Hyppää sisältöön

Kuljetus ja varastointi

Passitus

Passitus on tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullimenettely. Siinä tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullista määrätulliin, jossa se asetetaan tullimenettelyyn. Passituksessa tavaroita voidaan siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta. Sitä varten vaaditaan kuitenkin mahdollisten tullien ja verojen määrän kattava vakuus (yleisvakuuslupa).

Valtuutetun lähettäjän lupa (ACR)

Jos yrityksellä on valtuutetun lähettäjän lupa, se voi aloittaa T-passituksia mistä tahansa tullin hyväksymästä paikasta Suomessa ilman, että tavaroita tarvitsee esittää tullissa. Valtuutetun lähettäjän lupa edellyttää, että yrityksellä on yleisvakuuslupa.

Valtuutetun vastaanottajan lupa (ACE) ja TIR-valtuutetun vastaanottajan lupa (ACT)

Jos yrityksellä on valtuutetun vastaanottajan lupa, se voi ottaa vastaan T- tai TIR-passituksella saapuvaa tavaraa tulli- tai väliaikaiseen varastoonsa ilman, että tavaroita tarvitsee esittää tullissa.

Lupa käyttää erityismallisia sinettejä (SSE)

Yritys, joka vastaa tavaroiden passituksista, voi saada tullilta luvan kiinnittää kuljetusvälineisiin tai pakkauksiin erityismallisia sinettejä. Sinettien on oltava ISO-standardin 17712:2013 mukaisia tai täytettävä unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen 301 artiklan 1. kohdan vaatimukset. Sinetit on hyväksytettävä tullilla.

Lupa käyttää yksinkertaisempaa tietosisältöä passitusilmoituksessa (TRD)

Lentoyhtiöt, varustamot ja rautatieyhtiö voivat hakea lupaa paperipohjaisen passitusmenettelyn käyttöön. Luvan saamisen edellytyksiä:

 • hakija on lentoyhtiö, varustamo tai rautatieyhtiö
 • yritys on sijoittautunut unionin tullialueelle
 • yritys käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä tai toimivaltainen tulliviranomainen tietää, että hakija voi täyttää menettelyn vaatimukset
 • yritys ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen
   
 • Hakemuslomake 1012s
 • Lomakkeen 1012s täyttöohje

Lupa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena (ETD)

Lentoyhtiöt ja varustamot voivat hakea lupaa sähköisen kuljetusasiakirjan käyttöön passitusilmoituksena. Luvassa määritellään lentoasemat tai satamat, joihin tavarat voidaan siirtää sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvassa passitusmenettelyssä.  Luvan saamisen edellytyksiä:

 • hakija on lentoyhtiö tai varustamo, joka liikennöi huomattavan määrän lentoja tai laivoja unionissa sijaitsevien lähtö- ja määräpaikkojen välillä
 • yritys on sijoittautunut unionin tullialueelle tai hakijan sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pysyvä toimipaikka on unionissa
 • yritys käyttää säännöllisesti unionin passitusmenettelyä tai toimivaltainen tulliviranomainen tietää, että hakija voi täyttää menettelyn vaatimukset; ja
 • yritys ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen.
   
 • Hakemuslomake 1012s
 • Lomakkeen 1012s täyttöohje

Väylämaksun yhteisvastuullinen edustaja

Väylämaksua kannetaan aluksista, jotka harjoittavat Suomen aluevesillä kauppamerenkulkua. Laivanisäntä, joka on aluksen omistaja, vuokraaja tai liikennöinnissä määräysvaltaa käyttävä toimija, on velvollinen maksamaan väylämaksun. Väylämaksuilmoitus annetaan Tullille sähköisesti Portnet-järjestelmään, ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot maksun määräämistä varten.

EU:hun tai Etaan sijoittautunut laivanisäntä voi halutessaan käyttää yhteisvastuullista edustajaa. EU:n tai Etan ulkopuolelle sijoittautuneella laivanisännällä on oltava yhteisvastuullinen edustaja. Laivanisäntä ja hänen edustajansa ovat yhteisvastuussa väylämaksun maksamisesta. Edustajana toimiminen edellyttää Tullin antamaa lupaa.

Yhteisvastuulliseksi edustajaksi hyväksytään Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut, luotettava, taloudellisesti riittävän vakavarainen ja väylämaksusäännökset ja -menettelyt tunteva luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole syyllistynyt toistuvaan tai vakavaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

Rekisteröity väylämaksuasiakas

Laivanisäntä tai yhteisvastuullinen edustaja voivat hakea rekisteröidyksi väylämaksuasiakkaaksi.

Rekisteröity väylämaksuasiakas saa maksuaikaa väylämaksuille. Rekisteröidyn asiakkaan on maksettava väylämaksu Tullin tilille väylämaksupäätösviikkoa seuraavan seitsemännen viikon perjantaina.

Väylämaksuille voidaan vaatia vakuus. Vakuutta määritettäessä otetaan huomioon toimijan luotettavuus, toiminnan laajuus ja toimijan taloudelliset edellytykset vastata väylämaksuista.

Varastointi

Tullin asiakasyritys voi hakea EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden varastointia varten luvan, esimerkiksi jos tuontitullien määrä on suuri. Varastoinnilla on monia etuja yritykselle: Varastointimenettelyssä olevista tavaroista ei kanneta tullia eikä veroja. Lisäksi tavarat voivat odottaa tuonnissa tarvittavia lupia ja lisenssejä. Varastointi mahdollistaa myös lopullisen tullimenettelyn valinnan myöhemmin. Jos tavarat jälleenviedään, niistä ei makseta tulleja ja veroja Suomessa lainkaan.

Tullivarastolupa

Tullivarastot jaetaan yleisiin ja yksityisiin tullivarastoihin, ja niille on erilliset luvat.

 • varastointi yksityisessä tullivarastossa (lupa CWP)
 • varastointi tyypin I mukaisessa yleisessä tullivarastossa (CW1)
 • varastointi tyypin II mukaisessa yleisessä tullivarastossa (CW2)

Tavaroita saa varastoida ainoastaan luvassa nimetyissä tiloissa tai osoitteessa. Varastointiaikaa ei ole rajoitettu. Tullivarastolupa edellyttää voimassa olevaa yleisvakuuslupaa.

Hae tullivarastolupaa Tullin Luvat-palvelussa. Jos palvelussa on käyttökatko, voit hakea lupaa hakemuslomakkeella 1017s.

Jos haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus Tullipäätökset-järjestelmästä.

Väliaikaisen varaston lupa (TST)

Jos yritys ei halua laittaa EU:n ulkopuolelta tuotua tavaraa heti tullimenettelyyn, tavara voidaan laittaa tullaamattomana väliaikaiseen varastoon. Väliaikaisesti varastoidut tavarat on asetettava tullimenettelyyn tai jälleenvietävä 90 päivän kuluessa tavaroiden esittämisestä tullille. Väliaikaisen varaston lupa edellyttää voimassa olevaa yleisvakuuslupaa.

Hae väliaikaisen varaston lupaa Tullin Luvat-palvelussa. Jos palvelussa on käyttökatko, voit hakea lupaa hakemuslomakkeella 1017s.

Jos haet unionilupaa eli lupaa, joka koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, tee hakemus Tullipäätökset-järjestelmästä.

Ota yhteyttä

Niirala
Rajantie 821, 82675 Niirala
24/7
ma–pe 8–16.15 postipakettien tulliselvitys
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vyyhganynevva
Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma—pe 8–16 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta

 


Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus