Tekstiili- ja nahkatuotteiden turvallisuus

Tekstiili- ja nahkatuotteista Tullilaboratorio tutkii terveydelle vaarallisia kemikaaleja sekä valvoo, aiheuttavatko lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit tai pienet osat lapsille vaaraa.

Formaldehydi vaatteissa ja kodin tekstiileissä

Formaldehydi luokitellaan kategorian 1B syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Lisäksi formaldehydi on ihoa, silmiä ja hengitysteitä ärsyttävä aine, joka voi aiheuttaa allergiaa.

Vaatteista ja kodin tekstiileistä määritetään formaldehydiä, joka on peräisin niiden käsittelyssä käytetyistä aineista, muun muassa siliävyyskemikaaleista.

Formaldehydin käytön rajoitukset on annettu REACH-asetuksen liitteessä XVII, esim. vaatteissa formaldehydin enimmäispitoisuus on 75 mg/kg.

Atsoväriaineet

Ihokosketukseen joutuvista tekstiileistä ja nahasta tutkitaan atsoväriaineita. Osasta nahan ja tekstiilien väriaineina käytetyistä atsoväreistä voi vapautua syöpää aiheuttavia aromaattisia amiineja.

Atsoväreistä ei saa pelkistymällä lohjetessa vapautua yhtä tai useampaa Reach-asetuksen liitteen XVII lisäyksessä 8 lueteltua aromaattista amiinia niin, että sen pitoisuus esineessä tai sen värjätyissä osissa on yli 30 mg/kg.

Kromiyhdisteet nahkatuotteissa

Nahkatuotteista, jotka joutuvat ihokosketukseen, analysoidaan yliherkkyyttä ja allergiaa aiheuttavia kromi(VI)yhdisteitä. Niitä muodostuu nahan parkitsemisessa käytetyistä kromi(III)yhdisteistä.

Suoraan tai välilliseen ihokosketukseen joutuvia nahkatuotteita ja nahkaosia sisältäviä tuotteita ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät kromi VI:sta vähintään 3 mg/kg nahan kokonaiskuivapainosta.

Nikkeli ja lyijy neppareissa, napeissa ja vetoketjuissa

Tekstiilien neppareista, napeista ja vetoketjuista tutkitaan ihokosketuksessa allergiaa aiheuttavan nikkelin määrää. Niistä voidaan määrittää myös lyijypitoisuutta.

Vapautuvan nikkelin määrä ei saa olla yli 0,5 µg/cm2/viikko. Lyijypitoisuuden pitää olla alle 0,05 painoprosenttia.

Ftalaattipehmittimet tekstiilien muovisissa osissa

Tekstiilien muovisista osista analysoidaan tiettyjä ftalaattipehmittimiä. Ne ovat lisääntymiselle myrkyllisiä ja hormonitoimintaa häiritseviä aineita, joita käytetään PVC-muovin pehmennysaineina.

Esineen toimittajan pitää kertoa asiakkaalle erityistä huolta aiheuttavasta aineesta eli ns. SVHC-aineesta (Substances of Very High Concern). Tällä varmistetaan, että esineen turvallinen käyttö on mahdollista, jos esine sisältää ainetta yli 0,1 painoprosenttia.

Lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit

Standardissa SFS-EN 14682 on lueteltu turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat lastenvaatteiden nauhoja ja kiristysnyörejä. Tarkoituksena on minimoida riskiä, että nauhat tai nyörit tarttuvat vahingossa johonkin ja aiheuttavat muuan muassa kuristumisvaaran.

Jos alle kolmevuotiaiden lasten vaatteissa on helposti irtoavia pieniä koristeita tai vastaavia osia, ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tekninen raportti CEN/TR 16792 sisältää lastenvaatteiden suunnitteluun ja valmistukseen ohjeita, joissa huomioidaan vaatteiden mekaaninen turvallisuus.

Rajoitukset on säädetty asetuksissa

REACH-asetuksen liitteessä XVII on rajoitukset, jotka koskevat atsoväriaineita (nimike 43), kromi(VI)yhdisteitä (nimike 47), ihokosketuksessa vapautuvan nikkelin määrää (nimike 27), ftalaatteja (nimikkeet 51 ja 52) sekä formaldehydiä ja 32:ta muuta CMR-aineeksi luokiteltua ainetta (nimike 72). CMR-aineet ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita.