Muut luvat

Maahantuonnin arvonlisäverotuksen erityisjärjestelyyn rekisteröityminen

Erityisjärjestelyn eli SA-järjestelyn (special arrangement) käyttöönotto edustajana edellyttää rekisteröinti-ilmoitusta Tullille.

Rekisteröinti-ilmoitus annetaan Tullin lupakeskukselle vapaamuotoisena ilmoituksena ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta pitää käydä ilmi ainakin toimijan nimi, EORI-tunnus, osoite sekä SA-järjestelyn yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Lisäksi ilmoituksessa pitää ilmoittaa, voidaanko rekisteröintipäätös toimittaa edustajalle turvasähköpostilla.

Hyväksytty rekisteröinti edellyttää, että toimijalla on voimassa oleva maksunlykkäyslupa. Lisäksi toimijan pitää antaa erillinen sitoumus siitä, että vakuutta käytetään arvonlisäveron kattamiseksi SA-järjestelyn piirissä olevista yksityishenkilöiden maahantuomista tavaroista. Lupakeskus varmistaa ennen rekisteröintiä, että edellytykset täyttyvät.

Lupakeskus tekee rekisteröintipäätöksen ja lähettää sen edustajalle tiedoksi. Päätöksen liitteenä toimitetaan asiakasohje, jossa menettely on kuvattu. Ohjeessa kerrotaan myös SA-järjestelyssä toimivan edustajan velvollisuudet.

Lue lisää erityisjärjestelystä arvonlisäveron maksamisessa.

Lue ohje erityisjärjestelyn kirjanpitovaatimuksista Lupaohjeet-sivulta

Tämän sivun sisältö on keskeneräinen ja sitä täydennetään.

Säännöllistä liikennettä koskeva lupa (RSS)

Säännöllisessä alusliikenteessä unionitavaroita voidaan siirtää unionin tullialueella sijaitsevien satamien välillä ja väliaikaisesti tullialueen ulkopuolelle ilman, että niiden tullioikeudellinen asema muuttuu. Säännöllisessä alusliikenteessä muiden kuin unionitavaroiden asema on osoitettava. Varustamot voivat hakea RSS-lupaa, jossa mainitaan säännölliseen alusliikenteeseen osoitettujen alusten nimet, käyntisatamat ja reitit.

Hae säännöllistä liikennettä koskeva lupa Tullipäätökset-järjestelmästä. Käytä hakemuksessa toimipaikkakoodia FI904006.

Palautustavaran palautusajan pidentäminen

Oletko vienyt tavaroita EU:n ulkopuolelle ja haluaisit nyt tuoda samat tavarat takaisin? Mietitkö, pitääkö niistä maksaa tullia? Vapautus tuontitullista myönnetään, jos alun perin unionin tullialueelta vientiselvitetyt unionitavarat palautuvat sinne kolmen vuoden kuluessa ja ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen. Kolmen vuoden määräaikaa voidaan erityisissä olosuhteissa ja perustelluista syistä pidentää.

Eori-rekisteröinti

Monet luvat edellyttävät voimassa olevaa EORI-rekisteröintiä. EORI (Economic Operators Registration and Identification) on EU:n järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. EORI-rekisteröinti tarkoittaa sitä, että valtuutettu viranomainen myöntää taloudelliselle toimijalle luvan käyttää yhtä tunnistetta asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa. EORI-numeroa käytetään koko yhteisön tullialueella sellaisten asiakkaiden yksilöintitietona, jotka liiketoiminnassaan harjoittavat yhteisön tullialueen rajat ylittävää tavaroiden vientiä, tuontia tai passitusta.

Miten haet EORIa?

Suomalainen yritys: hae EORI-numeroa Tullin asiointipalvelussa. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella.  Lue täältä tunnistaumisesta ja valtuuttamisesta.

Mikäli Tullin asiointipalvelussa oleva sähköinen palvelu ei ole jostain syystä käytettävissä, suomalaiset yritykset voivat hakea niissä tapauksissa EORI-rekisteröintiä suomenkielisellä lomakkeella 730s.

Kolmansien maiden (Euroopan unionin ulkopuolisten) toimijoiden on käytettävä hakemuksessaan  englanninkielistä lomaketta 730e. Hakemuksen tietosisältö poikkeaa suomalaisten yritysten hakemuksesta.

Suoran sanoma-asioinnin lupa

Jos lähetät tulli-ilmoituksia säännöllisesti ja paljon, kannattaa hakea suoran sanoma-asioinnin lupaa. Suoran sanoma-asioinnin lupa edellyttää XML-muotoisten sanomien käyttöä ja hyväksytysti suoritettua asiakastestausta tullin kanssa. Suoran sanoma-asioinnin asiakkaaksi yritys voi siirtyä joko rakentamalla oman ohjelmiston tai ostamalla valmistuotteen ohjelmistotalolta.

