Mitä tarkoitusta varten tavara viedään?

Viennin tarkoitus ilmoitetaan vienti-ilmoituksessa nelinumeroisella tullimenettelykoodilla. Oikean tullimenettelykoodin ilmoittaminen on erityisen tärkeää silloin, kun viedyt tavarat aiotaan tuoda takaisin. Väärä tullimenettelykoodi viennissä voi johtaa siihen, että tuonnissa ei voida soveltaa edullisempaa tullien ja verojen laskentaa.

Lopullinen vienti

Useimmiten tavarat viedään lopullisesti EU:n ulkopuolelle, jolloin niitä ei ole tarkoitus tuoda takaisin EU:hun.  Lopullisessa viennissä vienti-ilmoituksella ilmoitetaan tullimenettelykoodiksi 10-alkuinen koodi.

Väliaikainen vienti

Tavarat voidaan viedä väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle esimerkiksi messuille, näyttelyihin tai testaukseen. Väliaikaisesti viedyt tavarat pitää määräajassa palauttaa takaisin EU:hun muuttumattomina. Takaisin tuotavista tavaroista ei kanneta tullia eikä arvonlisäveroa, jos niistä on annettu tulli-ilmoitus väliaikaiseen vientiin. Väliaikaisesti vietävästä tavarasta voidaan antaa joko sähköinen vienti-ilmoitus (23-alkuinen tullimenettelykoodi) tai käyttää kauppakamarin myöntämää kansainvälistä ATA-carnet-tulliasiakirjaa.

Vienti korjattavaksi tai muuta käsittelyä varten

EU:n ulkopuolelle voidaan viedä tavaraa korjattavaksi, jalostettavaksi, testattavaksi tai muutoin käsiteltäväksi ja tuoda se takaisin tullitta, jos palautuva tavara on tulliton jollakin seuraavista perusteista:

 • tullitariffin mukaan tavarasta ei kanneta tullia
 • tavaraan voidaan soveltaa tuonnin etuuskohtelua
 • tavara tuontitullataan tullitta tietyn käyttötarkoituksen perusteella                                                                                   

Etuuskohtelun soveltaminen edellyttää, että tuotaessa esitetään kauppalaskuilmoitus, EUR.1-todistus tai jokin muu alkuperäkohteluun oikeuttava todistus.

Viennin tulli-ilmoituksella ilmoitetaan:

 • tullimenettelykoodiksi 22-alkuinen koodi, muu väliaikainen vienti kuin koodilla 21 tarkoitettu vienti (ulkoinen jalostus)
 • kansallinen menettelykoodi 999, ei kansallista menettelyä
 • kauppatapahtuman luonne:
  • 41 toimeksiannosta suoritettavaan jalostukseen liittyvät toimet (palkkatyö)
  • 60 liiketoimet, joihin ei liity omistussuhteen muutosta (korjaus, vuokraus, laina, käyttö-leasing, muu)

Jälleentuonnin määräaikaa ei tarvitse ilmoittaa. Menettelykoodin 22 käyttö ei vaadi tullin lupaa.

Testattavaksi vietävät tavarat

Väliaikainen vienti menettelykoodilla 23xx

 • Käytä tätä koodia, kun viet tuotteita esimerkiksi näyttelyyn tai messuille ja ne palautuvat samassa kunnossa takaisin.
 • Käytä tätä koodia myös, jos viet tuotteita testattavaksi kaupanedistämistarkoituksessa ja tuote palautetaan takaisin unioniin.
  • Ilmoita kansallinen menettelykoodi 7VQ = Väliaikainen vienti testattavaksi, palautetaan testauksen jälkeen.

Väliaikainen vienti menettelykoodilla 22xx

 • Käytä koodia 22xx tuotteille, joiden tuontitulli on nolla joko niiden alkuperän, tariffiluokittelun tai muun syyn perusteella.
 • Käytä tätä koodia, jos viet tullittoman tuotteen testattavaksi tarkoituksena selvittää, pystytäänkö tuote korjaamaan vai ei.  
  • Ilmoita kansallinen menettelykoodi 7VQ.
  • Ilmoita testauksen luonne (maksullinen vai maksuton testaus) uudella erityismaininnan lisäkoodilla FIXFV.

Väliaikainen vienti menettelykoodilla 21xx (ulkoinen jalostus)

 • Käytä koodia 21xx, jos ulkoiseen jalostukseen asetettujen ja unioniin takaisin tuotavien tavaroiden tuontitulli on suurempi kuin nolla.  
 • Käytä tätä koodia, jos viet tullillisen tuotteen testattavaksi tarkoituksena selvittää, pystytäänkö tuote korjaamaan vai ei. 
  • Ilmoita kansalliseksi menettelykoodiksi joko 7UA (tavanomainen menettely) tai 7UB (yksinkertaistettu menettely).
  • Ilmoita testauksen luonne (maksullinen vai maksuton testaus) uudella erityismaininnan lisäkoodilla FIXFV.

Ulkoinen jalostus

Ulkoinen jalostus on luvanvarainen erityismenettely, jossa voidaan viedä unionitavaroita väliaikaisesti Euroopan unionin tullialueelta jalostusta varten ja luovuttaa jalostustoiminnoista saatavia tuotteita vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitullitta. Lupaa ulkoiseen jalostukseen haetaan silloin kun jalostettu tavara ei ole tulliton muilla perusteilla.

Jälleenvienti

Muita kuin unionitavaroita voidaan jälleenviedä. Kyseessä on menettely tavaroille, joita ei ole tullattu EU:hun ja jotka eivät ole saaneet unionitavaran asemaa. Tavarat ovat koko ajan tullin valvonnassa. Jälleenvienti-ilmoituksella käytetään 31-alkuista tullimenettelykoodia.

Huomioi nämä

Vienti-ilmoituksella ilmoitetaan tullimenettelykoodiksi 23-alkuinen koodi, esimerkiksi:

 • koodi 2300, jos tavaroihin ei ole ennen vientiä sovellettu muuta tullimenettelyä
 • koodi 2340, jos viedään aiemmin EU:n ulkopuolelta tuotua, vapaaseen liikkeeseen luovutettua tavaraa

Tulliselvitettävän erän tiedoissa on ilmoitettava kauppatapahtuman luonteeksi joko:

 • alle 2 vuotta kestävä vuokraus, laina tai käyttöleasing, koodi 60
 • yli 2 vuotta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing, koodi 91
 • muu (luokittelematon) liiketoimi, koodi 99.

Lisäksi ilmoitetaan erityismaininnan koodi FIXBV ja jälleentuonnin päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv (päivä, johon mennessä tavara tuodaan takaisin).

Kansalliseksi menettelykoodiksi ilmoitetaan joko 999, jos ei sovelleta mitään kansallista menettelyä, tai erityistilanteissa jokin seuraavista:

 • 7VB Ei-kaupalliset tavarat esim. mainostavarat
 • 7VD Lailliset maksuvälineet ja arvopaperit
 • 7VE Monetaarinen kulta
 • 7VF Diplomaattiseen tai siihen verrattavaan käyttöön tarkoitetut tavarat.

Viejä voi tarvittaessa hakea jälleentuonnin määräajan pidentämistä Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Määräajan pidennys yli kahdeksi vuodeksi muuttaa myös kauppatapahtuman luonteen koodia.


Väliaikainen vienti voidaan oikaista lopulliseksi vienniksi, jos tavarat jäävät lopullisesti määrämaahan eivätkä palaudu takaisin EU:hun. Oikaisupyyntöön liitetään kauppalasku, jos tavara on myyty tai muu asiakirja, josta ilmenee tavaran maksuttomuus.

Esimerkki:

Tavara viedään väliaikaisesti näyttelyyn ja vienti-ilmoituksella ilmoitetaan kauppatapahtuman luonteeksi koodi 60, tullimenettelyksi koodi 2300, kansalliseksi menettelyksi koodi 999.

Jos tavara myydään näyttelyssä, oikaisupyynnössä ilmoitetaan kauppatapahtuman luonteeksi 11, tullimenettelyksi 1000 ja kansalliseksi menettelyksi 999.

Jos tavara jää unionin ulkopuolelle veloituksetta (ilmainen toimitus), oikaisupyynnössä ilmoitetaan kauppatapahtuman luonteeksi 30, tullimenettelyksi 1000 ja kansalliseksi menettelyksi 7VB.

Jos ATA carnet`lla väliaikaisesti viety tavara jää lopullisesti määrämaahan, ATA carnet`n haltijan eli viejän pitää tehdä tavaroista jälkikäteen vienti-ilmoitus.

Tulliselvitettävän erän tiedoissa ilmoitetaan:

 • poikkeavaksi vientipäivämääräksi myynnin kauppalaskun päiväys
 • Sanoma-ilmoituksissa kenttä on nimellä ”Todellinen vientipäivä” (exportPointDate)
 • tavaran sijaintipaikaksi Tornion tulli
 • erityismaininnan koodiksi FIXEU (jälkikäteen annettu asiakirja)
 • erityismaininnan koodiksi FIXEW (koska kyse on tilastotietojen antamisesta tullille).                                                                                                                 

Vienti-ilmoituksella tavaraerän tiedoissa edeltäväksi asiakirjaksi on ilmoitettava ATA carnet (koodi 955) sekä sen numero ja päiväys. Viejä saa tullin käsittelyn jälkeen poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen todisteeksi viennistä.

ATA carnet -yleisohjeiden mukaisesti carnet`n jälleentuontilehteen on saatava myös Suomen tulliviranomaisen merkinnät. Merkinnät voidaan pyytää tullitoimipaikasta tai ATA carnet voidaan lähettää kauppalaskuineen Tornion tulliin.


ATA-carnet on kansainvälinen asiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin. ATA-carnet antaa myös kansainvälisesti hyväksytyn takuun maahan tuotavista tavaroista mahdollisesti perittävästä tullista ja tuontiveroista.

ATA-carnet ei korvaa muita tuonnin tai viennin yhteydessä mahdollisesti rajoitusten vuoksi vaadittavia asiakirjoja tai lupia, kuten esimerkiksi ampuma-aseiden tuontilupia ja terveystodistuksia. ATA-carnet'ita myöntävät hakemuksesta kauppakamarit kussakin sopimukseen liittyneessä maassa. Suomessa ATA-carnet'ita myöntää Keskuskauppakamari.

Passittaminen ATA-carnet'lla

Jos ATA-carnet'lla kuljetettavat tavarat halutaan kauttakuljettaa esimerkiksi näyttelyyn tai messuille sellaisen maan tai alueen (esim. EU) kautta, jossa tavaroita ei väliaikaisesti maahantuoda, ATA-carnet'ta voi käyttää passitusasiakirjana. Tullille ei tarvitse antaa erillistä passitusvakuutta. ATA-carnet'lla kuljetettavista tavaroista ei myöskään tarvitse antaa turvatietoja.