Henkilöstörakenne

 

Tullissa työskenteli 1896 henkilöä

Henkilöstömäärämme pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2018. Vuoden 2019 lopussa Tullissa työskenteli 1 896 henkilöä, mikä on 1,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Saimme palkattua uutta henkilöstöä poistuneiden tilalle ja hankittua tarvitsemaamme osaamista.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna henkilöstömäärämme on vähentynyt huomattavasti. Vähennyksen keskeisimpänä taustana on ollut määrärahojen niukkuus valtion tuottavuusohjelman ja palveluiden digitalisoimisen lisäksi.

Henkilöstön jakauma osastoittain

Tullilaboratorio 3 %, Toimipaikkaosasto 44 %, Valvontaosasto 24 %, Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 15 % ja hallinto-osasto 14 %.

Henkilöstöstämme 44 prosenttia sijoittui toimipaikkaosastolle tullitoimipaikkoihin, joissa tehdään tulliselvitys- ja tullivalvontatehtäviä. Vajaa neljännes henkilöstöstämme sijoittui valvontaosastolle rikostorjunnan, yritystarkastuksen ja tullivalvonnan tehtäviin.

Ulkomaankauppa- ja verotusosastolle tulliselvityksen, ulkomaankaupan tilastoinnin ja asiakashallinnan sekä veronkannon tehtäviin sijoittui 15 prosenttia henkilöstöstämme. Tullilaboratorioon sijoittui kolme prosenttia, ja hallintoon sekä esikuntaan sijoittui yhteensä 14 prosenttia henkilöstöstämme. Hallinto-osaston henkilöstöstä 38 prosenttia toimi tietohallintoyksikön tehtävissä.

Henkilöstön sukupuolijakauma

Koko Tullissa naisia 45 % ja miehiä 55 %. Esimiestehtävissä naisia 43 % ja miehiä 57 %. Asiantuntijatehtävissä naisia 47 % ja miehiä 53 %.

Koko Tullin henkilöstöstä naisia oli 45,1 prosenttia ja miehiä 54,9 prosenttia. Meillä työskentelee naisia 4,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin valtionhallinnossa yleensä. Asiantuntijatehtävissä toimivien naisten osuus oli 47 prosenttia (valtionhallinto: 54,4 prosenttia); osuus kasvoi 1,5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Esimiestehtävissä toimivien naisten osuus oli 43,4 prosenttia, mikä on selvästi korkeampi kuin valtionhallinnossa yleisesti (23,6 prosenttia).

Henkilöstön ikärakenne

15-24-vuotiaita on 3, 24-34-vuotiaita on 129, 35-44-vuotiaita on 507, 45-54-vuotiaita on 700, 55-64-vuotiaita on 543 ja yli 65-vuotiaita on 14.

Vuonna 2019 henkilöstömme keski-ikä oli 49,1 vuotta, joka nousi hieman vuodesta 2018 (valtionhallinto: 45,9 vuotta). Naisten keski-ikä oli 48,9 vuotta ja miesten 49,2 vuotta. Henkilöstömme keski-ikä on noussut tasaisesti vuodesta 2008, jolloin se oli 43,5 vuotta.

Vuonna 2019 suurin yksittäinen ikäryhmä oli 45–54-vuotiaat, joita oli henkilöstöstämme 36,9 prosenttia. Vähintään 45-vuotiaita oli henkilöstöstämme 66,3 prosenttia (valtionhallinto: 54,1 prosenttia), ja vähintään 60-vuotiaita oli 12,3 prosenttia (valtionhallinto: 11,6 prosenttia).

Henkilöstön virkaikärakenne

0-4 vuotta 12 %, 5-9 vuotta 9%, 10-19 vuotta 32 % ja 20 vuotta tai enemmän 47 %.

Henkilöstömme virkasuhteet ovat tyypillisesti hyvin pitkäkestoisia. Suurin osa henkilöstöstä, 79 prosenttia, oli työskennellyt Tullissa vähintään 10 vuotta. Lähes puolet henkilöstöstämme oli ollut palveluksessamme vähintään 20 vuotta ja vain reilut 10 prosenttia alle viisi vuotta.

Henkilöstön koulutusrakenne

Perusaste: 1 %, Keskiaste 42 %, Alin korkea-aste 22 %, Alempi korkeakouluaste 17 %, Ylempi korkeakouluaste 15 %, Tutkijakoulutusaste 1 %, Koulutusaste tuntematon 2 %.

Valtionhallinnon yleiseen koulutusrakenteeseen verrattuna henkilöstössämme on suhteellisesti enemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja toisaalta vähemmän ylemmän korkeakoulu- ja tutkijakoulutusasteen suorittaneita.

Henkilöstöstämme 16,2 prosenttia (2018: 15,3 prosenttia) oli suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon (valtionhallinto: 34,3 prosenttia). Valtionhallinnon korkeampi koulutusaste selittyy sillä, että tietyissä virastoissa, kuten ministeriöissä, suurin osa henkilöstöstä on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Palvelussuhteen luonne

Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli 1,3 prosenttia henkilöstöstä (2018: 1,4 prosenttia). Määräaikaiset palvelussuhteet ovat vähentyneet vuodesta 2013 lähtien. Valtionhallinnon keskiarvoon (16,5 prosenttia) verrattuna määräaikaisten henkilöiden osuus on Tullissa hyvin pieni.

Osa-aikaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä oli 5,1 prosenttia (2018: 5,4 prosenttia), mikä on samaa tasoa kuin valtionhallinnossa yleensä. Osa-aikatyötä tekevistä oli naisia 74 prosenttia (valtionhallinto: 71,9 prosenttia). Naisten suurta osuutta osa-aikatyössä selittävät esimerkiksi lastenhoitoon liittyvät työaikajärjestelyt ja osa-aikaeläkkeen yleisempi käyttö.

Pääosa henkilöstöstämme, 94,9 prosenttia, työskenteli virkasuhteessa (valtionhallinto: 90,3 prosenttia).