Tutut, tehokkaat turvaajat – millaisia olivat tullilaiset vuonna 2020?

Vuoden 2020 henkilöstökertomuksen lukujen valossa tyypillisin tullilainen työskenteli virkasuhteessa tulliselvityksen ja tullivalvonnan tehtävissä. Hän oli hieman alle 50-vuotias ja ura Tullissa oli kestänyt jopa yli 20 vuotta, mutta nämä yleistykset eivät paljasta koko kuvaa lähes 2000 työntekijän organisaatiosta. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöstön määrä oli hienoisessa kasvussa, keski-ikä laskussa ja vajaa viidennes henkilöstöstä alle neljä vuotta Tullissa työskennelleitä uusia kasvoja.

kolme tullitarkastajaa aurinkoisessa ja lumisessa maisemassa kuorma-auton vierellä
Tullitarkastajia Kilpisjärvellä. Kuva: Aku Häyrynen / Tulli.

Tullissa työskenteli 1991 henkilöä vuonna 2020

Henkilöstömäärämme kasvoi hieman vuodesta 2019. Vuoden 2020 lopussa Tullissa työskenteli 1 991 henkilöä, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Henkilömäärää kasvatti varautuminen Ison-Britannian eroon EU:sta ja ict-hankkeiden vahvistaminen lisärekrytoinnein.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna henkilöstömäärämme on vähentynyt huomattavasti. Vähennyksen keskeiset syyt ovat valtion tuottavuusohjelma ja palvelujen digitalisointi sekä määrärahojen niukkuus.

Henkilöstön jakauma osastoittain

Pääjohtaja, esikunta ja edunvalvonta
1 %
Tullilaboratorio
4 %
Hallinto-osasto
13 % , josta tietohallinnon osuus 42 %
Ulkomaankauppa- ja verotusosasto
16 %
Valvontaosasto
24 %
Toimipaikkaosasto
42 %

Henkilöstöstämme 42 prosenttia sijoittui toimipaikkaosastolle sellaisiin tullitoimipaikkoihin, joissa tehdään tulliselvitys- ja tullivalvontatehtäviä. Vajaa neljännes henkilöstöstämme sijoittui valvontaosastolle rikostorjunnan, yritystarkastuksen ja tullivalvonnan tehtäviin. Ulkomaankauppa- ja verotusosastolle tulliselvityksen, ulkomaankaupan tilastoinnin ja asiakashallinnan sekä veronkannon tehtäviin sijoittui 16 prosenttia henkilöstöstämme. Tullilaboratorioon sijoittui vajaa neljä prosenttia, ja hallintoon sekä esikuntaan sijoittui yhteensä 14 prosenttia henkilöstöstämme. Hallinto-osaston henkilöstöstä 42 prosenttia toimi tietohallintoyksikön tehtävissä.

Henkilöstön sukupuolijakauma

Koko Tullissa

Naisia
45,3 %
Miehiä
54,7 %

Esihenkilötyössä

Naisia 
39,8 %
Miehiä 
60,2 %

Asiantuntijatyössä

Naisia 
48,2 %
Miehiä 
51,8 %

Koko Tullin henkilöstöstä naisia oli 45,3 prosenttia ja miehiä 54,7 prosenttia. Tullissa työskentelee naisia 4,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin valtionhallinnossa yleensä. Asiantuntijatehtävissä toimivien naisten osuus oli 48,2 prosenttia (valtionhallinto: 54,7 prosenttia). Osuus kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Esimiestehtävissä toimivien naisten osuus oli 39,8 prosenttia, ja se on selvästi korkeampi kuin valtionhallinnossa yleisesti (24,5 prosenttia).

Henkilöstön ikärakenne

15–24-vuotiaat
11
25–34-vuotiaat
179
35–44-vuotiaat
517
45–54-vuotiaat
708
55–64-vuotiaat
557
65-vuotiaat
19

Henkilöstömme keski-ikä laski hieman edellisestä vuodesta ja oli 48,6 vuotta (valtionhallinto: 45,7 vuotta). Naisten keski-ikä oli 48,3 vuotta ja miesten 48,9 vuotta. Henkilöstömme keski-ikä on noussut vuodesta 2008, jolloin se oli 43,5 vuotta.

Vuonna 2020 suurin yksittäinen ikäryhmä oli 45–54-vuotiaat, joita oli henkilöstöstämme 35,6 prosenttia. Vähintään 45-vuotiaita oli henkilöstöstämme 64,5 prosenttia (valtionhallinto: 53,4 prosenttia), ja vähintään 60-vuotiaita oli 12,7 prosenttia (valtionhallinto: 11,6 prosenttia).

Henkilöstön virkaikärakenne

0–4 vuotta
18 %
5–9 vuotta
8 %
10–19 vuotta
27 %
yli 20 vuotta
47 %

Henkilöstömme virkasuhteet ovat tyypillisesti hyvin pitkäkestoisia. Suurin osa henkilöstöstä, 74 prosenttia, oli työskennellyt Tullissa vähintään 10 vuotta. Lähes puolet henkilöstöstämme oli ollut palveluksessamme vähintään 20 vuotta ja vain vajaa viidennes oli ollut palveluksessa alle viisi vuotta.

Henkilöstön koulutusrakenne

Perusaste
1 %
Keskiaste
40 %
Alin korkea-aste
20 %
Alempi korkeakouluaste
20 %
Ylempi korkeakouluaste
16 %
Tutkijakoulutusaste
1 %
Koulutusaste tuntematon
2 %

Valtionhallinnon yleiseen koulutusrakenteeseen verrattuna henkilöstössämme on suhteellisesti enemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneita ja toisaalta vähemmän ylemmän korkeakoulu- ja tutkijakoulutusasteen suorittaneita. 

Henkilöstöstämme 17,2 prosenttia (2019: 16,2 prosenttia) oli suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai tutkijakoulutusasteen tutkinnon (valtionhallinto: 35,4 prosenttia). Suuri ero valtionhallinnon koulutusasteeseen selittyy sillä, että esimerkiksi suuri osa ministeriöiden henkilöstöstä on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Palvelussuhteen luonne

Pääosa henkilöstöstämme, 94,4 prosenttia, työskenteli virkasuhteessa (valtionhallinto: 90,2 prosenttia). 

Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli 2,7 prosenttia henkilöstöstä (2019: 1,3 prosenttia). Määräaikaiset palvelussuhteet ovat vähentyneet vuodesta 2013 lähtien. Valtionhallinnon keskiarvoon (16,8 prosenttia) verrattuna määräaikaisten henkilöiden osuus on Tullissa hyvin pieni.

Osa-aikaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä oli 4,9 prosenttia (2019: 5,1 prosenttia), mikä on samaa tasoa kuin valtionhallinnossa yleensä. Osa-aikatyötä tekevistä oli naisia 69 prosenttia (valtionhallinto: 71,5 prosenttia). Naisten suurta osuutta osa-aikatyössä selittävät esimerkiksi se, että he hyödyntävät enemmän lastenhoitoon liittyviä työaikajärjestelyjä ja osa-aikaeläkettä.

Teksti: Erno Alho, taloussuunnittelija