Vientitavaran ositus

Vientitavaran osituksella tarkoitetaan sitä, että yhdellä vienti-ilmoituksella ilmoitetut tavarat voidaan jakaa useampaan osalähetykseen, jotka viedään EU:sta eri aikaan joko saman tai usean eri poistumispaikan kautta. Osituksessa on huomioitava seuraavat asiat:

 • vientitavarat on vietävä unionin tullialueelta siinä tilassa, jossa ne ovat olleet vienti-ilmoituksen vastaanottoajankohtana
 • vietävien tavaroiden on oltava tullivalvonnassa ja tulliviranomaisten on voitava tarkastaa tavaroita
 • tavarat on vietävä tulliviranomaisten määräämää reittiä ja vahvistamia sääntöjä noudattaen.

Tulli edellyttää, että ositus tehdään kiinteässä varastotilassa, jonka tulli on hyväksynyt tätä tarkoitusta varten. Ositukseen vaaditaan vientimenettelystä vastaavalta saatu valtakirja, joka on pyydettäessä esitettävä tullille. Tavaroiden jakamisesta osalähetyksiin on myös ilmoitettava tullille. Vientierän ositusta valvoo se tullitoimipaikka, jolle vienti-ilmoitus osituksesta ensimmäisen kerran esitetään.

Yhtenä eränä Suomessa vientimenettelyyn asetettujen tavaroiden tai yhdessä erässä Suomeen saapuneet tavarat voidaan viedä yhteisön tullialueelta osalähetyksinä vain kuorma-autolla. Henkilö- tai pakettiautolla voidaan viedä ainoastaan kokonaisia vientieriä.

Ehdot vientitavaran osittamiselle

Vientitavaran osittaminen on mahdollista ainoastaan seuraavin ehdoin:

 • Koko tulliselvitettävän erä ositetaan yhdessä uudelleenlastaukseen ja tavarankäsittelyyn tarkoitetussa tullin hyväksymässä varastorakennuksessa tai -alueella, jossa tullin on mahdollista tarvittaessa valvoa ositusta.
 • Varastonpitäjä huolehtii osituserien jaosta kuljetusyksiköihin ja alkuperäisen viennin saateasiakirjan sekä kutakin osituserää koskevien saateasiakirjakopioiden esittämisestä ositusta valvovalle tullitoimipaikalle.
 • Kuljetusyksikön tunnistetiedot (ajoneuvon rekisterinumero tai kontin numero) on merkittävä kutakin osituserää koskevan saateasiakirjan kopioon. EU:sta maanteitse poistuva osituserä pitää kuljettaa kuorma-autolla.
 • Varastonpitäjä vastaa kuhunkin kuljetusyksikköön lastattua osituserää koskevan saateasiakirjan kopion esittämisestä poistumispaikan tullille.
 • Sen jälkeen, kun viimeinen tulliselvitettävä osituserä on poistunut EU:sta, varastonpitäjä huolehtii, että alkuperäinen viennin saateasiakirja ja kaikki tullin leimallaan poistumisvahvistamat osituserien saateasiakirjan kopiot esitetään koontina ositusta valvovalle tullille koko tulliselvitettävän erän lopullista poistumisen vahvistamista varten. 

Jos osittamisen ehtoja ja sääntöjä ei noudateta, tulli voi määrätä virhemaksua.

Huomioi nämä

Tulli voi hyväksyä ositustarkoitukseen minkä tahansa kiinteän varastotilan, joka on tarkoitettu tavaroiden säilytykseen ja jossa tavaroita voidaan purkaa tai lastata.

Hyväksyminen vaatii, että varasto pitää tuotavista ja vietävistä tavaroista kirjanpitoa, mutta varaston ei tarvitse olla tullin hyväksymä väliaikainen varasto tai tullivarasto, eikä sillä tarvitse olla tullin antamaa varastotunnistetta eli R-jatko-osaa.

Tulli hyväksyy varastotilan hyväksymällä siellä tehdyn ensimmäisen osituksen; erillistä kirjallista lupaa ei tarvitse hakea. Varastonpitäjän täytyy ennen ositusta ottaa yhteyttä valvovaan tullitoimipaikkaan.    

Osituserien siirtäminen varastosta toiseen

Jos tulliselvitettävän erän tavaroita (muita kuin jo ositettuna lähteneitä) halutaan siirtää osituksen aloittaneesta varastosta toiseen tullin hyväksymään varastoon, on siirrolle pyydettävä lupa ositusta valvovasta tullitoimipaikasta. Siirrossa esitetään tullin leimaama kopio osituserän saateasiakirjasta. Siirretyt tavarat on merkittävä molempien varastojen kirjanpitoon.

Ositusten koonti ja esittäminen ositusta valvovalle tullitoimipaikalle jää osituksen aloittaneen varaston vastuulle.  


Osituserä voidaan muodostaa seuraavilla tavoilla:

 1. Esitetään tullille viennin saateasiakirjan (EAD) kopio tarvittavine ositusmerkintöineen, eli ositus-EAD, kun tavara kuljetetaan maanteitse vientimenettelyssä poistumistullitoimipaikkaan.
 2. Esitetään tullille ositus-EAD ja sähköinen passitusilmoitus, jolle on tehty ositusmerkintä, kun tavara siirretään passitusmenettelyyn (TIR-carnet tai T2-passitus) kuljetettavaksi EU:n poistumistullitoimipaikkaan.
 3. Annetaan tullille AREX-järjestelmään poistumisen esittämisilmoitus, johon on tehty merkintä osituksesta, kun tavaran osittaminen tapahtuu meri-, rautatie- tai lentoliikenteen poistumistullissa.

Kaksi ensimmäistä ositustapaa (ns. manuaalinen ositus) edellyttävät asiointia tullitoimipaikassa. Osituserä voidaan esittää myös poistumistullitoimipaikassa, jos ehdot vientitavaran osittamiselle täyttyvät. Tällöin tullin hyväksymän ositusvaraston täytyy sijaita poistumistullin alueella.

 • Manuaalisesta osituksesta vastaavan toimijan pitää aina esittää valvovalle tullitoimipaikalle myös erillinen loppukoonti osittamisesta sen jälkeen, kun viimeinen tavaraerä on poistunut yhteisöstä.
 • Jos ositus on aloitettu AREX-järjestelmän poistumisen esittämisilmoituksella, mutta osa myöhemmistä osituseristä kuljetetaan toisella kuljetusmuodolla, on aloitettava manuaalinen ositus. Tällöin ositusta valvoo meri-, rautatie- tai lentoliikenteen poistumispaikan tulli.
 • Jos tavarat on luovutettu vientimenettelyyn varamenettelyssä, osituksessa käytetään EAD:n kopion sijasta viennin varamenettelylomakkeiden kopioita. 
 • Manuaalisessa osituksessa osituserä ja sille laadittu ositus-EAD esitetään EU:sta poistuttaessa poistumistullitoimipaikalle, joka leimaa ositus-EAD:n poistumisen vahvistamiseksi.
 • Jos osituserä siirretään passitusmenettelyyn, yksittäiset osituserät ja ositus-EAD:t esitetään passituksen lähtötullitoimipaikalle. Tällöin yksittäinen osituserä kuittautuu passitus- ja vientijärjestelmässä poistuneeksi, kun passitusilmoitus esitetään passituksen määrätullitoimipaikalla. 
 • Manuaalisessa osituksessa tulli antaa kuitenkin alkuperäisen ositettavan vienti-ilmoituksen poistumisvahvistuksen manuaalisesti sille esitetyn loppukoonnin perusteella. 

Kun ositus tehdään ainoastaan AREX-järjestelmään annetun poistumisen esittämisilmoituksen perusteella, yksittäisen erän poistuminen vahvistuu, kun AREX-järjestelmään annetaan myös poistumisilmoitus.

 • Alkuperäisen ositettavan vienti-ilmoituksen poistumisen vahvistaa tullin ilmoituskäsittelijä sen jälkeen, kun tullin vientijärjestelmään on tullut tieto tavaran poistumisesta AREX-järjestelmästä (poistumisilmoitus on annettu hyväksytysti siitä poistumisen esittämisilmoituksesta, jossa on ilmoitettu viimeisen osituserän poistumisesta). 

Vientitavaroiden osituksesta ilmoitetaan tullille esittämällä ensimmäisen osituserän viennin yhteydessä alkuperäinen EAD sekä myöhemmin erillisten osituserien vientien yhteydessä kutakin erää koskeva ositus-EAD. 

Ennen osituksen aloittamista asiakkaan on varmistettava tullilta, että vientitavarat on ilmoitettu Suomen tullin vientijärjestelmään ja että vientierä on järjestelmässä oikeassa tilassa (”luovutettu vientimenettelyyn” tai ”saapunut poistumispaikalle”).

Jos alkuperäisellä EAD:lla ilmoitetut pakkausyksiköt jaetaan pienempiin osiin, täytyy alkuperäiselle EAD:lle merkitä selkeästi tämä jako, esimerkiksi "24 pallettia = 285 kartonkia", sekä tieto merkinnän tekijästä (yritys/henkilö).

Osituksesta vastaava seuraa reaaliaikaisesti viedyn ja jäljellä olevan tavaran määrää. Seurantana toimii esimerkiksi asiakkaan aikajärjestyksessä tekemät merkinnät osalähetyksistä alkuperäisen EAD:n kääntöpuolelle.

Osituksesta vastaava tekee ositusmerkinnän ositus-EAD:n etupuolelle. Ositus-EAD:stä on selkeästi käytävä ilmi, mihin tullinimikkeeseen ositus kohdistuu. Lisäksi ilmoitetaan osituksessa käytettävän varaston osoite (ja mahdollinen varastotunniste), lähtevän erän päivämäärä, kollimäärä ja bruttopaino kiloina, kuljetusvälineen tiedot (esim. auton rekisterinumero) sekä TIR-kuljetuksissa TIR-carnet’n numero. 

Jos osalähetys halutaan lähettää vientiin muusta paikasta kuin ensimmäisen osituksen yhteydessä ilmoitetusta varastosta, on siirtoa toiseen varastoon pyydettävä ositusta valvovalta tullilta ilmoittamalla toisen varaston sijaintipaikka ositus-EAD:llä.                                         

Jokaisen osituserän viennin yhteydessä tulli todistaa asiakkaan esittämän, vaadituin merkinnöin varustetun ositus-EAD:n oikeaksi.

Ositus-EAD ja vietävät tavarat esitetään poistumispaikan tullissa, joka vahvistaa manuaalisesti erän poistumisen sekä vientijärjestelmään että päiväleimalla ositus-EAD:n kääntöpuolelle. TIR-kuljetuksissa viennin poistumisvahvistusmerkintä vientijärjestelmään saadaan sähköisesti suoraan passitusjärjestelmästä.

Poistumisvahvistetut ositus-EAD:t annetaan asiakkaalle, jonka on säilytettävä ne loppukoontia varten.

Sähköiselle passitusilmoitukselle ilmoitetaan edeltävä menettely ositustietoineen Tullin yleiskirjeen Dnro 68/010/11, 11.5.2011 mukaisesti.                           


Kun alkuperäisellä EAD:llä ilmoitettu tavaraerä on ositettu kokonaan, asiakas esittää loppukoonnin, eli alkuperäisen EAD:n, osituserien seurantaan liittyvät merkinnät sekä tullin varmentamat osalähetysten ositus-EAD:t valvovalle tullille.

Tulli tarkastaa asiakirjat, vertaa kirjauksia vientijärjestelmän merkintöihin ja vahvistaa niiden perusteella viennin poistuneeksi vientijärjestelmässä. Alkuperäisen EAD:n tulli palauttaa asiakkaalle. Osituksessa käytetyn varaston kirjanpitoon sisällytetään vähintään poistumistullin varmentamat osalähetysten ositus-EAD:t.


Asiakas skannaa EAD-kopiot ja lähettää ne erikseen määritettävään ositusta valvovaan tulliin. Kopioissa täytyy olla ositusmerkintöjen lisäksi tarkasti tavaran sijaintipaikka.

Ositusta valvova tulli vastaa, kun tavara voi lähteä. Tämän jälkeen asiakas saa mennä suoraan rajatullitoimipaikkaan esittämään osituserän ja ositus-EAD:n. Loppukoontia varten asiakas lähettää skannattuna alkuperäisen EAD:n, osituksen seurantaan liittyvät merkinnät ja tullin vahvistamat ositus-EAD:t ositusta valvovaan tulliin, joka vahvistaa poistumisen.