Muut luvat

Säännöllistä liikennettä koskeva lupa (RSS)

Säännöllisessä alusliikenteessä unionitavaroita voidaan siirtää unionin tullialueella sijaitsevien satamien välillä ja väliaikaisesti tullialueen ulkopuolelle ilman, että niiden tullioikeudellinen asema muuttuu. Säännöllisessä alusliikenteessä muiden kuin unionitavaroiden asema on osoitettava. Varustamot voivat hakea RSS-lupaa, jossa mainitaan säännölliseen alusliikenteeseen osoitettujen alusten nimet, käyntisatamat ja reitit.

Hae säännöllistä liikennettä koskeva lupa Tullipäätökset-järjestelmästä. Käytä hakemuksessa toimipaikkakoodia FI904006.

Palautustavaran palautusajan pidentäminen

Oletko vienyt tavaroita EU:n ulkopuolelle ja haluaisit nyt tuoda samat tavarat takaisin? Mietitkö, pitääkö niistä maksaa tullia? Vapautus tuontitullista myönnetään, jos alun perin unionin tullialueelta vientiselvitetyt unionitavarat palautuvat sinne kolmen vuoden kuluessa ja ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen. Kolmen vuoden määräaikaa voidaan erityisissä olosuhteissa ja perustelluista syistä pidentää.

Eori-rekisteröinti

Monet luvat edellyttävät voimassa olevaa EORI-rekisteröintiä. EORI (Economic Operators Registration and Identification) on EU:n järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. EORI-rekisteröinti tarkoittaa sitä, että valtuutettu viranomainen myöntää taloudelliselle toimijalle luvan käyttää yhtä tunnistetta asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa. EORI-numeroa käytetään koko yhteisön tullialueella sellaisten asiakkaiden yksilöintitietona, jotka liiketoiminnassaan harjoittavat yhteisön tullialueen rajat ylittävää tavaroiden vientiä, tuontia tai passitusta.

Miten haet EORIa?

Suomalainen hakija: hae EORI-numeroa Tullin asiointipalvelussa. EORI-numeron hakupalvelun käyttö edellyttää Katso-tunnistautumista.

Kolmansien maiden (Euroopan unionin ulkopuolisten) toimijoiden on käytettävä hakemuksessaan englanninkielistä lomaketta

Mikäli Tullin asiointipalvelussa oleva sähköinen palvelu ei ole jostain syystä käytettävissä, suomalaiset yritykset voivat hakea niissä tapauksissa EORIa suomenkielisellä hakulomakkeella.

Suoran sanoma-asioinnin lupa

Jos lähetät tulli-ilmoituksia säännöllisesti ja paljon, kannattaa hakea suoran sanoma-asioinnin lupaa. Suoran sanoma-asioinnin lupa edellyttää XML-muotoisten sanomien käyttöä ja hyväksytysti suoritettua asiakastestausta tullin kanssa. Suoran sanoma-asioinnin asiakkaaksi yritys voi siirtyä joko rakentamalla oman ohjelmiston tai ostamalla valmistuotteen ohjelmistotalolta.

Verorajarekisteröinti

Jos harjoitat säännöllisesti kauppaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä, sinun kannattaa hakea Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan välisessä verorajakaupassa käytettävää rekisteröidyn veroraja-asiakkaan päätöstä. Rekisteröidyllä veroraja-asiakkaalla arvonlisäveroilmoitukseksi riittää kuljetusta varten tehty rahtikirja. Rahtikirjan lisäksi sinun on annettava veroilmoitus ja maksettava arvonlisävero verokausittain (= kalenterikuukausittain). Käteisasiakkaiden on ilmoitettava tullille tavarat ja maksettava verot jokaisesta lähetyksestä.

  • Hakemuslomake 580s.
  • Lähetä hakemuslomake Maarianhaminan tulliin. Osoite on sivun alalaidassa.

Kiintiölupa puun tuontiin Venäjältä

Jos tuot puuta Venäjän federaatiosta, voit hakea EU:n kiintiölupaa. Puun tuonnissa ei ole rajoituksia, joten kiintiölupaa ei ole pakko hakea. Kiintiöllä ei myöskään ole merkitystä EU:n tuontitullien kannalta, tulli on aina nolla prosenttia.

Järjestelmällä hallinnoidaan Venäjän vientitulleja koskevaa kiintiötä. Kiintiöluvan saaja toimittaa luvan venäläiselle kauppakumppanilleen, joka toimittaa vientilisenssihakemuksen ja kiintiöluvan Venäjän vientilisenssiviranomaisille. Heiltä venäläinen viejä saa vientilisenssin, joka esitetään kuusen tai männyn vientitullauksessa Venäjältä EU:hun. Näin yritys saa hyväkseen alennetun vientitullin (13 % ja 15 %).

Tullivalvonnassa tapahtuvan hävittämisen yksinkertaistaminen

Luvanhaltijalla on oikeus kuljettaa tullaamatonta ja valmisteveronalaista tavaraa, paitsi alkoholi- ja tupakkavalmisteita, jätteenkäsittelylaitoksiin ja hoitaa niiden hävittäminen ilman tullin läsnäoloa. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

EU-Ahvenanmaa-kaupan kotitullauslupa

Jos harjoitat säännöllisesti kauppaa EU:n ja Ahvenanmaan välillä, sinun kannattaa hakea kotitullauslupaa. Kotitullausluvan haltija voi antaa tulli-ilmoituksen helposti kirjanpitomerkinnällä omassa kirjanpidossaan. Yrityksen on tehtävä yhteenvetoilmoitus ja toimitettava veroilmoitukset yhteenvetoilmoituksineen tullille sähköisesti sekä maksettava arvonlisävero viimeistään verokautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä.

Manner-Suomi-Ahvenanmaa-verorajakaupan kotitullauslupa

Jos harjoitat säännöllisesti kauppaa Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä, sinun kannattaa hakea kotitullauslupaa. Luvanhaltija voi antaa tulli-ilmoituksen helposti kirjanpitomerkinnällä omassa kirjanpidossaan. Yrityksen on tehtävä yhteenvetoilmoitus ja toimitettava veroilmoitukset yhteenvetoilmoituksineen tullille sähköisesti sekä maksettava arvonlisävero viimeistään verokautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä.

Väylämaksun yhteisvastuullinen edustaja

Väylämaksua kannetaan aluksista, jotka harjoittavat Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua. Laivanisäntä, joka on aluksen omistaja, vuokraaja tai liikennöinnissä määräysvaltaa käyttävä toimija, on velvollinen maksamaan väylämaksun. Väylämaksuilmoitus annetaan Tullille sähköisesti Portnet-järjestelmään, ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot maksun määräämistä varten.

EU:hun tai Etaan sijoittautunut laivanisäntä voi halutessaan käyttää yhteisvastuullista edustajaa. EU:n tai Etan ulkopuolelle sijoittautuneella laivanisännällä on oltava yhteisvastuullinen edustaja. Laivanisäntä ja hänen edustajansa ovat yhteisvastuussa väylämaksun maksamisesta. Edustajana toimiminen edellyttää Tullin antamaa lupaa.

Yhteisvastuulliseksi edustajaksi hyväksytään Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut, luotettava, taloudellisesti riittävän vakavarainen ja väylämaksusäännökset ja -menettelyt tunteva luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole syyllistynyt toistuvaan tai vakavaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

Hakemuslomake 988s 

Rekisteröity väylämaksuasiakas

Laivanisäntä tai yhteisvastuullinen edustaja voivat hakea rekisteröidyksi väylämaksuasiakkaaksi.

Rekisteröity väylämaksuasiakas saa maksuaikaa väylämaksuille. Rekisteröidyn asiakkaan on maksettava väylämaksu Tullin tilille väylämaksupäätösviikkoa seuraavan seitsemännen viikon perjantaina.

Väylämaksuille voidaan vaatia vakuus. Vakuutta määritettäessä otetaan huomioon toimijan luotettavuus, toiminnan laajuus ja toimijan taloudelliset edellytykset vastata väylämaksuista.

Hakemuslomake 1056s
Vakuus merenkulkumaksuille
Väylämaksut

                            

Ota yhteyttä

Kirjaamo ja arkistopalvelut
Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12, 00520 Helsinki
PL 512, 00101 Helsinki
ma–pe 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznnwevx

Kirjaamo palvelee asiakirjojen jättöön liittyvissä asioissa ja antaa tietoa vireillä olevien asioiden tilanteesta, asiakirjojen kopiointipalvelua

Asiakirjojen jättö 2. kerroksen hissiaulan postilaatikkoon ma–pe 8–16.15, kirjaus saapuneeksi jättöpäivänä.
Vastaanottokuittausta varten on tullivirkailija kutsuttavissa paikalle.

Maarianhamina
Hamnterminalen, 22100 Maarianhamina
PL 40, 22101 Maarianhamina
ma–pe 8–16.15 (suljettu 11–12). Tulliselvitys myös m/s Rosellan tulo- ja lähtöaikoina (poikkeuksena aamulautan lähtöaika)
Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Asiasanat Palautustavarat

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus