Rikostilanne

Tullin tutkimien rikosten profiili on viime vuosina muuttunut vaativampaan suuntaan. Rikosten kokonaismäärä on laskenut jo jonkin aikaa.

Rikostutkinnat koostuvat yhä useammin haastavista ja aikaa vievistä kansainvälisistä kokonaisuuksista, joissa on yhdistettävä perinteisen rikostutkinnan ja verkkorikostutkinnan menetelmiä. Esimerkkinä kehityksestä ovat törkeiden veropetosten ja törkeiden huumausainerikosten määrän voimakas kasvu, jonka taustalla ovat muun muassa nuuskan salakuljetuksen lisääntyminen ja ammattimaistuminen sekä huumausainekaupan siirtyminen pimeään verkkoon eli darknetiin. Toisaalta rikollisuus on yhä vahvemmin väkivaltakapasiteettia omaavan järjestäytyneen rikollisuuden käsissä.

Tullirikosten kokonaismäärä on laskenut jo useamman vuoden ajan. Myös vuonna 2019 rikosten kokonaismäärä oli edellisvuotta alhaisempi, 7 835 kappaletta. Kokonaismäärän vähentymistä selittää muun muassa perusmuotoisten huumausainerikosten määrän huomattava lasku, mikä johtuu pääosin postiliikenteessä paljastuneiden kirjetakavarikkotapausten merkittävästä vähenemisestä. Kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä on saatu suljettua suuria darknet-markkinapaikkoja, kuten Silkkitie ja Sipulikanava. Tämän seurauksena markkinoilta puuttuu selkeä markkinajohtaja, ja on syntynyt tilanne, jossa pieniä kauppapaikkoja nousee ja katoaa jatkuvasti verkossa. Ilmiön kääntöpuolena on havaittu, että postiliikenteestä takavarikoitujen lähetysten huumausainemäärät ovat kasvaneet kauppapaikoilta tehtävien suurempien tilausten myötä.

Salakuljetuksen kauttakulkumaa

Suomen maantieteellinen asema idän ja lännen välissä Venäjän naapurimaana sekä EU:n ulkorajana asettaa haasteita rikostorjunnalle. Suomea käytetään yleisesti kauttakulkumaana laittomien tuotteiden salakuljetuksessa. Hyvät lento- ja muut liikenneyhteydet ovat vahvistaneet Helsinki-Vantaan lentoaseman roolia kauttakuljetuksen välietappina Aasiasta Eurooppaan saapuville laittomille hyödykkeille. Laillisia ulkomaankaupan rakenteita, kauttakulkua ja virheellisiä tavarankuvauksia hyödynnetään järjestelmällisesti, ja toimintaan osallistuvat sekä yksittäiset henkilöt että järjestäytyneet rikollisryhmät.

Tullin rikostorjunnan onnistunutta kohdentamista kuvaa tullirikostorjunnan vaikuttavuuden korkea tulos vuonna 2019: Vaikuttavuus oli 66,2 miljoonaa euroa. Summa jakautui lähes tasan rikoksilla vältettyjen verojen, selvitetyissä jutuissa takavarikoimatta jääneen tavaran arvon sekä takaisin saadun rikoshyödyn kesken, joista jokaista kertyi yli 20 miljoonaa euroa.