Tullilaboratorion tehtävät

Tullilaboratorio tekee riskinarvioinnin perusteella pistokokeita, joilla se tutkii maahan tuotavien kasviperäisten elintarvikkeiden, yhdistelmäelintarvikkeiden sekä kulutustavaroiden vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta sekä kasvisten laatua.

Tullin elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden valvonta kohdistuu Euroopan unionin (EU:n) ulkopuolelta tuotaviin tuotteisiin sekä muista EU:n jäsenmaista tai niiden kautta tuotaviin tuotteisiin, siltä osin kuin lasti puretaan ja varastoidaan Suomessa. Vastuu elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta on kuitenkin aina niiden tuotannosta, kuljetuksesta, varastoinnista ja myynnistä vastaavalla toimijalla.

Tullilaboratorio tekee myös tulliselvitykseen ja verotukseen liittyviä tutkimuksia, joiden perusteella määritetään tuotteiden tullinimike. Lisäksi Tullilaboratorio tutkii polttoaineiden laatua sekä huumaus- ja lääkeaineita osana Tullin maahantuonnin valvontaa.

Mihin tuloksia käytetään?

Tuoteturvallisuustutkimusten tuloksia käytetään Tullin riskianalyysissä valvonnan vaikuttavuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi. Valvonnan tuloksista laaditaan tilastoja ja yhteenvetoja, joita myös muut viranomaiset hyödyntävät. Tullilaboratorio toimii yhteistyössä elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan keskusvirastojen Ruokaviraston ja Tukesin kanssa.

Laittoman maahantuonnin estämiseksi Tullilaboratorio osallistuu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) seurantajärjestelmään. Tullilaboratorion tutkittavaksi tulee jatkuvasti uusia ns. muuntohuumeita, joista raportoidaan välittömästi seurantajärjestelmään. Tullilaboratorio tekee yhteistyötä Keskusrikospoliisin ja Fimean kanssa.

Tuotteiden nimiketietoa hyödynnetään Tullissa ja Verohallinnossa arvonlisä- ja valmisteverojen määrittämisessä.

Polttonesteiden laadun valvonnalla pyritään suojelemaan ympäristöä polttonesteiden päästöiltä.

Tullilaboratorion toiminta perustuu ulkopuoliseen arviointiin

Tullilaboratorion korkeatasoisen toiminnan perustana on akkreditoitu toimintajärjestelmä. Tullilaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (T006, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025), jonka pätevyysalueeseen kuuluvat kaikki keskeiset laboratorioissa käytettävät tutkimusmenetelmät. FINAS-akkreditointipalvelu arvioi säännöllisesti Tullilaboratorion toimintaa.

Tullilaboratorion pätevyysalueeseen voi tutustua FINAS-akkreditointipalvelun sivuilla.

Tullilaboratorio kansallisena vertailulaboratoriona

Tullilaboratorio toimii maa- ja metsätalousministeriön nimeämänä EU:n valvonta-asetuksen 2017/625 mukaisena elintarviketurvallisuuden kansallisena vertailulaboratoriona. Vertailulaboratoriotoiminnalla varmistetaan, että viranomaisvalvonnan tulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tullilaboratorion vertailulaboratorioalueet ja yhteyshenkilöt:

Ei-eläinperäiset elintarvikkeet ja yhdistelmäelintarvikkeet

 • Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit: Meri Kokkonen
 • Metallit ja typpiyhdisteet: Terhi Andersson
 • Jalostuksesta peräisin olevat vierasaineet: Carola Ranta

Viljat, hedelmät ja vihannekset

 • Kasvinsuojeluainejäämät: Suvi Ojanperä
 • Yksittäisjäämämenetelmät: Suvi Ojanperä

Muuntogeeniset elintarvikkeet: Anu Kallinen
Elintarvikekontaktimateriaalit: Arja Meriläinen

Kokousraportit

Tullilaboratorion tehtävät kansallisena vertailulaboratoriona: 

 • toimia yhteistyössä EU:n vertailulaboratorioiden kanssa ja osallistua näiden laboratorioiden järjestämiin koulutuksiin ja laboratorioiden välisiin vertailuihin
 • koordinoida virallisten laboratorioiden toimintaa laboratoriossa käytettävien menetelmien ja niiden käytön yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi
 • järjestää tarpeen mukaan virallisten laboratorioiden välisiä vertailuja tai pätevyystestejä, seuraa laboratorioiden menestystä ja raportoi tulokset toimivaltaisille viranomaisille
 • varmistaa EU:n vertailulaboratorion tarjoamien tietojen välitys toimivaltaisille viranomaisille ja virallisille laboratorioille
 • tarjota toimivaltaisille viranomaisille tieteellistä ja teknistä apua monivuotisten kansallisten valvontasuunnitelmien ja hyväksyttyjen koordinoitujen valvontaohjelmien täytäntöönpanoa varten
 • tarvittaessa validoida reagensseja ja reagenssieriä, ylläpitää ajantasaisia luetteloita saatavilla olevista vertailuaineista ja -reagensseista sekä tällaisten aineiden ja reagenssien valmistajista ja toimittajista
 • tarvittaessa järjestää koulutusta virallisten laboratorioiden henkilöstölle