Vientirajoitukset

Joidenkin tavaroiden vientiä on rajoitettu ja joidenkin tavaroiden vienti on kokonaan kielletty joko EU:n tai kansallisilla säännöksillä. Rajoituksia liittyy esimerkiksi aseiden, ampumatarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden, puolustustarvikkeiden, kulttuuriesineiden ja otsonikerrosta heikentävien aineiden vientiin.

Suomessa Tulli on vientirajoituksia valvova viranomainen. Rajoituksia hallinnoivat ja vientilupia myöntävät kuitenkin muut viranomaiset, esimerkiksi Poliisihallitus (aseet ja ampumatarvikkeet), ulkoasiainministeriö (kaksikäyttötuotteet) ja Museovirasto (kulttuuriesineet).

Tullin rajoituskäsikirjasta saat lisätietoa voimassa olevista vientirajoituksista. Rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Rajoituskäsikirja koostuu itsenäisistä osioista, jotka on ryhmitelty rajoitustenalaisten tavaroiden mukaan. Kunkin osion kohdalla selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset eri tullimenettelyissä.

Vientirajoitusten ilmoittaminen tulli-ilmoituksella

Vientirajoitukset ilmoitetaan vienti-ilmoituksella koodeilla. Koodit voivat olla

  • negaatiokoodeja (eli vietävät tavarat eivät ole rajoituksen tarkoittamia tavaroita, vaikka ne luokitellaan samaan nimikkeeseen)
  • toimenpidekoodeja (tavaraan kohdistuu vientirajoitus) tai
  • lupakoodeja (vientiluvan ilmoittaminen).

Jos jonkin tavaran vientiä on rajoitettu, on viejän haettava tavaralle vientilupa näitä rajoituksia hallinnoivalta viranomaiselta. Luvan numero on ilmoitettava vienti-ilmoituksessa. Sen lisäksi lupa on esitettävä menettelyynasettamisvaiheessa, jos lupaviranomainen määrää tai tulli vaatii. Tarvittaessa lupaan tehdään lupaehtojen mukaisesti esimerkiksi merkinnät viedyistä määristä.

Vientikiellot ja kansainväliset pakotteet

YK ja EU ovat päättäneet eräistä alueellisista vientikielloista ja pakotteista, jotka ovat toistaiseksi voimassa tapauskohtaisesti. Päätösten voimaan saattamisesta, täytäntöönpanosta ja raportoinnista vastaa ulkoasiainministeriö.


Asiasanat Vientirajoitukset