Tullin koulutuksessa siirryttiin digitaaliseen opetukseen

Tullin koulutuspalveluilla tuetaan Tullin strategioiden toteuttamista kehittämällä tullialan osaamista. Tullin koulutus vastaa Tullin sisäisestä ja sidosryhmä- ja asiakaskoulutuksesta sekä osallistuu tullialan koulutuksen kansainväliseen kehitystyöhön. Tullin koulutuksessa työskentelee 20 koulutusalan ammattilaista: suunnittelijoita, opettajia, koordinaattoreita ja sihteereitä.

Kouluttaja puhuu fläppitaulun kanssa kameralle.
Etäkouluttaminen vaatii opettajilta kekseliäisyyttä. Marko Palander opettaa tuontiin liittyviä asioita. Kuva: Petri Myllynen / Tulli.

Tullin henkilöstökoulutus jakautuu Tullin yleisperehdytykseen, Tullialan peruskoulutukseen sekä ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Tulli järjestää pääsääntöisesti itse Tullin henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksen. Koulutus on tullilaisille maksutonta ja sen ajalta maksetaan palkkaa.

Vallitseva koronavirustilanne huomioiden Tullin ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutusohjelman koulutukset (noin 560 kurssia) toteutettiin pitkälti etäkoulutuksina. Pakollisia, fyysistä läsnäoloa vaativia koulutuksia toteutettiin pienryhmäkoulutuksina. Tämän lisäksi tullilaiset osallistuivat 110 ulkopuoliseen koulutukseen. Henkilöstökoulutuksen yhteenlaskettu laajuus vuonna 2020 oli 5,4 päivää henkilötyövuotta kohden.

Keskeinen osaamisen kehittämisen projekti oli Tullin uusi rekrytointi- ja koulutusmalliprojekti (rekrytointi oppisopimukseen suorittamaan Tullialan ammattitutkintoa). Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO, on Tullialan ammattitutkinnon virallinen järjestäjä. KSAO palkitsi Tullin vuoden 2020 oppisopimustyönantajana perusteena monivuotinen ja tuloksekas yhteistyö sekä molempia osapuolia hyödyttävä kehittämistyö. 

Digitalisaatio oppimisen tukena

Tullissa on toteutettu verkkokoulutusta vuodesta 2004 lähtien. Vuoden 2020 alussa Tullin koulutustoiminnan keskeiseksi tavoitteeksi linjattiin, että sähköisiä oppimisympäristöjen hyödyntämistä tulee selkeästi lisätä ja kehittää. Linjaus sai keväällä odottamattoman kirittäjän, kun koronan vuoksi tehtyjen poikkeusjärjestelyjen myötä suuri osa Tullin koulutuksista jouduttiin muuttamaan etäkoulutuksiksi eri digitaalisia alustoja hyödyntäen.

Lähikoulutuksen muuttaminen etäkoulutukseksi onnistuu harvoin sellaisenaan, joten tilanne on vaatinut kouluttajilta nopeaa uusien asioiden omaksumista ja Tullin koulutukselta valmiutta tukea kouluttajia muutoksen keskellä. Kouluttajat ovat tarvinneet entistä enemmän tukea etäkoulutusten suunnitteluun ja digitaalisten välineiden haltuunottoon. Tarpeisiin vastattiin tarjoamalla vuoden 2020 aikana kouluttajakoulutuksia, aktiivisesti tukea digitaalisten välineiden käyttöön ja kehittämällä digitaalisia työvälineitä vastaa-maan muuttuneita tarpeita.

Etäkoulutustaitojen kehittämiseksi Tullin koulutus järjesti syksyllä 2020 etä-kouluttamisen valmennuksen, jossa kouluttajat pääsivät harjoittelemaan etäkouluttamiseen liittyviä asioi-ta ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. Valmennuksessa annettiin vinkkejä mm. kameran välityksellä ta-pahtuvaan esiintymiseen, koulutusmateriaalien laadintaan ja osallistujien aktivointiin. Valmennukseen osallistui noin 60 oman työn ohessa kouluttavaa tullilaista. Positiivisten kokemusten myötä valmennusta on päätetty jatkaa myös tulevina vuosina.

Kokonaisuutena Tullin koulutus on selvinnyt korona-ajan poikkeusjärjestelyistä hyvin ja vuoden 2020 loppua kohden kouluttajat ovat selviytymisen sijaan pystyneet keskittymään koulutusten sisällön kehittämiseen. Keskeisin onnistumisen tekijä on koulutuksen suunnitteluun osallistuvien tiivis yhteistyö. Myös jo vuosituhannen alussa otetut digioppimisen ensiaskeleet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi arvioitaessa valmiutta vastata muuttuneisiin oloihin.

Teksti: 
Petri Myllynen, opetusteknologia-asiantuntija
Terttu Lehti, koulutusjohtaja