Mitä tarkoitusta varten tavara viedään?

Viennin tarkoitus ilmoitetaan vienti-ilmoituksessa nelinumeroisella tullimenettelykoodilla. Oikean tullimenettelykoodin ilmoittaminen on erityisen tärkeää silloin, kun viedyt tavarat aiotaan tuoda takaisin. Väärä tullimenettelykoodi viennissä voi johtaa siihen, että tuonnissa ei voida soveltaa edullisempaa tullien ja verojen laskentaa.

Lopullinen vienti

Useimmiten tavarat viedään lopullisesti EU:n ulkopuolelle, jolloin niitä ei ole tarkoitus tuoda takaisin EU:hun.  Lopullisessa viennissä vienti-ilmoituksella ilmoitetaan tullimenettelykoodiksi 10-alkuinen koodi.

Jos lopullisesti viedyt tavarat kuitenkin palautetaan takaisin EU:hun, lue lisätietoa täältä: Palautustavaroiden tuonti

Väliaikainen vienti

Tavara viedään väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle, ja se tuodaan takaisin EU:hun samassa kunnossa 

Tavarat voidaan viedä väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle esimerkiksi

 • messuille
 • näyttelyihin tai
 • testaukseen.

Väliaikaisesti viedyt tavarat pitää määräajassa palauttaa takaisin EU:hun muuttumattomina.

Takaisin tuotavista tavaroista ei kanneta tullia eikä arvonlisäveroa, jos niistä on annettu tulli-ilmoitus väliaikaiseen vientiin.

Väliaikaisesti vietävästä tavarasta voidaan antaa joko sähköinen vienti-ilmoitus (23-alkuinen tullimenettelykoodi) tai käyttää kauppakamarin myöntämää kansainvälistä ATA-carnet-tulliasiakirjaa.

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan tullimenettelykoodiksi 23-alkuinen koodi, esimerkiksi:

 • koodi 2300, jos tavaroihin ei ole ennen vientiä sovellettu muuta tullimenettelyä
 • koodi 2340, jos viedään aiemmin EU:n ulkopuolelta tuotua, vapaaseen liikkeeseen luovutettua tavaraa

Tulliselvitettävän erän tiedoissa on ilmoitettava liiketoiminnan luonteeksi joku seuraavista: 

 • alle 2 vuotta kestävä vuokraus, laina tai käyttöleasing, koodi 60 
 • yli 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing, koodi 91 
 • muu (luokittelematon) liiketoimi, koodi 99.

Lisäksi ilmoitetaan erityismaininnan koodi FIXBV ja jälleentuonnin päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv (päivä, johon mennessä tavara tuodaan takaisin).

Kansalliseksi menettelykoodiksi ilmoitetaan joko 999, jos ei sovelleta mitään kansallista menettelyä, tai erityistilanteissa jokin seuraavista:

 • 7VB Ei-kaupalliset tavarat esim. mainostavarat
 • 7VD Lailliset maksuvälineet ja arvopaperit
 • 7VE Monetaarinen kulta
 • 7VF Diplomaattiseen tai siihen verrattavaan käyttöön tarkoitetut tavarat.

Viejä voi tarvittaessa hakea jälleentuonnin määräajan pidentämistä Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Määräajan pidennys yli kahdeksi vuodeksi muuttaa myös kauppatapahtuman luonteen koodia.


Väliaikainen vienti voidaan oikaista lopulliseksi vienniksi, jos tavarat jäävät lopullisesti määrämaahan eivätkä palaudu takaisin EU:hun. Oikaisupyyntöön liitetään kauppalasku, jos tavara on myyty tai muu asiakirja, josta ilmenee tavaran maksuttomuus.

Esimerkki:

Tavara viedään väliaikaisesti näyttelyyn ja vienti-ilmoituksella ilmoitetaan kauppatapahtuman luonteeksi koodi 60, tullimenettelyksi koodi 2300, kansalliseksi menettelyksi koodi 999.

Jos tavara myydään näyttelyssä, oikaisupyynnössä ilmoitetaan kauppatapahtuman luonteeksi 11, tullimenettelyksi 1000 ja kansalliseksi menettelyksi 999.

Jos tavara jää unionin ulkopuolelle veloituksetta (ilmainen toimitus), oikaisupyynnössä ilmoitetaan kauppatapahtuman luonteeksi 30, tullimenettelyksi 1000 ja kansalliseksi menettelyksi 7VB.

Jos ATA carnet`lla väliaikaisesti viety tavara jää lopullisesti määrämaahan, ATA carnet`n haltijan eli viejän pitää tehdä tavaroista jälkikäteen vienti-ilmoitus.

Tulliselvitettävän erän tiedoissa ilmoitetaan:

 • poikkeavaksi vientipäivämääräksi myynnin kauppalaskun päiväys
 • Sanoma-ilmoituksissa kenttä on nimellä ”Todellinen vientipäivä” (exportPointDate)
 • tavaran sijaintipaikaksi Tornion tulli
 • erityismaininnan koodiksi FIXEU (jälkikäteen annettu asiakirja)
 • erityismaininnan koodiksi FIXEW (koska kyse on tilastotietojen antamisesta tullille).                                                                                                                 

Vienti-ilmoituksella tavaraerän tiedoissa edeltäväksi asiakirjaksi on ilmoitettava ATA carnet (koodi 955) sekä sen numero ja päiväys. Viejä saa tullin käsittelyn jälkeen poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen todisteeksi viennistä.

ATA carnet -yleisohjeiden mukaisesti carnet`n jälleentuontilehteen on saatava myös Suomen tulliviranomaisen merkinnät. Merkinnät voidaan pyytää tullitoimipaikasta tai ATA carnet voidaan lähettää kauppalaskuineen Tornion tulliin.


Voit käydä leimauttamassa ATA-carnet´n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa Tullin toimipisteessä tai Lentotullissa. Kaikissa satamissa ei ole enää Tullin asiakaspalvelua, mutta voit varata palveluajan.

ATA-carnet täytyy esittää tullille merkittäväksi aina sen maan tullissa, josta se lähtee tai johon se saapuu. Sitä ei tarvitse esittää EU-alueen sisällä joka maassa, koska EU on yksi tullialue.

ATA-carnet’n käyttö eri tilanteissa

Eri käyttöön tarkoitetut välilehdet on eroteltu ATA-carnet’ssa eri värisinä sivuina seuraavasti:

 • Exportation = vientilehti vientimaan tullia varten (keltainen)
 • Importation = tuontilehti tuontimaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-exportation = jälleenvientilehti määrämaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-importation = palautuslehti lähtömaan tullia varten (keltainen)
 • Transit = passituslehdet kauttakuljetusmaan tullia varten (sininen)

Jos tavaroita kuljetetaan useisiin maihin tai useissa erissä, varmista, että ATA-carnet’ssa on riittävästi sivuja. ATA-carnet’n voimassaoloaikana voi hakea lisää sivuja ja perustellusta syystä jatkoa voimassaoloon. Voit hakea kadonneen ATA-carnet’n tilalle duplikaattia.

Väliaikainen vienti ATA-carnet’lla

 

ATA-carnet’n avaaminen vientimaan Tullissa: Exportation-lehti

Tavarat ja ATA-carnet esitetään vientimaan tullissa. ATA-carnet’n käyttäjän on allekirjoitettava kansilehti ja täytettävä Exportation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Exportation-lehti jää vientimaan tulliin.