Kiintiölupa puun tuontiin Venäjältä

Jos tuot puuta Venäjän federaatiosta, voit hakea EU:n kiintiölupaa. Puun tuonnissa ei ole rajoituksia, joten kiintiölupaa ei ole pakko hakea. Kiintiöllä ei myöskään ole merkitystä EU:n tuontitullien kannalta, tulli on aina nolla prosenttia.

Järjestelmällä hallinnoidaan Venäjän vientitulleja koskevaa kiintiötä. Kiintiöluvan saaja toimittaa luvan venäläiselle kauppakumppanilleen, joka toimittaa vientilisenssihakemuksen ja kiintiöluvan Venäjän vientilisenssiviranomaisille. Heiltä venäläinen viejä saa vientilisenssin, joka esitetään kuusen tai männyn vientitullauksessa Venäjältä EU:hun. Näin yritys saa hyväkseen alennetun vientitullin (13 % ja 15 %).

Tullivalvonnassa tapahtuvan hävittämisen yksinkertaistaminen

Luvanhaltijalla on oikeus kuljettaa tullaamatonta ja valmisteveronalaista tavaraa, paitsi alkoholi- ja tupakkavalmisteita, jätteenkäsittelylaitoksiin ja hoitaa niiden hävittäminen ilman tullin läsnäoloa. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Väylämaksun yhteisvastuullinen edustaja

Väylämaksua kannetaan aluksista, jotka harjoittavat Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua. Laivanisäntä, joka on aluksen omistaja, vuokraaja tai liikennöinnissä määräysvaltaa käyttävä toimija, on velvollinen maksamaan väylämaksun. Väylämaksuilmoitus annetaan Tullille sähköisesti Portnet-järjestelmään, ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot maksun määräämistä varten.

EU:hun tai Etaan sijoittautunut laivanisäntä voi halutessaan käyttää yhteisvastuullista edustajaa. EU:n tai Etan ulkopuolelle sijoittautuneella laivanisännällä on oltava yhteisvastuullinen edustaja. Laivanisäntä ja hänen edustajansa ovat yhteisvastuussa väylämaksun maksamisesta. Edustajana toimiminen edellyttää Tullin antamaa lupaa.

Yhteisvastuulliseksi edustajaksi hyväksytään Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut, luotettava, taloudellisesti riittävän vakavarainen ja väylämaksusäännökset ja -menettelyt tunteva luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole syyllistynyt toistuvaan tai vakavaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

Hakemuslomake 988s 

Rekisteröity väylämaksuasiakas

Laivanisäntä tai yhteisvastuullinen edustaja voivat hakea rekisteröidyksi väylämaksuasiakkaaksi.

Rekisteröity väylämaksuasiakas saa maksuaikaa väylämaksuille. Rekisteröidyn asiakkaan on maksettava väylämaksu Tullin tilille väylämaksupäätösviikkoa seuraavan seitsemännen viikon perjantaina.

Väylämaksuille voidaan vaatia vakuus. Vakuutta määritettäessä otetaan huomioon toimijan luotettavuus, toiminnan laajuus ja toimijan taloudelliset edellytykset vastata väylämaksuista.

Hakemuslomake 1056s
Vakuus merenkulkumaksuille
Väylämaksut

                            

Ota yhteyttä

Kirjaamo ja arkistopalvelut
Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12, 00520 Helsinki
PL 512, 00101 Helsinki
ma–pe 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznnwevx

Kirjaamo palvelee asiakirjojen jättöön liittyvissä asioissa. Kirjaamossa ei anneta tullineuvontaa. Neuvontaa henkilöasiakkaille

Asiakirjojen jättö 2. kerroksen hissiaulan postilaatikkoon ma–pe 8–16.15, kirjaus saapuneeksi jättöpäivänä.
Vastaanottokuittausta varten on tullivirkailija kutsuttavissa paikalle.

Maarianhamina
Hamnterminalen, Hamngatan, 22100 Maarianhamina
PL 40, AX-22101 MAARIANHAMINA, AHVENANMAA
ma–pe 12–16.15. Tulliselvitys myös m/s Rosellan tulo- ja lähtöaikoina (poikkeuksena aamulautan lähtöaika)
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6yyhgfaznurvenz
  [email protected]:
Ahvenanmaan verorajaneuvonta
Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta


Asiasanat Palautustavarat