Yli neljä miljoonaa tulli-ilmoitusta

Vuonna 2019 Tullissa käsiteltiin yli neljä miljoonaa tulli-ilmoitusta. Pääsääntöisesti ilmoitukset annetaan sähköisesti.

Kaikkiaan vuoden 2019 aikana annettiin 917 487 tuonti-ilmoitusta, joka on noin 20 000 ilmoitusta enemmän kuin edellisvuonna. Tuonti-ilmoitukset annettiin Tullille 98-prosenttisesti sähköisesti. Vuonna 2019 annettiin yhteensä 1 252 104 vienti-ilmoitusta, kun edellisvuonna vastaava luku oli 1 112 878. Vienti-ilmoitusten määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2019 saapumisen yleisilmoituksia annettiin lähes satatuhatta ilmoitusta enemmän kuin edellisvuonna. Myös poistumisen yleisilmoitusten määrä kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna, 112 193.  

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitusten määrä oli 675 625 vuonna 2019. Viime vuoden väliaikaisen varastoinnin ilmoitusmäärät kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna yli 200 000 ilmoituksella.

Vuonna 2019 NCTS-passitusilmoituksia annettiin 99 435 ja NCTS-TIR-passitusilmoituksen sähköisiä kopioita 12 159. Edelliseen vuoteen verrattuna luvuissa oli hieman laskua. Vuonna 2019 kannettiin asiakkailta jälkikantona 101 562 euroa passitusmenettelyn päättämättä jättämisen seurauksena.

Viennin poistumisen seurannassa käsiteltiin vuonna 2019 yhteensä 17 110 viennin poistumisen tiedot manuaalisesti. ATA-carnet-seurannassa väliaikaisia maahantuonteja kirjattiin 478 kappaletta, väliaikaisia maastavientejä 736 kappaletta ja passituksia 12 kappaletta.

Kuluttajansuojelu

Vuonna 2019 Sähköisen palvelukeskuksen (Spake) kuluttajasuojaryhmän tarkastajat ohjasivat riskiarvioinnin perusteella näytteitä Tullilaboratorion elintarvike- ja kulutustavaratutkimuksiin kaikesta yhteisön ulkopuolisesta tuonnista 2 275 näytettä, joista määräysten vastaisia oli 13,4 prosenttia. Näytteet jakautuivat seuraavasti:

  • 1 099 elintarvikenäytettä, joista määräystenvastaisia 15,3 prosenttia
  • 1 176 käyttö- ja kulutustavaranäytettä, joista määräystenvastaisia 11,6 prosenttia.

Meriliikenneryhmä

Meriliikenneryhmän pääasiallisena tehtävänä on valvoa, että kaikki meriliikenteen ilmoitukset annetaan oikea-aikaisesti. Ryhmä kantaa myös väylämaksut ja sen tärkein sähköinen työkalu on Portnet. Portnet on portaali meriliikenteen eri viranomaisilmoituksille, ja sen kautta annetaan väylämaksujen kanto, vaarallisten aineiden ilmoitusten, turvatoimi- ja jäteilmoitusten valvonta sekä muonitustavaroiden valvonta ja matkustaja- sekä miehistötietojen keruu kuten meriliikenteen tilastointitietojen kerääminenkin

Vuonna 2019 meriliikenneryhmä teki yhteensä 37 415 aluskäyntiä, ja väylämaksuja kannettiin yhteensä 52,6 miljoonaa euroa. Meriliikenteen alusilmoitukset annettiin 37 415. Määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Oikaisutoimi

Oikaisutoimen päämääränä on verovelvollisen oikeusturvan sekä valtion- ja EU:n verointressin turvaaminen maahantuontiverotuksessa. Oikaisutoimella on Spakessa itsenäinen toimivalta, ja sen tehtävänä on ratkaista tullia, Ahvenanmaan verorajaa, merenkulkumaksuja sekä muita maahantuontiveroja koskevat oikaisut ja muutosvaatimukset (alv ja valmistevero) Tullin toimivaltaan kuuluvissa verotusasioissa.

Oikaisutoimi käsittelee ennakkoratkaisuhakemukset sekä huojennushakemukset ja antaa päätökset kaikkiin Tullin tekemien päätösten (mukaan lukien sitovat tariffitiedot ja maksunlykkäykset) oikaisuvaatimuksiin. Lisäksi muun muassa valtion edun ja oikeudenvalvonnasta tulliedustaja voi hakea muutosta oikaisutoimelta esimerkiksi verottamattajättämispäätökseen.

Vuonna 2019 käsiteltiin yhteensä 13 741 oikaisupäätöstä. Jälkikantojen määrä oli yhteensä 20 158 625 euroa. Palautuksia tehtiin 10 395 734 euroa ja peruutuksia tehtiin 797 249 248 euron arvosta.

Kuka käsittelee ilmoitukset?

Sähköinen palvelukeskus, Spake, on vuonna 2011 perustettu Tullin valtakunnallinen toiminto, jonka henkilöstöä on sijoittunut eri puolille Suomea. Spake vastaa sähköisesti annettujen tulli-ilmoitusten käsittelystä sekä tarpeen mukaan päätösten ja ilmoitusten jälkikäteisistä muutoksista. Työkaluina ovat asiakkaille tutut sähköiset palvelut, kuten tuontitullaus, passitus, vienti, saapumisen- ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä ja tullivarastointi.

Sähköinen palvelukeskus toimii vuoden jokaisena päivänä. Tulli-ilmoitusten käsittelyn lisäksi ympärivuorokautinen päivystys vastaa annettuihin tulli-ilmoituksiin liittyviin asiakaskyselyihin. Keskeneräisiin tulli-ilmoituksiin liittyvät kyselyt voivat koskea esimerkiksi tullinimikettä, rajoituksia, tullikohtelua, tullimenettelyä, sanoman ilmoitusteknisiä asioita.

Spake vastaa käytännössä ihan mihin tulliasiaan liittyvään kysymykseen.

Spakessa käsitellään viikoittain keskimäärin noin 5 000 ilmoitusta, jotka nousevat manuaaliseen käsittelyyn. Manuaaliseen käsittelyyn nousevia ilmoituksia on noin kuusi prosenttia annetuista sähköisistä ilmoituksista vuosittain.