Henkilötietojen käsittely tullivalvonnassa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on kerätä, tallettaa ja muutoinkin käsitellä tulli- ja verovalvonnan suorittamiseksi tarpeellisia tietoja lain tai asetuksen perusteella annettavista ilmoituksista ja muista tiedoista, tietoja suoritetuista tulli- ja verovalvonnan toimenpiteistä ja niiden perusteella esitetyistä jatkotoimista sekä tunnistetietoja tarkastuksen perusteella annetusta rangaistusvaatimuksesta taikka tehdystä tutkintapyynnöstä tai rikosilmoituksesta. Käsittely voi perustua lainsäädännön ja sopimusten nojalla eri ministeriöiden, virastojen, EU:n elimien ja kansainvälisten järjestöjen antamiin tehtäviin.

Henkilöistä käsitellään henkilöön itseensä, kulkuneuvoon, muuhun kuljetusyksikköön, tavaraan, asiakirjoihin ja postipakettiin liittyviä tietoja. Tiedot voivat liittyä niin EU:n sisä- kuin ulkoliikenteeseen ja kaupalliseen tai yksityiseen liikenteeseen.

Henkilötietoryhmät

Henkilöasiakkailta kerätään seuraavia tietoja:

  • nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto
  • kansalaisuus ja ulkomaalaiselta henkilöltä myös matkustusasiakirjan tiedot
  • ajoneuvon rekisterinumero
  • tunnistetieto tarkastuksen perusteella annetusta rangaistusvaatimuksesta taikka tehdystä tutkintapyynnöstä tai rikosilmoituksesta.

Yritysasiakkailta kerätään seuraavia tietoja:

  • nimi, henkilötunnus, matkustusasiakirjan tiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (matkapuhelin)
  • syntymäaika, muut puhelinnumerot ja muut yhteystiedot
  • kansallisuustiedot

Henkilötietojen lähteet

Osa henkilötiedoista saadaan henkilöiltä itseltään. Osa tiedoista saadaan henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 §:n nojalla. Tietoja saadaan myös Väestörekisterikeskukselta, Tullin tullaukselta, poliisilta, Rajavartiolaitokselta sekä Maahanmuuttovirastolta.

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n mukaisesti muille viranomaisille sekä 26 §:n mukaisesti ulkomaiselle viranomaiselle ja kansainväliselle järjestölle. Tietoja voidaan luovuttaa lisäksi EU-sopimusten tai kahden- tai monenvälisten kansainvälisten sopimusten nojalla. Tietojen luovutus voi perustua myös kansalliseen erityislainsäädäntöön. Tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona. Lisäksi tietoja voidaan viranomaistehtävien hoitamiseen perustuen siirtää Tullin muille toiminnoille.  

Henkilötietojen säilytys ja poistoajat

Tiedot poistetaan lakisääteisesti viimeistään tallettamista seuraavan kuudennen kalenterivuoden lopussa.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja lisätiedot

Mikko Grönberg
mikko.gronberg(at)tulli.fi

 

Points to consider

Read more

Contact us

Contact Customs Information Mon to Fri 8 am–4 pm

Right now, our service is often busy; please also have a look at the frequently asked questions.

If you have a question about the arrival of parcels, its contents or the handling fee, please contact Posti.

Customs Information Service

 


We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback