Kuka on viejä?

Viejä on vastuussa vienti-ilmoituksen antamisesta Tullille.

Viejän pitää olla unionin tullialueelle sijoittautunut. Yritys, jonka kotipaikka tai hallinnollinen pääpaikka on EU:n ulkopuolella, katsotaan unionin tullialueelle sijoittautuneeksi, jos sillä on EU:n alueella pysyvää henkilöstöä sekä kiinteä toimipaikka, jossa se harjoittaa liiketoimintaa. Viejän pelkkä alv-rekisteröityminen Suomessa tai EORI-numero eivät riitä täyttämään unionin tullialueelle sijoittautumisen kriteereitä.

Lisäksi viejällä pitää olla toimivalta määrittää tavaroiden viennistä tai sen pitää olla on osapuolena sellaisessa sopimuksessa, jonka mukaan tavarat on tarkoitus viedä EU:n ulkopuolelle. Esimerkiksi kuljetusliike voi olla tällaisen sopimuksen osapuolena. Tällöin kuljetusliike voidaan ilmoittaa vienti-ilmoituksessa viejäksi ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen myyjän nimi pitää ilmoittaa  erityismaininnan lisäkoodilla FIXFY. Lisäkoodi ilmoitetaan vienti-ilmoituksen tulliselvitettävän erän tiedoissa. Liiteasiakirjana vienti-ilmoituksessa ilmoitetaan sen myyjän laskun numero, jonka tietojen perusteella vienti-ilmoitus annetaan.  

Viejänä pidetään EU:hun sijoittautunutta sopimuspuolta siinäkin tapauksessa, kun tavaroiden omistusoikeus on siirtynyt kauppaehdon tai muun sopimuksen mukaisesti EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle.

Jälleenviejä voi jatkossakin olla EU:n ulkopuolelle sijoittautunut. Myöskään yksityishenkilöiden, jotka kuljettavat omia henkilökohtaisia matkatavaroitaan, ei tarvitse olla EU:hun sijoittautuneita.

Viejä voi käyttää edustajaa

Viejä voi halutessaan käyttää edustajaa tulli-ilmoituksen antamisessa. Viejä ja edustaja valitsevat edustusmuodon, jota käytetään vienti-ilmoituksessa. Edustusmuotoja ovat suora edustus ja välillinen edustus.

Suora edustus

Suora edustaja tekee tulli-ilmoitukset viejän nimissä ja viejän lukuun.

  • Tulli-ilmoituksessa edustusmuodon koodiksi ilmoitetaan 2.

Ilmoituksen oikaisemista vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen voi pyytää joko viejä itse tai edustaja. Jos ilmoittamisesta aiheutuu sanktioita, esimerkiksi virhemaksu, tulli kohdistaa sanktion suoraan viejälle.

Välillinen edustus

Välillinen edustaja tekee vienti-ilmoituksen omissa nimissään ja viejän lukuun.

  • Tulli-ilmoituksessa edustusmuodon koodiksi ilmoitetaan 3.

Edustaja saa käyttää välillistä edustusta vain, jos asiasta on ilmoitettu tullille viennin rekisteriasiakkuuden tiedoissa. Edustaja, joka on oikeutettu toimimaan välillisenä edustaja, voi toimia myös suorana edustajana.

Välillistä edustusta ei saa käyttää sisäisen jalostuksen päättävissä eikä ulkoisen jalostuksen aloittavissa vienti-ilmoituksissa.

Ilmoituksen oikaisemista vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen voi pyytää vain ilmoituksen tehnyt edustaja. Jos ilmoittamisesta aiheutuu sanktioita, esimerkiksi virhemaksu, tulli kohdistaa sanktion ensisijaisesti ilmoituksen tehneelle edustajalle.

Huomioi nämä

Vienti-ilmoitus pitää jättää siihen jäsenmaahan, jossa tavarat pakataan tai lastataan vientikuljetusta varten. Tietyissä tilanteissa vientimenettelyn aloittaminen vasta poistumismaassa on kuitenkin mahdollista. Muun EU-maan viejän nimissä annettavalla vienti-ilmoituksella ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodilla perusteet vienti-ilmoituksen antamiseen Suomessa.

Muun EU-maan viejän vienti-ilmoituksella ilmoitettavat erityismaininnan lisäkoodit

  • FIXFD Vientilähetyksen arvo on enintään 3 000 euroa, asetetaan vientimenettelyyn poistumismaassa. Vientimenettelyyn asettaminen on sallittua poistumispaikalla, jos kyseessä ei ole kieltojen tai rajoitusten alainen tavara. Huom.! Jos käytät tätä lisäkoodia,  vientimaa ei voi olla Suomi vaan vientimaaksi pitää ilmoittaa vienti-ilmoituksessa lähtömaa. Ilmoita liiketoiminnan luonnekoodiksi 72. Alustoimitusilmoituksessa liiketoiminnan luonnekoodiksi pitää ilmoittaa 11.
  • FIXFE Tavara on ostettu Suomesta ja se asetetaan vientimenettelyyn täällä muun EU-maan viejän nimissä.
  • FIXFF Tavara kaupintavarastossa Suomessa. Jos käytät tätä lisäkoodia ja vientimaa on muu kuin Suomi, ilmoita liiketoiminnan luonnekoodiksi 72.

Rajoitusten alainen vienti

Suomessa ei voida asettaa vientimenettelyyn toisen EU-maan vientiä, jos tavaran vienti edellyttää lupaa, ja lupa on myönnetty vientimaassa. Vienti-ilmoitus on näissä tapauksissa annettava aina vientimaan tullille, ellei luvassa ole poikkeuksellisesti sallittu ilmoituksen antamista myös tietyissä muissa maissa.


EORI-numeron käyttäminen on vienti-ilmoituksessa pakollista. Suomen tullin vientiasiakkaaksi rekisteröityneet yritykset ovat automaattisesti EORI-numeron haltijoita. Suomessa EORI-numerona käytetään y-tunnusta muodossa FI1234567-8. Satunnaisen vienti-ilmoittajan ei tarvitse hakea numeroa etukäteen tullilta.

Jos viejä ja/tai asiamies on sijoittautunut muuhun EU-maahan kuin Suomeen, ilmoituksessa on aina käytettävä viejän kotimaan EORI-tunnusta. Se on ilmoitettava kohdassa ”Viejä”/”Asiamies”.

Kukin jäsenmaa myöntää itse omille yrityksilleen EORI-numerot. Suomen tulli voi kuitenkin myöntää myös muuhun EU-maahan sijoittautuneelle satunnaisille ilmoittajille EORI-numeroita, jos nämä antavat ilmoituksia vähemmän kuin viisi vuodessa (satunnainen ilmoittaja). Jos ilmoituksia annetaan enemmän kuin viisi vuodessa, luokitellaan ilmoittaminen säännölliseksi, mikä edellyttää erillistä EORI-rekisteröimistä.

Jos tavara siirretään fyysisesti toisesta EU-maasta Suomeen ennen tavaran ilmoittamista vientimenettelyyn, viejän on pitänyt etukäteen hakea suomalainen arvonlisäverotunnus. Tätä suomalaista tunnusta ei saa ilmoittaa kohdassa ”Viejä”, vaan se ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodilla FIXFH.