Yhdessä olemme enemmän – Tullin strategiatyöskentely on uuden kokeilemista ja osallistavaa

Tullin uusi strategia julkaistiin marraskuussa 2020. Strategia katsoo tulevaan, huomioi toimintaympäristömme muutokset ja ohjaa toimintaamme vuoteen 2023 asti. Uusi visiomme ”Enemmän kuin Tulli – yhdessä askeleen edellä” kuvastaa yhteistyön merkitystä organisaatiomme sisällä ja sidosryhmiemme kanssa sekä tahtotilaamme olla edelläkävijöitä siinä, mitä teemme. Strategiatyön ohella päivitimme Tullin arvot.

Tullin työntekijän kädellä itse muotoiltu esine.
Tullilaisten työpajassa hahmoteltiin Tullin tulevaisuuskuvaa ja visiota. Kuva: Annette Stenroos / Tulli.

Uusi strategia ei itsessään ole merkki edelläkävijyydestä, mutta strategiamme luomisprosessia ja Tullin tulevaisuustyöskentelyä voisi sellaiseksi jopa kuvailla. Miten strategiaa sitten työstettiin?

Strategiavalmistelun polkua yhdessä tullilaisten kanssa

Tullin uuden strategian valmistelu käynnistyi syksyllä 2019 toimintaympäristön muutosten, edellisen strategiakauden toimeenpanon ja strategisten kyvykkyyksien analyyseilla. Lisäksi kartoitimme, millaisia näkemyksiä Tullin toiminnasta on eri sidosryhmillä, kuten elinkeinoelämällä, järjestöillä, ministeriöillä ja virastoilla, medialla ja kansanedustajilla. Saimme tietoa Tulliin kohdistuvista odotuksista ja tulevaisuuden trendeistä sekä sidosryhmien tyytyväisyydestä yhteydenpitoon ja vuorovaikutukseen Tullin kanssa.

Taustatyön pohjalta Tullin johtoryhmä alkoi työstää strategisia kärkiteemoja ja niihin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä kevään 2020 aikana. Tullin kehittämisen suuntaa ja strategiaa valmisteltiin eri kokoonpanoilla ja erilaisilla foorumeilla: Tullin ja osastojen johtoryhmissä, henkilöstölle suunnatuissa pop-up-kahviloissa sekä strategialeireillä. Valmisteluun kutsuttiin mukaan henkilöstöä, ja lisäksi esimiehet kävivät keskusteluja omien tiimiensä kanssa.

Yhteisen valmistelun aikana tullilaiset sanoittivat strategisten kärkiteemojen sisältöä ja toivat omaa näkemystään siitä, mitä yhteisten tavoitteiden toimeenpanoon tarvitaan käytännössä. Näissä keskusteluissa tuli vahva vaikutelma siitä, että kärkiteemat tuntuivat tullilaisista olennaisilta. Vankan, innostuneen asiantuntemuksen siivittämänä strategian sisällöt ja merkitys syvenivät.

Tulliin liittyviä sanoja ja lauseita muistilapuilla liimattuna taustapaperiin.
Tullin visiota muotoiltiin tullijohtajien neuvottelupäivillä Vierumäellä. Kuva: Elina Norros / Tulli.

Elokuussa 2020 Tullin johtoryhmä hyväksyi Tullin yhteisen, innostavan vision ja strategian vuosille 2020–2023. Strategian ja arvojemme mukaisesti henkilöstön arvostaminen ja osallistava johtamiskulttuuri haluttiin säilyttää myös strategian lanseeraustilaisuuksissa. Siten syksyn 2020 aikana valmisteltiin tulevia tilaisuuksia yhdessä valitun kumppanin Humapin kanssa, jotta osallistava ja vuorovaikutteinen työtapa olisi mahdollisimman hyvin otettu huomioon. 

Strategiatilaisuudet järjestettiin marraskuussa virtuaalisesti – ensimmäistä kertaa oli mahdollista kutsua kaikki tullilaiset samaan tilaisuuteen samaan aikaan! Tilaisuuksissa Tullin johto kävi vuoropuhelua tullilasten kanssa erilaisista strategiaan liittyvistä kysymyksistä ja näkemyksistä. Tilaisuuksien mahdollistama vuorovaikutus ja läpinäkyvyys koettiin Tullissa erittäin positiivisena kehityssuuntana, ja tätä avointa keskustelukulttuuria haluamme jatkaa myös tulevaisuudessa.

Jokaisella on tärkeä rooli toimintakulttuurin kehittämisessä

Tulevaisuustyöskentely on Tullissa jatkuva prosessi. Siten emme ole valmiita, vaikka strategia on valmistunut ja esitelty. Seuraavaksi alammekin tehdä strategiasta totta tarkempien toimeenpanosuunnitelmien ohjaamina. Toimeenpanosuunnitelmissa on konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla edistämme haluttuja kokonaisuuksia eri puolilla Tullia.
Tullin strategian keskiössä ovat arvoihin pohjautuvat toimintatapamuutokset, joiden toteuttamisessa jokaisella tullilaisella on oma rooli. 

Strategian toimeenpanossa haluamme kehittää Tullin toimintakulttuuria – avointa, innostavaa, kannustavaa, arvostavaa, kokeilevaa, uteliasta, jatkuvaan parantamiseen ja elinikäiseen oppimiseen kannustavaa, yhdessä toimimisen tapaa. Yhteisten tilaisuuksien ja keskustelujen avulla haluamme varmistaa, että kaikilla yksiköillä, tiimeillä ja tullilaisilla olisi ymmärrys Tullin tehtävien ja strategisten painopisteiden kokonaisuudesta, halutusta kehityssuunnasta sekä oman työpanoksen merkityksestä tavoitteiden saavuttamisessa.

Me teemme tätä työtä yhdessä ja yhdessä voimme saavuttaa visiomme asettaman tahtotilan – olla yhdessä askeleen edellä.

Teksti: Sari Pellikka, kehittämispäällikkö

 

Lisää aiheesta:

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – tavoitteesta toteutukseen