Mitä Intrastatissa ilmoitetaan?

Tilastoilmoituksessa ilmoitetaan tavaroiden tuonti jäsenmaista Suomeen sekä vienti Suomesta jäsenmaihin. Tilastoinnin ehtona on, että tavara fyysisesti liikkuu Suomen rajan yli. Poikkeuksena tästä säännöstä ovat laivat ja lentokoneet, merestä saatavat tuotteet, avaruusalukset ja tietyissä tapauksissa tavaratoimitukset merellä oleviin laitoksiin ja siellä olevista laitoksista.

Sisäkaupan tilastoilmoitus on kuukausi-ilmoitus, joka on jätettävä siinäkin tapauksessa, ettei kyseisen kalenterikuukauden aikana ole ollut lainkaan tilastoitavaa tuontia tai vientiä. Tällöin on annettava ns. nollailmoitus, jolla tarkoitetaan ilmoitusta ilman yhtään nimikeriviä. Mikäli yritykselle on annettu raportointiyksikkötunnuksia, on mahdollinen nollailmoitus tehtävä kunkin tällaisen raportointiyksikön osalta erikseen.

Tilastoitavia tavaroita ovat sekä EU:n alueella valmistetut tavarat, että EU:n alueelle vapaaseen liikkeeseen tullatut kolmansien maiden alkuperää olevat tavarat, jotka ovat saaneet yhteisöaseman (T2-tavarat).

Tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaratoimituksiin maksuliikennettä vai ei. Esimerkiksi ilmaislähetykset ilmoitetaan tilasto­ilmoituksessa, jos ne muuten täyttävät näissä ohjeissa annetut tilastoinnin edellytykset.


Esim. 1

Virolainen yritys EE ostaa puolalaiselta yritykseltä PL tavaroita. PL lähettää laskun EE:lle, mutta tavarat toimitetaan suoraan Puolasta FI:lle Suomeen.

Suomalainen FI tekee Intrastat-ilmoituksen tästä tavaratoimituksesta, koska tavarat tulevat fyysisesti Suomeen.


Esim. 2

Suomalainen yritys FI ostaa virolaiselta yritykseltä EE tavaroita. EE lähettää laskun FI:lle, mutta tavarat toimitetaan suoraan Virosta Puolaan.

Suomalainen FI ei tee Intrastat-ilmoitusta tästä tavaratoimituksesta, koska tavarat eivät fyysisesti tule Suomeen.


Esim. 3

Suomalainen yritys FI ostaa ruotsalaiselta yritykseltä SE tavaroita. SE lähettää laskun FI:lle, mutta tavarat toimitetaan suoraan Norjasta Suomeen, jossa ne tullataan.

Suomalainen FI ei tee Intrastat-ilmoitusta tästä tavaratoimituksesta, koska tavarat tullataan Suomessa, ja tilastotiedot saadaan ulkokaupan tullaus­järjestelmästä.


Tilastoilmoituksessa ilmoitettavia EU-toimituksia:

 • ostetut ja myydyt tavarat (myös yrityksen omaan käyttöön ostetut tavarat)
 • muu kaupallinen tuonti ja vienti: esim. tavaran palkkatyönä tapahtuva valmistus ja korjaus sekä tavaroiden palautus ko. toimintojen jälkeen
 • kolmikantakauppa, jos tavara liikkuu Suomen rajojen yli
 • varastosiirrot
 • rahoitusleasing- ja palautustavarat
 • vuokratavarat, jos vuokra-aika on yli 2 vuotta
 • projektiviennin ja -tuonnin tavaratoimitukset
 • ilmaislähetykset
 • epäsuora tuonti ja vienti
 • tietyt tavaratoimitukset laivoihin ja lentokoneisiin

Soveltamisohjeita:

Huomioi nämä

Avaruusalus, jonka taloudellinen omistusoikeus on muuttunut ja joka lähetetään avaruuteen, ilmoitetaan viennin Intrastat-ilmoituksella jäsenvaltiossa, jossa lopullinen avaruusalus on rakennettu ja tuonnin Intrastat-ilmoituksella jäsenvaltiossa, johon uusi omistaja on sijoittautunut. Tuonnin lähetysmaa on jäsenvaltio, jossa lopullinen avaruusalus on rakennettu. Viennin määrämaa on jäsenvaltio, johon uusi omistaja on sijoittautunut.

Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät avaruusaluksen käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit.


Sisäkaupan tilastoihin on ilmoitettava myös tavara, jonka toimitus tapahtuu epäsuorasti toisen yhteisömaan kautta. Kun Suomessa vapaaseen liikkeeseen tullattu kolmannen maan tavara toimitetaan toiseen jäsenmaahan siten, että tuonti­kuljetus päättyy siellä, on kyseinen toimitus ilmoitettava Suomessa annettavassa viennin Intrastat-ilmoituksessa.

Vastaavasti Suomessa annettavassa tuonnin Intrastat-ilmoituksessa ilmoitetaan:

 • toisesta jäsenmaasta Suomeen lähetetty tavara, joka asetetaan täällä vientimenettelyyn ja toimitetaan edelleen kolmanteen maahan
 • toisessa jäsenmaassa vapaaseen liikkeeseen tullattu tavara, jonka tuontikuljetus päättyy Suomessa

Tavaroita, jotka tilataan tai myydään ja myös toimitetaan asiakkaalle Internetin välityksellä, katsotaan palveluksi. Kyseisiä toimituksia ei ilmoiteta Intrastat-ilmoituksella.

Internetin välityksellä tilatut ja myydyt tavarat, jotka toimitetaan asiakkaalle “perinteisesti”, esim. postitse, ilmoitetaan Intrastat-ilmoituksessa, jos tilastoinnin edellytykset muuten täyttyvät.


Kaukomyynnillä tarkoitetaan postitilausmyyntiä ja muuta myyntiä, jossa myyjä huolehtii tavaroiden lähettämisestä määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville henkilöille. Suomessa kaukomyyntiä harjoittavan ulkomaisen yrityksen on hakeuduttava täällä verovelvolliseksi, mikäli yksityishenkilöille tapahtuvan myynnin arvo on yli 35 000 euroa vuodessa.

Kaukomyyntiä harjoittava yritys määritellään EU-sisäkaupan tilastoilmoittajaksi samojen yleisperiaatteiden mukaisesti kuin muutkin ilmoittajat eli silloin, kun asianomaiselle kalenterivuodelle määritelty kynnysarvo on ylittynyt.


Tilastoinnin ulkopuolelle jäävät sellaiset veloituksetta toimitetut tavarat, joiden tarkoituksena on esitellä varsinaisen kaupankäynnin kohteena olevia tavaroita. Tällaisia tavaroita ovat erilaiset mainosmateriaalit (esim. esitteet ja mainoslehtiset) ja kaupalliset näytteet.  

Esim. 1
Suomalainen yritys FI lähettää ruotsalaiselle yritykselle SE esitteitä, joissa mainostetaan FI:n valmistamia tavaroita. Samassa lähetyksessä on myös näytteitä näistä tuotteista. Esitteet ja näytteet toimitetaan veloituksetta, eikä niitä palauteta takaisin Suomeen. Myöhemmin FI myy SE:lle valmistamiaan tavaroita.
FI ei ilmoita esitteitä ja näytteitä Intrastat-ilmoituksella. Sen sijaan SE:lle myydyt tavarat ilmoitetaan normaalisti.

Esim. 2
Suomalainen yritys FI on ostanut saksalaiselta yritykseltä DE 10 000 kpl myynti­luetteloita, joissa esitellään FI:n valmistamia tavaroita. DE lähettää FI:lle laskun näistä luetteloista.
FI ilmoittaa myyntiluettelot Intrastat-ilmoituksella.


Tilastoilmoitukseen merkitään myös merestä saatavat tuotteet, joilla tarkoitetaan kalastustuotteita, mineraaleja yms. tuotteita, joita merialukset eivät vielä ole purkaneet.

Tuonnissa nämä tuotteet ilmoitetaan silloin, kun ne tuodaan suomalaiseen satamaan tai kun suomalaiset alukset hankkivat ne toisen jäsenvaltion aluksilta.

Viennissä tuotteet ilmoitetaan silloin, kun tuotteet puretaan suomalaisesta aluksesta toisen jäsenvaltion satamassa tai kun toisen jäsenvaltion alus hankkii ne suomalaiselta alukselta.

Aluksen katsotaan kuuluvan jäsenvaltiolle, johon aluksen taloudellisen omistusoikeuden omaava yritys on sijoittautunut. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia käyttäessä laivaa taloudellisessa toiminnassa sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit.


Osatoimituksilla tarkoitetaan yhteen tavaranimikkeeseen kohdistettavia tavaralähetyksiä, lähinnä suuria kone- ja laitetoimituksia, jotka mm. kuljetusteknillisistä syistä toimitetaan ja mahdollisesti myös laskutetaan useassa erässä.

Osatoimitukset tilastoidaan laskutusajasta riippumatta yhdellä kertaa eli silloin, kun kaikki kyseiseen tavaraan kuuluvat osatoimitukset on vastaanotettu tai lähetetty.

Arvoksi on ilmoitettava tavaran kokonaishinta. Kauppatapahtumakoodi on 11.


Enintään 200 euron arvoiset erillisinä maahan tuodut tai maasta viedyt lähetykset voidaan nimikkeen määrittelyn yksinkertaistamiseksi kohdistaa aina nimikkeeseen 9950 00 00. Tällöin ei tarvitse myöskään täyttää ilmoituksen kohtia: kauppa-tapahtuman luonne, kuljetusmuoto, alkuperämaa, nettopaino ja toinen paljous.

TYVI-palvelun kautta lähetettäviin ilmoituksiin merkitään kuitenkin kauppatapahtumakoodiksi 11 ja kuljetusmuodoksi 1 sekä nettopainoksi joko todellinen paino tai 0. Alkuperämaata ja toista paljoutta ei ilmoiteta.


Sähköenergian tuonti ja vienti sisällytetään sisäkaupan tilastoihin, mutta tilastotietoja ei ilmoiteta Intrastat-ilmoituksella. Tilastotiedot kerätään erillisellä menettelyllä.


Tietyt tavarat, jotka toimitetaan Suomen satamassa tai lentokentällä oleviin toisen jäsenvaltion (muu kuin Suomi) laivoihin ja lentokoneisiin, sisällytetään ulkomaankauppatilastoihin. Tällaisia tavaroita ovat laivojen ja lentokoneiden matkustajien ja miehistön kulutukseen sekä näiden alusten moottoreiden, koneiden ja muiden varusteiden toimintaa varten tarkoitetut tavarat, esim. elintarvikkeet sekä poltto- ja voiteluaineet. 

Huom! Laivoihin ja lentokoneisiin toimitettavia tavaroita ei kuitenkaan ilmoiteta Intrastat-ilmoituksella. Tilastotiedot näistä tavaroista saadaan erillisellä menettelyllä. Lisää aiheesta: https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/alustoimitusmenettely.


Mitä Intrastatissa ei ilmoiteta?

Puhdas palvelukauppa, johon ei liity tavaratoimitusta, jää tilastoinnin ulkopuolelle. Palveluiksi luokiteltavia ovat muun muassa tekijänoikeuden, patentin, lisenssin, tavaramerkin ja muiden sellaisten oikeuksien luovuttaminen, mainos- ja ilmoitus-palvelut, konsultointi-, tuotekehittely-, kirjanpito- yms. palvelut sekä muut alv-lain 68 §:ssä luetellut immateriaalipalvelut. Poikkeuksena on sähkön tuonti ja vienti sekä irtaimen esineen vuokraus, joka ilmoitetaan tilastoilmoituksessa, mikäli vuokra-aika on yli 2 vuotta.

Tietovälineelle tallennettu atk-erikoisohjelma katsotaan myös palveluksi, eikä sitä ilmoiteta tilastoilmoituksessa. Atk-standardiohjelma sitä vastoin ilmoitetaan normaalisti. Atk-standardiohjelmalla tarkoitetaan massavalmisteista kaupallista tuotetta (esim. PC-ohjelma, pelipaketti), joka on yleisesti kaikkien asiakkaiden saatavissa.


A. Monetaarinen kulta

B. Lailliset maksuvälineet ja arvopaperit, mukaan luettuna palveluista maksuina olevat välineet, kuten postimaksut, verot, käyttömaksut. Laillisilla maksuvälineillä tarkoitetaan rahaa, postimerkkejä yms. joilla voi maksaa. Niitä ei tilastoida. Keräiltäväksi tarkoitetut esim. vanhat postimerkit tai rahat, joilla ei voi maksaa, ne tulee tilastoida.

C. Tavarat, jotka on tarkoitettu väliaikaiseen tai sitä seuraavaan käyttöön, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • jalostusta ei suunnitella tai ei ole suunniteltu eikä suoriteta
 • väliaikaisen käytön ennakoidun keston oli tai on tarkoitus olla enintään 24 kuukautta
 • lähettämistä tai saapumista ei tarvitse ilmoittaa luovutuksena/ hankintana alv-tarkoituksiin

Tällaisia tavaroita voivat olla esim.:

 • vuokraus, laina, käyttöleasing
 • messuille tai näyttelyihin tarkoitetut tavarat
 • teatterilavasteet sekä karusellit ja muut markkinapaikkojen huvilaitteet
 • ammatinharjoittamiseen tarkoitetut laitteet ja varusteet (työkoneet yms.)
 • elokuvat (esittelyfilmit, uutisaineisto yms.)
 • näyttely-, siitos-, kilpa- yms. eläimet
 • kuljetusvälineet, kuljetukseen liittyvät kontit ja laitteet
 • kuljetusvälineiden sekä kuljetukseen liittyvien konttien ja laitteiden
 • korjaamiseen tarkoitetut tavarat ja korjauksissa korvatut osat
 • pakkaukset
 • tutkimus-, analyysi- ja testaustarkoituksiin tarkoitetut tavarat

D. Tavarat, jotka liikkuvat seuraavien välillä:

 • jäsenvaltio ja sen alueeseen kuuluvat erillisalueet muissa jäsenvaltioissa, ja
 • jäsenvaltio ja sen alueella sijaitsevat muiden jäsenvaltioiden tai kansainvälisten järjestöjen alueeseen kuuluvat erillisalueet.

Alueeseen kuuluviin erillisalueisiin sisältyvät lähetystöt ja emämaan alueen ulkopuolelle sijoitetut kansalliset asevoimat

E. Mukautettujen tietojen kuljetukseen käytettävät tavarat, mukaan luettuna ohjelmisto

Esim. tietovälineelle tallennettu atk-erikoisohjelma, jolla tarkoitetaan tilaustyönä yhdelle asiakkaalle ja tämän vaatimusten mukaan tehtyä ohjelmaa. 

F. Internetistä ladattu ohjelmisto

G. Veloituksetta toimitetut tavarat, jotka eivät ole kaupallisten liiketoimien kohteena, edellyttäen, että tavaroiden liikuttelun ainoana tarkoituksena on valmistella tai tukea aiottua myöhempää liiketoimea osoittamalla tavaroiden tai palveluiden ominaisuudet, esimerkkeinä:

 • mainosmateriaali
 • kaupalliset näytteet

H. Toimintansa aikana liikkeellä olevat kuljetusvälineet, mukaan luettuna avaruusalusten kantoraketit avaruuteen laukaisun ajankohtana

I. Palvelukauppa, johon ei liity tavaratoimitusta

J. Väliaikaisesti tuodut ja viedyt tavarat tietyin edellytyksin

K. Eräät ei-kaupalliset liiketoimet

L. Vuokratavarat, jos vuokra-aika on alle 2 vuotta

M. Kauttakuljetustavarat (transito)

N. Kolmikantakauppa, jos tavara ei liiku Suomen rajojen yli

O. Sisäiseen jalostusmenettelyyn (suspensiojärjestelmä) asetettuihin tai tässä menettelyssä valmistettuihin tavaroihin

P. Sisäkaupan arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolella olevien alueiden kanssa käytävään tavarakauppaan.

Täten myös vienti Ahvenanmaalta jäsenmaihin ja tuonti jäsenmaista Ahvenanmaalle jää Intrastat-järjestelmän ulkopuolelle. Yllä mainitut tapaukset kuuluvat sisäkaupan tilastoon, mutta tiedot niistä saadaan tullausmenettelyn avulla (Sisäkaupan perusasetus EY N:o 638/2004).


Ota yhteyttä

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Asiasanat Intrastat