Henkilötietojen käsittely ulkomaan alusliikenteessä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoitus on ulkomaanliikenteessä olevien alusten miehistön ja matkustajien rajavalvonta, tarvittaessa kansallisen sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistaminen sekä lisäksi tarvittaessa tullilainsäädännön, verolainsäädännön, maahanmuuttolainsäädännön, ympäristölainsäädännön taikka terveyttä koskevan lainsäädännön täytäntöön paneminen. Henkilötietoja kerätään alusliikennepalvelulain (623/2005) perusteella. Aluksen turvallisuuspäällikköä koskevia henkilötietoja kerätään jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista ja direktiivin 2002/6/EY kumoamisesta annetun direktiivin 2010/65/EU perusteella.

Henkilötietoryhmät

Aluksen miehistöstä kerättäviä tietoja ovat etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilöllisyystodistuksen laji ja numero, oleskeluluvan tai viisumin laji sekä numero, henkilön arvo tai pätevyys aluksella, syntymäpaikka, kansalaisuus, sukupuoli ja aluksesta poistumistiedot. Vuoden 2019 alusta kerätään myös terveystietoja, jos aluksella on ilmoitettu terveysongelmista.

Aluksen matkustajista kerättäviä tietoja ovat etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilöllisyystodistuksen laji ja numero, oleskeluluvan tai viisumin laji sekä numero, laivaan tulosatama ja laivasta poistumissatama, syntymäpaikka, kansalaisuus, sukupuoli ja aluksesta poistumistiedot. Vuoden 2019 alusta kerätään myös terveystietoja, jos aluksella on ilmoitettu terveysongelmista.

Yhtiöiden turvapäälliköistä kerättäviä tietoja ovat etu- ja sukunimi sekä ympärivuorokautiset yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköposti ja faksinumero.

Alusten edustajista kerättäviä tietoja ovat aluksen edustajan yhteyshenkilön etu- ja sukunimi (vapaaehtoinen tieto) sekä käyttäjätunnus.

Varustamoista/laivanisännistä kerättäviä tietoja ovat varustamon/laivanisännän yhteyshenkilön etu- ja sukunimi.

Henkilötietojen lähteet

Ulkomaanalusliikenteessä käsiteltävät henkilötiedot saadaan alusten edustajilta.

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Ulkomaanalusliikenteen henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille laissa säädettyjen virkatehtävien hoitamista varten.

Ulkomaanalusliikenteen miehistö- ja matkustajatietoihin sekä asiakasrekisterin tietoihin (sisältäen aluksen edustajien ja varustamoiden tiedot) Portnet-järjestelmässä on pääsy erikseen myönnetyllä käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnuksia on ulkomaanalusliikenteen edustajilla, sataman edustajilla ja turvapäälliköillä, huolintaliikkeillä, järjestelmän toimittajalla, konesalipalvelun toimittajalla sekä Tullin meriliikenneryhmän, tullivalvonnan ja toimipaikkaosaston henkilöillä ja Tullin Portnet-kehittämisen vastuuhenkilöillä. Käyttöoikeuksien laajuus määritellään oikeuksien ja tehtävien mukaan.

Portnet-pääkäyttäjätunnusten haltijoita ovat Tulli, Liikennevirasto, järjestelmän toimittaja ja konesalipalvelun toimittaja. Pääkäyttäjätunnuksen haltijoilla on pääsy miehistö- ja matkustajatietoihin, asiakasreksiterin tietoihin sekä käyttäjätunnuksia koskeviin tietoihin.

Henkilötietojen säilytys ja poistoajat

Miehistö ja matkustajaluetteloita säilytetään nykytilanteessa kymmenen (10) vuotta Tullin tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. EU NSW Guidelines ohjekirjan mukainen säilytysaika on vähintään viisi (5) vuotta.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja lisätiedot

Jarmo Räikkä

jarmo.raikka(at)tulli.fi

Points to consider

Read more

Contact us

Contact Customs Information Mon to Fri 8 am–4 pm

Right now, our service is often busy; please also have a look at the frequently asked questions.

If you have a question about the arrival of parcels, its contents or the handling fee, please contact Posti.

Customs Information Service

 


We want to improve our website together with our customers. You can give us feedback by clicking “Send feedback”.

Send feedback