ATA-carnet-vientimerkinnät tehdään vientimaan tullissa. Jos tavarat poistuvat toisen EU-maan kautta, kantaosan keltaisen lehden (exportation) kohtaa 7 ei täytetä, vaan EU:n poistumispaikan tulli vahvistaa sen allekirjoituksella ja päiväleimalla. Kantaosia ei irroteta ATA-carnet’sta.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus lentäen Oulusta Helsingin kautta Japaniin

Tavarat lastataan Oulussa lentokoneeseen ja siirretään Helsingissä tullialueella kentän puolella Japaniin menevään koneeseen. ATA-carnet leimataan ja vahvistetaan Oulussa ajanvarauksella palvelevassa tullissa.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus Helsingistä laivalla Saksaan ja sieltä lentäen Kanadaan

Tavarat lähtevät Helsingistä autolla ja jatkavat matkaa laivalla Saksaan, jossa ne lastataan Kanadaan menevään lentokoneeseen. ATA-carnet esitetään tullille merkittäväksi joko Lentotullissa tai satamassa ajanvarauksella palvelevassa tullissa. Tulli ei vahvista Helsingissä poistumista kantaosan kohtaan 7, vaan se vahvistetaan vasta Saksan tullissa, jossa tavarat ja ATA-carnet täytyy esittää.                            

ATA-carnet paluu lähtömaahan: Re-importation-lehti 

Kun tavara palaa takaisin, ATA-carnet esitetään ensimmäisessä EU:n saapumispaikassa tullille. ATA carnet’n käyttäjän on täytettävä Re-importation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Tulli toimittaa Re-importation-lehden vientimaan tullin palautusoitteeseen. 

ATA-carnet käyttö passitusasiakirjana: Transit–lehti

Kun ATA-carnet´lla aloitetaan passitus kauttakuljetusmaassa tai alueella, täytetään Transit-lehden sarakkeet ”D kuljetustapa”, ”E pakkaustiedot” ja ”F a) Tavarat” (numerot tavaraluettelosta). Lisäksi on merkittävä paikka, päiväys, nimenselvennys ja allekirjoitus. Tulli antaa määräajan, jonka kuluessa ATA-carnet-passitus on esitettävä siihen merkityssä määräpaikassa.

Katso henkilöasiakkaan ohjeet tavaroiden kuljettamiseen ATA-carnet´lla.


ATA-carnet on kansainvälinen asiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin. ATA-carnet antaa myös kansainvälisesti hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista mahdollisesti perittävästä tullista ja tuontiveroista.

ATA-carnet ei korvaa muita tuonnin tai viennin yhteydessä mahdollisesti rajoitusten vuoksi vaadittavia asiakirjoja tai lupia, kuten esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia ja terveystodistuksia. ATA-carnet'ita myöntävät hakemuksesta kauppakamarit kussakin sopimukseen liittyneessä maassa. Suomessa ATA-carnet'ita myöntää Keskuskauppakamari.

Passittaminen ATA-carnet'lla

Jos ATA-carnet'lla kuljetettavat tavarat halutaan kauttakuljettaa esimerkiksi näyttelyyn tai messuille sellaisen maan tai alueen (esim. EU:n) kautta, jossa tavaroita ei väliaikaisesti maahantuoda, ATA-carnet'ta voi käyttää passitusasiakirjana. Tullille ei tarvitse antaa erillistä passitusvakuutta. ATA-carnet'lla kuljetettavista tavaroista ei myöskään tarvitse antaa turvatietoja.


Tavara viedään väliaikaisesti korjattavaksi, jalostettavaksi tai muuta käsittelyä varten (ei koske ulkoista jalostusta)

Tullimenettelyllä 22xx voidaan viedä tavaraa EU:n ulkopuolelle korjattavaksi, jalostettavaksi, testattavaksi tai muutoin käsiteltäväksi, ja tuoda se takaisin tullitta, jos palautuva tavara on tulliton jollakin seuraavista perusteista:

 • tullitariffin mukaan tavarasta ei kanneta tullia
 • tavaraan voidaan soveltaa tuonnin etuuskohtelua
 • tavara tuontitullataan tullitta tietyn käyttötarkoituksen perusteella                                                                                   

Etuuskohtelun soveltaminen edellyttää, että tuotaessa esitetään kauppalaskuilmoitus, EUR.1-todistus tai jokin muu alkuperäkohteluun oikeuttava todistus.

Menettelykoodin 22xx käyttö ei vaadi Tullin lupaa eikä INF-numeroa. Viennin tulli-ilmoituksessa kansalliseksi menettelyksi ilmoitetaan 999, ei kansallista menettelyä. Jälleentuonnin määräaikaa ei tarvitse ilmoittaa. 

Vienti ulkoiseen jalostukseen

Ulkoinen jalostus on luvanvarainen erityismenettely, jossa voidaan viedä unionitavaroita väliaikaisesti Euroopan unionin tullialueelta esimerkiksi valmistusta tai korjausta varten. Jalostamalla saatavia tuotteita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen osittain tai kokonaan tuontitullitta.

Voit käyttää ulkoista jalostusta (21-alkuinen tullimenettelykoodia) vain silloin, kun EU:hun takaisin tuotavien, jalostettujen tuotteiden tuontitulli on suurempi kuin nolla. Varmista tämä, ennen kuin asetat tavarat ulkoisen jalostuksen menettelyyn

Palautuuko tavara muuttumattomana takaisin?

 • Kyllä. Valitse ”23xx väliaikainen vienti”.
 • EI. Valitse joko ”21xx ulkoinen jalostus” tai ”22xx väliaikainen vienti muuta jalostusta varten”.

Kannetaanko jalostuksesta palautuvasta tavarasta tullia?

 • Kyllä. Valitse ”21xx ulkoinen jalostus”.
 • Ei. Valitse ”22xx väliaikainen vienti muuta jalostusta varten”.

Onko jalostuksesta palautuva tavara mahdollista asettaa tietyn käyttötarkoituksen (end-use) menettelyyn?

 • Ei. Valitse ”21xx ulkoinen jalostus”.
 • Kyllä. Valitse ”22xx väliaikainen vienti muuta jalostusta varten”.

Voiko jalostusmaasta tuoda jalostetun tavaran etuuskohtelulla (alkuperäselvityksellä)?

 • Ei. Valitse ”21xx ulkoinen jalostus”.
 • Kyllä. Valitse ”22xx väliaikainen vienti muuta jalostusta varten”.

Jälleenvienti

Muita kuin unionitavaroita voidaan jälleenviedä. Kyseessä on menettely tavaroille, joita ei ole tullattu EU:hun ja jotka eivät ole saaneet unionitavaran asemaa. Tavarat ovat koko ajan tullin valvonnassa. Jälleenvienti-ilmoituksella käytetään 31-alkuista tullimenettelykoodia.

Huomioi nämä

Väliaikainen vienti menettelykoodilla 23xx

 • Käytä tätä koodia, jos viet tuotteita testattavaksi kaupanedistämistarkoituksessa ja tuote palautetaan takaisin unioniin.
  • Ilmoita kansallinen menettelykoodi 7VQ = Väliaikainen vienti testattavaksi, palautetaan testauksen jälkeen.

Väliaikainen vienti menettelykoodilla 22xx

 • Käytä tätä koodia, jos viet tullittoman tuotteen testattavaksi tarkoituksena selvittää, pystytäänkö tuote korjaamaan vai ei.  
  • Ilmoita kansallinen menettelykoodi 7VQ.
  • Ilmoita testauksen luonne (maksullinen vai maksuton testaus) uudella erityismaininnan lisäkoodilla FIXFV.

Väliaikainen vienti menettelykoodilla 21xx (ulkoinen jalostus)

 • Käytä tätä koodia, jos viet tullillisen tuotteen testattavaksi tarkoituksena selvittää, pystytäänkö tuote korjaamaan vai ei. 
  • Ilmoita kansalliseksi menettelykoodiksi joko 7UA (tavanomainen menettely) tai 7UB (yksinkertaistettu menettely).
  • Ilmoita testauksen luonne (maksullinen vai maksuton testaus) uudella erityismaininnan lisäkoodilla FIXFV.
 • Lue lisää: Palautustavaroiden tuonti