfrihet för varor. Personuppgifter behandlas vid handläggning av tillståndsansökningar, beviljande av tillstånd och vid förvaltning av tillstånd.

Tillståndstjänsterna handlägger ansökningar om registrering som kund hos Tullen, registrering som meddelandedeklareringskund samt EORI- och REX- registreringar. Tillståndstjänsterna förvaltar företagskundernas säkerheter som de lämnat till Tullen för sina skulder, upprätthåller Tullens kundregister genom att införa uppgifter om kunder som uträttar tillståndsärenden och meddelandedeklareringsärenden hos Tullen samt erbjuder Tullens tillståndskunder kundrådgivning under tillståndsprocessen.

Behandlingen av personuppgifterna bygger på lagen. Personuppgifterna behandlas för att sköta Tullens lagstadgade uppgifter på det sätt som föreskrivs i tullagen (304/206) och unionens tullkodex (EU 2013/952). I bilaga A till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 och i bilaga A till kommissionens genomförandeakt (2015/2447) fastställs uppgiftskrav för ansökningar som lämnas till tillståndstjänsterna och beslut.

  Vid tillståndstjänsterna behandlas personuppgifter även i syfte att upprätthålla kundrelationer, följa upp tillståndstjänsternas kvalitet och tullverksamhetens riktighet, utforma tillståndstjänsterna samt utveckla serviceverksamheten och servicekanalerna.

Personuppgiftskategorier

Följande personuppgifter samlas in från personkunder:  

  • För- och efternamn, personbeteckningar, e-postadresser och telefonnummer (mobiltelefoner).
  • Födelsedatum, passnummer, andra telefonnummer än mobiltelefonnummer hemadress eller annan adress.
  • Grad, yrke, utbildning, hemvistland, modersmål, kontonummer, typ av ombudskap och fullmakt.
  • Uppgifter om ärende- och kundhändelser.

Följande personuppgifter samlas in från företagskundernas ansvars- och kontaktpersoner:

  • För- och efternamn, personbeteckningar, e-postadresser och telefonnummer (mobiltelefoner).
  • Grad, yrke, utbildning, hemvistland, modersmål, kontonummer, typ av ombudskap och fullmakt.
  • Uppgifter om ärende- och kundhändelser.

Personuppgifter som ingår i särskilda personuppgiftskategorier (tidigare under begreppet känsliga personuppgifter) kan förekomma i kundernas ansökningar eller bilagor till dessa.

Personuppgifternas källor

I Tullens tillståndstjänster samlas de kunduppgifter som anknyter sig till tillstånds- och meddelandedeklarerings-ärenden samt förtullning, företagsgranskningar och rådgivningstjänster.  Uppgifter fås även via tullklarering vid Tullens verksamhetsställen och Tullens övervakning samt Tullens övriga funktioner i form av anmälningar som lämnas in på blanketten Tullimenettelyjen havaintotietoilmoitus i intranätet.

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Uppgifter som tillståndstjänsterna besitter lämnas ut till berörda parter.

Vid skötande av tjänsteuppgifter kan uppgifter rörande tillståndstjänsterna överföras inom Tullen till Tullens andra funktioner då motiverad anledning föreligger.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (21.5.1999/621) och lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (639/2015) kan dessutom uppgifter överföras till andra myndigheter vid skötande av tjänsteuppgifter. Uppgifterna lämnas ut i enlighet med vad som föreskrivs i specialbestämmelserna i lagen om rätt till informa-tion.

Uppgifterna behandlas av personer vid Tullen som handlägger tillståndsärenden samt övriga anställda vid Tullen som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter.

Personuppgifternas lagringstid och radering

Material som gäller bedömning av beviljande av tillstånd och anknytande uppgifter (uppgifter i tillståndsförvaltningssystemet) ska lagras minst så länge tillståndet gäller och därefter i tre år. Tillståndens giltighetstid varierar mellan sex månader och tills vidare. Kravet på minimilagringstid grundar sig på artikel 13 i kommissionens genomförandeakt (2015/2447).

Tillståndsbeslut (uppgifter i tillståndsregistret) lagras varaktigt i elektronisk form från och med 2016. Lagringstiden bygger på Riksarkivets beslut 15.3.2018, KA/10021/07.01.01.03.02/2017.

Uppgifter från EORI- och REX-registreringar raderas från systemet tio år efter att registreringen har slutförts. Lagringstiden bygger på bilaga 12-01 till kommissionens delegerade förordning.

I Tullens informationsförvaltningsplan har antecknats närmare lagringstider för tillståndstjänsternas handlingar, vilka är tre till tio år beroende på typen av handling, (tillståndsförfarandehandlingar för införsel, transitering, lagring, särskilda förfaranden, förenklingstillstånd och beskattning).

När personuppgifternas lagringstid upphör raderas uppgifterna enligt normalt förfarande vid Tullen på basis av en årlig genomgång.

Personuppgiftsansvarigas kontaktperson och ytterligare information

Sari Bjong

sari.bjong(at)tulli.fi

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag