Vanliga frågor om Webbexport

1. Identifiering

 

Privatpersoner kan identifiera sig med nätbankskoder, om de ingått ett nätbanksavtal med sin bank. Företag identifierar sig med Katso-koder som finns att få hos Skatteförvaltningen.


Hur får jag rätt Katso-kod för mitt företag för att jag ska kunna använda webbexporttjänsten som identifierad användare?


Företagsanvändare loggar in i tjänsten med s.k. Katso-koder (huvudanvändarkod eller Katso-kod med behörigheten TULL - Tullklarering). En Katso-kod kan skaffas avgiftsfritt hos Skatteförvaltningen.


Om företaget för sina tullärenden behöver Katso-koder också för andra anställda än huvudanvändaren ska följande åtgärder vidtas för att skapa rätt slags Katso-koder: 

1. Företagets Katso-huvudanvändare ska skapa en underkod för en annan person.
2. Mottagaren av underkoden ska certifiera sin underkod till en Katso-kod. Samtidigt kan personen också skriva ut en lista med lösenord åt sig själv.
3. Företagets Katso-huvudanvändare förser den anställdas certifierade Katso-kod med behörigheten TULL-Tullklarering.
4. För att koden ska börja fungera ska den som beviljats behörigheten ännu godkänna behörigheten genom att logga in i Katso-hanteringstjänsten med sina egna koder.


Webbexporttjänsten kan också användas utan identifiering. Om man emellertid har flera exporttransaktioner rekommenderas det att man identifierar sig eftersom det medför fördelar för exportören, bl.a. kan man använda sökfunktioner och få beslut och meddelanden gällande deklarationen till sin egen dator.


2. Hur ska man göra i vissa situationer?


Identifierad deklarant:


Hur vet identifierade exportörer när deklarationen blivit godkänd och att de kan vänta på överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet (EAD) på deklarationens huvudsida?


För identifierade exportörer visas på deklarationens avsändningssida deklarationens referensnummer (webbreferens) samt texten ”Den avsända deklarationen har mottagits i Tullens exportsystem”. På deklarationens huvudsida visas texten ”Deklarationen har överlåtits till förfarandet” samt länkarna till överlåtelsebeslutet och EAD.
Om exportören angett sin e-postadress i deklarationen, skickas besked om meddelanden som kommit till webbexporttjänsten till e-postadressen. Till e-postadressen skickas inga beslut (överlåtelsebeslut, utförselbekräftat överlåtelsebeslut).


Varför visas det i webbexporttjänsten efter avsändning av deklarationen referensnummer och ett meddelande om att deklarationen mottagits till Tullens exportsystem men inga meddelanden om överlåtelsen till förfarandet och beslut visas på deklarationens huvudsida?


Om ingen uppgift om överlåtelsen till förfarandet visas automatiskt på deklarationens huvudsida, håller man vid Tullen på att handlägga deklarationen manuellt. Exportvarorna kan omfattas av exportrestriktioner, uppvisande av licens/tillstånd eller så vill Tullen ha tilläggsuppgifter gällande deklarationen. Exportören ska vänta på att Tullen tar kontakt (begäran om tilläggsutredning, felmeddelande) så att deklarationen kan slutbehandlas och att exportören kan skriva ut överlåtelsebeslutet och följedokumentet (EAD).


Varför anmärker webbexportprogrammet inte alltid före avsändning av deklarationen på att obligatoriska uppgifter saknas? Ibland händer det att användaren får ett meddelande om att deklarationen har mottagits vid Tullen och därefter ett avslag på grund av att obligatoriska uppgifter fattas.


Webbexportprogrammet utför vissa fältspecifika kontroller medan uppgifter fylls i (att alla obligatoriska fält fyllts i innan man går till följande sida), men andra kontroller av uppgifter görs i Tullens exportsystem efter att deklarationen skickats dit.
Webbexportprogrammet behandlar uppgifter sida för sida, och huruvida en uppgift är obligatorisk eller inte kan bero på någon annan uppgift som anges på någon annan sida i programmet. Sambanden mellan dessa uppgifter kan granskas först i Tullens exportsystem efter att deklarationen skickats dit.


Oidentifierad deklarant:


Hur vet oidentifierade exportörer när överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet (EAD) kan hämtas på tullkontoret?


Om mottagandet av en avsänd exportdeklaration lyckas i Tullens exportsystem, visas på webbexporttjänstens avsändningssida en webbreferens (Deklarationens referensnummer NETT000012345).
På deklarationens huvudsida visas för oidentifierade deklaranter meddelandet ”Deklarationen har godkänts för handläggning”.
Då har deklarationen blivit godkänd i exportsystemets kontroller och kan överlåtas till exportförfarandet. Tullen utför en dokumentgranskning samt eventuellt en varugranskning på den uppvisade varan.


Om det finns fel i deklarationen, skickar Tullens exportsystem ett meddelande om avslag till användaren. Felen i deklarationen ska korrigeras, och därefter ska deklarationen skickas på nytt till Tullens exportsystem.


Var kan oidentifierade exportörer hämta överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet (EAD)?


Kunden kan hämta dessa dokument på det närmaste finska tullkontor som är öppet.


Vad ska jag ta med mig när jag går till tullen för at hämta överlåtelsedokumenten?


Varan och den kommersiella handling som på tulldeklarationen angetts som bifogad handling (t.ex. faktura eller proformafaktura) samt andra eventuella handlingar ska vara med när man besöker tullen för att få sin exportdeklaration överlåten till förfarandet. Om exportvarorna omfattas av tillstånd ska också alla handlingar som hänför sig till tillståndet visas upp.

 

3. Frågor gällande ifyllning av deklaration


Hur vet man vilka uppgifter man ska ange i de olika fälten?


I ett fönster med anvisningar visas en snabbanvisning för det fält man håller på att fylla i. Du kan flytta fönstret till önskat ställe på sidan genom att med musen ta tag i övre kanten av fönstret. Man kan dölja anvisningsfönstret genom att klicka på ”Dölj anvisning”.


Vad betyder knappen Spara som utkast?


För identifierade användare visas knappen Spara som utkast som sparar halvfärdiga deklarationers uppgifter, och användaren kan fortsätta fylla i deklarationen vid ett senare tillfälle. I samband med att deklarationen sparas får den ett identifierings¬nummer som börjar med NETT. Med detta nummer kan deklarationen tas fram senare.


När används D-deklaration?


Med deklaration D avses en deklaration som lämnats in på förhand. Identifierade deklaranter kan avge deklarationer på förhand genom att ange tiden för uppvi¬sande av varan, dvs. tiden då varan är färdig för överlåtelse till exportförfarandet (t.ex. deklarationen avges på måndagen och varan är färdig för överlåtelse på onsdagen). Vid tidpunkten för uppvisande av varan överlåter Tullens exportsystem deklarationen till exportförfarandet och kunden får överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet (EAD) automatiskt till webbexporttjänsten.


Varför är alla obligatoriska uppgifter inte märkta med en asterisk?


En del uppgifter är villkorligt obligatoriska, dvs. det beror på någon annan uppgift om uppgiften är obligatorisk. Därför kan alla obligatoriska uppgifter inte märkas med en asterisk.
Exempel: Om transportsättet är 5 (postförsändelser), får transportmedlets identitet och nationalitet inte anges.
För de vanligaste transportsätten 1 (sjötransport), 3 (vägtransport) och 4 (flygtransport) ska transportmedlets identitet och nationalitet anges.


När ska man ange avvikande exportdag?


Avvikande exportdag anges endast vid försummad deklarationsskyldighet när deklarationen lämnas i efterhand efter att varan redan förts ut ur gemenskapen.
Avvikande exportdag används också när en identifierad kund lämnar in en ZPM-deklaration (export av elström och export via rörledningar).


Hur anger man kolliantal, när man har ett kolli (paket) och flera varuposter (varukoder)?


För den första varuposten anges som kolliantal 1 + förpackningsslag samt förpackningars märken och nummer och för den andra varuposten anges 0 + förpackningsslag samt förpackningars märken och nummer och för den tredje varuposten 0 + förpackningsslag samt förpackningars märken och nummer osv.
Förpackningsslag och förpackningars märken och nummer ska vara exakt desamma för varje varupost, de ska även skrivas på exakt samma sätt.


Hur räknas totalantalet förpackningar som ska anges på deklarationsnivå?


Totalantalet förpackningar fås genom att räkna ihop de antal förpackningar eller styckeantal som angetts för varuposterna. Webbexporttjänsten visar till en början 0 som antal förpackningar på sidan Uppgifter om deklarationsparti. Uppgiften kan inte och behöver inte ändras eftersom webbexporttjänsten räknar ihop antalet automatiskt utgående från varuposterna men visar uppgiften först när förpacknings¬uppgifterna angetts för de olika varuposterna.


Vad är varupostens andra kvantitet och när ska den anges?


För vissa varukoder ska man utöver nettovikt också ange annan kvantitet, t.ex. styckeantal. Om man enligt TARIC ska ange en annan kvantitet (extra mängd¬enhet) för varukoden visar webbexportprogrammet efter att man klickat på knappen 'Sök fram varukodens tilläggsuppgifter’ ett fält där denna kvantitet ska anges. Efter fältet står det i vilken enhet den andra kvantiteten ska anges.


Länken 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=sv leder till sidan Taric-konsultation, där man kan söka fram en varukod för exportvaran och kontrollera om varukoden kräver att också annan kvantitet ska anges.


4. Rättelse


När kan en exportdeklaration rättas?


En rättelse är möjlig om kunden upptäcker felaktiga uppgifter i sin export¬deklaration efter att Tullen hänfört de i deklarationen angivna varorna till exportförfarandet. En begäran om rättelse kan under vissa förutsättningar också inlämnas efter att varorna lämnat EU:s tullområde. Tullen kan också be att kunden rättar sin exportdeklaration t.ex. efter en varugranskning eller när rättelsen gäller uppgifter för utrikeshandelstatistiken.


När kan man begära rättelse?


Begäran om rättelse ska göras genast efter att ett fel upptäckts eller senast inom ett år från den tidpunkt då Tullen godkänt exportdeklarationen som mottagen.
Vilka uppgifter får inte rättas?
- exportkundens adressuppgifter
- tullförfarandet rättas i regel inte
- uppgifter som rör tullförfaranden med ekonomisk verkan rättas inte om utförselbekräftelsen gällande exportdeklarationen redan är gjord
- i en exportdeklaration för punktskattepliktiga produkter får bara vissa uppgifter rättas
- transport- och containeruppgifter rättas endast i vissa situationer
- uppgifter om utfartstullkontoret rättas inte

 

Var finns mera information om rättelse?


>>ELEX-export: kundanvisning 35


5. Ogiltigförklaring av exportdeklaration


När ogiltigförklaras en exportdeklaration?


En ogiltigförklaring av exportdeklaration på begäran av exportören eller dennes ombud är tillåten om varorna i exportförsändelsen överhuvudtaget inte exporteras ut ur EU:s område eller om det inte längre är befogat att ha försändelsen hänförd till det deklarerade tullförfarandet.
Var finns mera information om ogiltigförklaring av exportdeklaration?


>> ELEX-export: kundanvisning 35

 

6. Andra frågor


Vad är ett postpaket?

Se definitionen av postpaket på adressen http://www.posti.fi/svenska/paket/
>> http://www.tulli.fi/sv/foretag/export/postpaket/index.jsp


Hur ska man göra vid export av postpaket?


Identifierade användare kan själva skriva ut överlåtelsebeslutet och export¬följedokumentet (EAD) och bifoga följedokumentet till postförsändelsen. För varupartier som förs ut från Fastlandsfinland anges i regel Posttullen i Vanda (kod FI1015301) som utfartstullkontor. Om kunden inte själv vill upprätta export¬deklarationen för postpaketet, kan han eller hon ingå ett avtal om export¬klareringen med en speditionsfirma.
Oidentifierade kunder gör en exportdeklaration i webbexporttjänsten, och efter att ha fått överlåtelsen på närmaste tullkontor, bifogar exportföljedokumentet (EAD) till försändelsen. Posten levererar paketet och exportföljedokumentet till Posttullen i Vanda där exporten avslutas.

 

7. Reservförfarande för Webbexport


Vid omfattande driftavbrott i webbexporttjänsten finns ett meddelande på tjänstens startsida under Systemmeddelanden.
Handlingar som ska användas vid reservförfarande (blanketter för undantagssituationer) finns:


http://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/blanketter/undantagssituationer/index.jsp


Om webbexporttjänsten inte fungerar hos någon webbdeklarant, kan telefontjänsten för Webbexport 020 690 629 bevilja enstaka tillstånd till reservförfarande.


Exportören fyller i och undertecknar reservförfarandeblanketten och tar med sig den, bilagorna och varan till tullen.


Mera information om reservförfaranden: http://www.tulli.fi/sv/foretag/e_tjanster/meddelandetrafik/ELEX/Kundanvisningar/index.jsp .


Reservförfarande vid export

ELEX-kundanvisning nr 37/2011

 

Var hittar jag exportregistreringsnumret för mitt företag?
>> Tullin rekisteröityneet vientiasiakkaat (på finska)


Var hittar jag mera information om export?


>> http://www.tulli.fi/sv/foretag/export/index.jsp
> > Kundanvisningar för export