Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – tavoitteesta toteutukseen

Suomi on yksi maailman johtavia maita tasa-arvon vaalimisessa. Sukupuolten tasa-arvo on ihmisoikeus ja yhteiskuntamme keskeinen arvo. Yhdenvertaisuus taas turvaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä työuralla ja käyttää eri viranomaisten palveluita. Tulli ja Tullin työntekijät edistävät toiminnassaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta. Nämä teemat kuuluvat myös Tullin strategian tavoitteisiin. 

Tullin nais- ja miestyöntekijä seisovat tullikoiran kanssa lentokentällä lastattavan lentokoneen edessä.

Tullissa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään muun muassa henkilöstöä kouluttamalla, monimuotoisilla rekrytoinneilla ja saavutettavia palveluita tarjoamalla. Kuva: Juha-Pekka Huotari / Tulli

Tullilla on vastuu tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta toiminnasta sekä viranomaisena että työantajana. Hyvä työnantaja huolehtii henkilöstönsä tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta sekä tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja kannustavan työilmapiirin luomisesta. Työntekijöiden kokemus tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta vaikuttaa muun muassa motivaatioon ja työhyvinvointiin. 

Uusi tasa-arvosuunnitelma ohjaa konkreettisiin tekoihin

Tullin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä päivitti Tullin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman syksyn 2020 aikana. Suunnitelma on järjestyksessään jo kolmas. Työryhmä sai Tullin osastoilta lausunnot suunnitelmasta ja pyysi myös henkilöstöltä näkemyksiä ja ehdotuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Näin saimme mahdollisimman laajan näkemyksen yhteisestä tavoitteesta – siitä, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään Tullissa seuraavien vuosien aikana. Samalla saimme lisää näkyvyyttä tasa-arvotyölle ja sen jatkuvuudelle Tullissa. 

Suunnitelmassa määriteltiin henkilöstöpoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteet eivät ole vain sanahelinää ja unohdettuja tiedostoja, vaan seuraamalla niitä erilaisilla mittareilla haemme onnistumisia sekä asioita, joihin pitää jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. 

Esimerkkinä suunnitelmaan kirjatusta konkreettisesta toimenpiteestä toimii se, että Tullissa on otettu käyttöön HAUS kehittämiskeskuksen koulutus Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – miksi ja miten?. E-oppivan verkkoalustalla suoritettava koulutus antaa työkaluja sen pohdintaan, estääkö vai edistääkö oma toiminta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvotyöryhmän esityksestä koulutus liitettiin osaksi Tullin yleisperehdytystä ja esimieskoulutusta. Kaikkien tullilaisten pitää suorittaa E-oppivan koulutus kevääseen 2022 mennessä. 

Työpaikan tasa-arvo on yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja hyvinvointia

Vuosittain tehtävästä työtyytyväisyyskyselystä, VMBarosta, saadaan taustatietoa siitä, mihin asioihin työyhteisön ilmapiirissä pitäisi kiinnittää huomiota ja miten ne vaikuttavat työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Kyselyssä on useita kohtia, jotka nivoutuvat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin. 

Vuoden 2020 aikana Tulliin rekrytoitiin aktiivisesti uusia työntekijöitä. Tavoitteenamme on myös tulevaisuudessa rekrytoida monimuotoisesti ja tarjota tullilaisille tasavertaiset mahdollisuudet urakehitykseen. Tulli pyrkii hallitusohjelman mukaisesti työllistämään yhteiskuntavastuullisesti. Se tarkoittaa, että parannamme erityisesti osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten työllistymistä. Myös tulostavoitteisiimme kuuluu se, että kiinnitämme huomiota työelämän monimuotoisuuteen.

Tullin palvelut ovat kaikille

Tullin asiakaspalvelussa, tullivalvonnassa ja tullirikostorjunnassa kohtaamme hyvinkin erilaisia ihmisiä. Yhteisenä tavoitteenamme on, että varmistamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden Tullin työssä ja olemme kaikkien asiakasryhmien saavutettavissa. Esimerkiksi asiakasmateriaalia tuotetaan selkokielellä sellaisille kansalaisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää suomen yleiskieltä, esimerkiksi lukihäiriöisille, kehitysvammaisille, muistisairaille, vanhuksille ja maahanmuuttajille.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa jokapäiväistä työtämme sekä työyhteisön toimintaa ja tekoja. Jatkossakin asetamme tavoitteita, joilla parannamme toimintaamme sekä sisäisesti että ulkoisesti. Vuosi 2020 oli uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman myötä yksi merkkipaalu Tullin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä. 

Lisää aiheesta:

Yhdessä olemme enemmän – Tullin strategiatyöskentely on uuden kokeilemista ja osallistavaa