Intrastat tulevaisuus

Intrastatin EU-asetusten muutostilanne

Intrastatin tiedonantorasituksen pienentämiseksi EU-komission ESS- ja ulkomaankauppatilastokomiteat hyväksyivät suunnittelun käynnistämisen SIMSTAT (Single Market Statistics) hankkeeksi vuonna 2012. Sen ehdotuksena oli, että kaikki jäsenmaat keräävät sisäkaupan vientitiedot mutta sisäkaupan tuontitiedot konstruoidaan muiden maiden keräämistä vientitiedoista. Viennistä kerättävien tietojen yksityiskohtaisuutta lisättäisiin ainakin kauppakumppani-tiedolla, mutta jäsenmailla olisi mahdollisuus kansallisesti päättää jatkossa omasta tuonnin tiedonkeruusta (jäsenmailla edelleen vastuu tilastoistaan).

SIMSTAT-hanke toteutettiin vuosina 2012 - 2016. Suomi koordinoi hankkeen pilottiprojektin, jossa oli 17 jäsenmaata ajalla 9/2013 - 9/2014. Ranska koordinoi testiprojektin, johon osallistui 21 jäsenmaata ajalla 11/2014 - 12/2015. Projektit onnistuivat ja osoittivat, että vientimaan mikrodata on käytettävissä tuontimaan vaihtoehtoiseksi tietolähteeksi. SIMSTAT-projektin aikaiset monenväliset tietojenvaihtosopimukset päättyivät vuoden 2017 loppuun ja sopimusten mukaan kaikki jäsenmaat ovat tuhonneet hankkeen aikana vastaanottamansa viennin mikrodatat, joissa sopimuskoordinaattorina toimi Suomen Tullin tilastojohtaja.

Tuloksena SIMSTAT-hankkeesta oli, että EU-sisäkaupan viennin Intrastat-keruuseen tullaan lisäämään kaksi uutta muuttujaa: ”Kauppakumppanin ALV-tunnus” ja ”Alkuperämaa”. EU-viennin mikrodatavaihto olisi pakollista, mutta sen käyttö EU-tuonnin tilastointiin olisi vapaaehtoista. Viennin tietojenkeruun aikataulua olisi noudatettava kaikissa jäsenmaissa kaikkien tiedonantajien. Laatuvaatimukset yhtenäistettäisiin. Uudistuksen työnimeksi komissiossa muuttui ”Intrastatin modernisointi” huhtikuusta 2016 alkaen.

Yritystilastojen nykyiset EU-asetukset yhdistävää puiteasetusta (EBS, European Business Statistics) valmisteltiin jo useita vuosia, jossa yhtenä moduulina on tavaroiden EU-sisäkaupan tilastointi eli ns Intrastat-moduuli ja siihen sisältyy ”Intrastatin modernisointi” muutokset. EBS perusasetus (BA) eteni komissiosta neuvoston käsittelyyn vuonna 2016 lopulla ja neuvoston tilastotyöryhmän saavutti yhteisymmärryksen vuoden 2018 lopussa. Yritystilastojen puiteasetus (EBS) tulee voimaan 1.1.2021, mutta sen osalta Intrastatin mikrodatan pakollinen vaihto tulee voimaan yhden vuoden perusasetuksen voimaantulosta eli 1.1.2022. EBS perusasetus (EU 2019/2152) on julkaistu virallisessa lehdessä 17.12.2019

Suomen osalta muutos tarkoittaa, että tavaroiden ulkomaankauppatilastojen julkaisuaikataulut säilyvät ennallaan. Isoimpina riskeinä muutoksessa on, että jotkin jäsenmaat eivät noudattaisi sovittua aikataulua tai uusien muuttujien tiedonkeruun laatu jäisi heikoksi. Suomen Tullin tavoitteena on Intrastatin modernisoinnin tuloksena EU:n yritystilastojen puiteasetuksen voimaantullessa muutaman vuoden siirtymäajan jälkeen lopettaa EU-sisäkaupan tuonnin nykymuotoinen Intrastat-ilmoittaminen, kun vertailuksi nykyisin Intrastatissa on yli 5000 tuonti-ilmoittajaa. Intrastatissa olisi jatkossakin reilut 2000 yritystä vienti-ilmoittajina, joiden ilmoittamiseen lisättäisiin myös uudet kaksi muuttujaa pakollisena vuoden 2022 alusta ja sitä ennen vapaaehtoisena joulukuussa 2021.

Brexit muutti Britannian tavarakaupan ilmoittamista. Pohjois-Irlannin maakoodi 1.1.2021 alkaen on XI, jota käytetään Intrastat-ilmoittamisessa tilastojaksosta 2021/01 alkaen. Pohjois-Irlanti on osa Britanniaa, mutta ei ole osa Iso-Britanniaa. Englanti, Skotlanti ja Wales muodostavat Iso-Britannian. Iso-Britannian maakoodi 1.1.2021 alkaen on GB, jota käytetään maakoodina tullauksessa.

EU-jäsenmaiden kesken on sovittu myös yhtenäisistä tietoturvavaatimuksista yrityskohtaisten tilastotietojen käsittelyyn liittyen, jota varten tietoturva-auditointi (ISO27001, ISO27002) tullaan suorittamaan kaikissa jäsenmaissa. Suomi on läpäissyt tietoturva-auditoinnin.

Intrastatissa ilmoitettavien tietojen muutostilanne

Verottajalle ilmoitetaan kuukausiyhteenvetoilmoituksessa tavaroiden yhteisöhankintojen ja yhteisömyyntien arvotieto, joita Tulli käyttää tavaroiden EU-sisäkaupan kehikkona. Vuonna 2019 Suomessa Intrastat-ilmoittajia oli 6 289, kun samana vuonna Verottajalle ALV-ilmoituksen antaneita EU-kauppaa harjoittavia yrityksiä oli 85 155. Ilman Intrastat-ilmoittamista EU-sisäkaupasta ei voida tehdä tavarakohtaisia tilastoja, jossa CN-nimikkeen ilmoittaminen koetaan rasittavimpana. Suomessa Intrastat-ilmoitusvelvollisuuden piirissä on vain EU-asetusten edellyttämä minimimäärä yrityksiä. Intrastatissa ilmoitettavia tietoja on kevennetty muun muassa seuraavasti:

  • Vuonna 2008 tilastoarvon ilmoittaminen koettiin viidenneksi työllistävimmäksi kohdaksi. Tilastoarvon ilmoittaminen on ollut vuoden 2010 tammikuun ilmoituksista lähtien vapaaehtoista kaikille yrityksille. Ilmoittajien kokemus tämän tiedon ilmoittamisesta ei ollut muuttunut tästä huolimatta pienemmäksi vuoden 2014 rasitemittauksen mukaan. Tulli haluaa muistuttaa Intrastat-ilmoittajia, että tilastoarvon ilmoittaminen ei ole pakollista.
  • Vuonna 2008 nettopainon ilmoittaminen koettiin kolmanneksi työllistävämmäksi. Nettopainon (kg) ilmoittaminen on ollut vuoden 2011 tammikuun ilmoituksista alkaen vapaaehtoista niille nimikkeille, joilla on lisäpaljous (toinen paljous). Vuoden 2014 rasitemittauksen mukaan ilmoittajien kokemus nettopainon ilmoittamisen vaikeudesta kuitenkin kasvoi kahdeksan prosenttiyksikköä suuremmaksi, samalla nettopaino nousi toiseksi työllistävimmäksi kohdaksi.

Intrastatin modernisoinnin myötä vienti-ilmoittamiseen on tulossa joulukuussa 2021 edellä mainitut kaksi uutta muuttujaa: ”Kauppakumppanin ALV-tunnus” ja ”Alkuperämaa”. Joissakin jäsenmaissa nämä kerätään Intrastatissa kansallisella päätöksellä jo nykyisin. Suomi noudattaa edellä mainitun EU:n yritystilastojen puiteasetuksen voimaantulon mukaista aikataulua uusien muuttujien lisäämisessä Intrastatin vienti-ilmoittamiseen.

Intrastat-ilmoitustapojen muutostilanne

Intrastat-ilmoittamisessa on useita ilmoitustapoja, joista Tulli suosittelee:

Intrastat-ilmoituspalvelussa on myös muutostoiminto, jolla voi ilmoittaa korjaukset ja poistot aikaisemmin ilmoituspalvelulla annettuihin ilmoituksiin.

Tulli lopetti operaattorivälitteisen sanoma-asioinnin syyskuussa 2021 Intrastat-järjestelmässä (EDIFACT). Operaattorivälitteisesti toimivien sanoma-asioinnin asiakkaiden tai heidän operaattoreidensa on siirryttävä ajoissa suoraan sanoma-asiointiin. http://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/operaattorivalitteinen-sanoma-asiointi-paattyy-tullissa-vuonna-2020

Lisätietoja Intrastatin tulevaisuudesta:
Tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä, olli-pekka.penttila@tulli.fi p. 040 332 1862.

Kysyttävää?

Intrastat
ma–pe 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Voit kysyä

  • EU-maiden välisen sisäkaupan ilmoittamisesta
  • Intrastat-ilmoituspalvelun käytöstä.