Yksinkertaistusluvat

Yksinkertaistetut menettelyt ovat helpotuksia EU:n alueelle sijoittuneille yrityksille, jotka tarvitsevat samoja palveluja usein ja asioivat tullin kanssa säännöllisesti.

Yksinkertaistettujen menettelyjen tarkoitus on sujuvoittaa tulliasiointia. Kun yritys käyttää sähköisiä ilmoitusjärjestelmiä ja yksinkertaistettuja menettelyjä, hän voi asioida tullin kanssa kaikkina vuoden päivinä ja vuorokaudenaikoina. Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttö voi myös tehostaa yrityksen toimintaa, mikä taas tuo luvanhaltijalle taloudellista hyötyä.

Lupa yhden nimikkeen käyttämiseen

Tulli voi antaa luvan yhdellä tulli-ilmoituksella tullattavien tavaroiden ilmoittamiseen yhdellä nimikkeellä silloin, jos tavaroiden ilmoittaminen erikseen omilla nimikkeillään aiheuttaisi suhteettoman paljon työtä ja kustannuksia verrattuna kannettaviin tuontitulleihin.

Lupaa ei kuitenkaan voida antaa, jos tavarat asetetaan erityismenettelyyn tai jos tavaroihin kohdistuu rajoituksia, kieltoja tai kauppapoliittisia toimenpiteitä. Tavarat eivät myöskään saa olla valmisteverotettavia.

Lupa yhden nimikkeen käyttämiseen pitää hakea tulli-ilmoituksella, jolloin tulli-ilmoitus toimii lupahakemuksena.

Sovellettava lainsäädäntö: tullikoodeksin artikla 177.

Lupa yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn käyttöön (SDE-lupa)

Tavaroita voidaan asettaa tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta voi puuttua tiettyjä tietoja (esim. tavaran arvo) tai täydentäviä asiakirjoja (esim. EUR.1-lomake).  Yksinkertaistettu ilmoitus on annettava sähköisesti, esimerkiksi kuljetusasiakirjaa ei voi enää käyttää tulli-ilmoituksena.

Uutta SDE-lupaa ja muutosta voimassa olevaan SDE-lupaan haetaan Luvat ja päätökset-palvelussa.

Lupa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIR-lupa)

Kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä tarkoitetaan ilmoittamista, jossa tavarat luovutetaan menettelyyn asiakkaan omassa tilassa tai muussa luvassa määritellyssä paikassa. Tällöin kirjanpitomerkintä toimii tulli-ilmoituksena ja vastaa luovutuspäätöstä. Lisäksi tavaroista pitää antaa esittämistiedonanto.

Jotta voit tehdä tulli-ilmoituksen tavaroista kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä, sinun on haettava EIR-lupa Tullin lupakeskukselta. EIR-lupaa voi hakea myös jaksolta annettavaan ilmoittamiseen, jossa annetaan yksi täydentävä ilmoitus jakson päätyttyä.

Uutta lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan haetaan Luvat ja päätökset -palvelussa.

Jos kirjanpitoon tehtävää merkintää käytetään tulliselvityksenä erityismenettelyissä, tästä pitää olla maininta EIR-luvassa. Lisäksi yrityksellä on oltava kirjallinen lupa erityismenettelyiden käyttämiseen.

Lisätietoa:

Sovellettava lainsäädäntö: tullikoodeksin artikla 182.

Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen (CCL-lupa)

Keskitetyssä tulliselvityksessä ilmoittaja saa antaa oman sijoittautumispaikkansa tulliin ilmoituksia myös sellaisista tavaroista, jotka esitetään tullille toisen EU:n jäsenvaltion tullitoimipaikassa. Keskitetyn tulliselvityksen luvanhakijan pitää olla valtuutettu talouden toimija (AEO-toimija). Yksinkertaistus vaatii aina Tullin lupakeskuksen myöntämän luvan:

Suomessa on käytössä kansallinen keskitetty tulliselvitys, jossa kaikki tulli-ilmoitukset annetaan Tullin sähköiseen palvelukeskukseen. EU:n laajuisessa keskitetyssä tulliselvityksessä yrityksen pitää hakea omasta sijoittautumismaasta unionilupaa keskitettyyn tulliselvitykseen. EU:n laajuinen keskitetty tulliselvitys otetaan käyttöön, kun sähköiset tuonnin tulli-ilmoitukset on saatu uudistettua EU-alueella.

Lisätietoa:

Sovellettava lainsäädäntö: tullikoodeksin artikla 179.

Oma-aloitteista määräämistä koskeva lupa (SAS-lupa)

Oma-aloitteisessa määrittämisessä yritys voi itse hoitaa tietyt tullimuodollisuudet eli määritellä tuonti- ja vientitullin määrät ja suorittaa tietyt tarkastukset tullivalvonnassa. Lupaa voi hakea vain valtuutettu talouden toimija (AEO-toimija). Lisäksi luvanhakijalla pitää olla kirjanpitoon tehtävän merkinnän lupa (EIR-lupa).

Oma-aloitteista määrittämistä varten tarvitset luvan Tullin lupakeskukselta.

Sovellettava lainsäädäntö: tullikoodeksin artikla 185.

Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen (CVA-lupa)

Tulli voi harkintansa perusteella myöntää luvan tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen. Tällöin tavaroiden tullausarvo määritellään kauppa-arvon erityisten perusteiden mukaan. Tullimenettelyn pitää olla luovutus vapaaseen liikkeeseen.

Uutta lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan haetaan Luvat ja päätökset -palvelussa.

Lisätietoa:

 Sovellettava lainsäädäntö: tullikoodeksin artikla 73.

Banaanien valtuutetun punnitsijan asemaa koskeva lupa (AWB-lupa)

Lupa voidaan myöntää yritykselle, joka maahantuo, kuljettaa, varastoi tai käsittelee tuoreita banaaneja (CN-koodi 0809 9010). Luvanhaltijalla on oikeus punnita tuoreet banaanit toimitiloissaan ilman tullin läsnäoloa. Luvanhaltijalla on oltava tullin hyväksymät asianmukaiset punnituslaitteet sekä kirjanpito.

Uutta lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan haetaan Luvat ja päätökset -palvelussa.

Sovellettava lainsäädäntö: tullikoodeksin 163 artiklan 3 kohta ja delegoidun asetuksen 155 artikla.

Alustoimituslupa (EIA)

Tavanomaisessa menettelyssä alustoimittajan täytyy antaa tullille vienti-ilmoitus joko netin kautta tai sanomamuodossa jokaisesta alukselle toimitettavasta lähetyksestä erikseen.

Yritykset, joilla on huomattavan paljon laivoihin tai lentokoneisiin toimitettavia tavaraeriä, voivat hakea tullilta alustoimitusmenettelyyn liittyvää yksinkertaistuslupaa, jolloin riittää se, että yritys antaa toimituksistaan kuukausittain ilmoituksen tullille jälkikäteen. Yksinkertaistettua menettelyä voidaan kuitenkin käyttää vain silloin, kun laiva tai lentokone, johon tavaraa toimitetaan, on Suomessa. Menettelyn käyttöön voi liittyä velvollisuus antaa ennakkoilmoitus tullille ennen toimitusta.

Uutta lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan haetaan Luvat ja päätökset -palvelussa.

Muut ilmoittamista sujuvoittavat keinot

Yritys voi sujuvoittaa tullitoimintaansa myös muilla tavoin kuin yksinkertaistetulla ilmoitusmenettelyllä. Lue lisää sitovasta tariffitiedosta tai valtuutetun talouden toimijan (AEO) asemasta.

                            

Kysyttävää?

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta yritysneuvonta@tulli.fi