Ennen viennin aloittamista

Selvitä ennen kuin aloitat viennin 

 1. Onko EU rajoittanut tavaroiden vientiä
  • Esimerkiksi aseiden, ampumatarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden, kulttuuriesineiden ja otsonia tuhoavien aineiden vientiä ja kauttakuljetusta on rajoitettu. Lisäksi voi olla alueellisia vienti- ja talouspakotteita. EU:ssa voimassa olevat vientirajoitukset löydät Fintaric-hakupalvelusta tullinimikkeen perusteella.
  • Varmista, ettei tavara ole vientivalvonnan alaista (muun muassa korkea teknologia tai sotateollisuuden kaksikäyttötuotteet).
  • Rajoituksilla on aina oma kansallinen hallinto- ja/tai lupaviranomaisensa (esim. ulkoasiainministeriö). Selvitä luvan tarve ja hae vientilupa etukäteen.
  • Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joita Tulli valvoo.
   Vientirajoitukset
 2.  Vientimaan asettamat ja vientikuljetukseen liittyvät rajoitukset
  • Hyviä tietolähteitä ovat esimerkiksi Business Finland, suurlähetystöt ja EU:n komission ylläpitämä Access2Market, käyttämäsi huolintaliike, sekä laiva- tai lentoyhtiö tai muu kuljetusliike.
  • EU:n ulkopuolelle viennissä tuotteiden puisen pakkausmateriaalin pitää täyttää ISPM 15 -standardin vaatimukset. Tarkista ohjeet Ruokaviraston sivulta Puinen pakkausmateriaali. 
 3. Tavaran tullinimike (CN-koodi) etukäteen
  • Tullinimike on viennissä 8-numeroinen CN-koodi. Se määrittää muun muassa vientirajoitukset. Siksi on tärkeää, että käytät oikeaa tullinimikettä.
  • Tullinimikkeet löydät CN-nimikkeistöstä tai Fintaric-hakupalvelusta. Nimikkeen määrittämiseen saat apua myös Tullista.
  • Ainoastaan sitova tariffitieto (STT) on kirjallinen Tullia ja viejää sitova päätös tavaraan sovellettavasta nimikkeestä.
 4. Saako tavara tullittomuuden tai alennetun tullikohtelun kohdemaassa – alentaa ostajan kustannuksia
  • Maat, joiden kanssa EU:lla on vastavuoroinen vapaakauppa- tai muu tullietuussopimus, myöntävät EU:n alkuperätuotteille tullittomuuden tai alennetun tullikohtelun.
  • Selvitä, kuuluuko kohdemaa sopimusmaihin ja täyttyvätkö etuuskohtelun edellytykset sekä millä alkuperäselvityksellä saat tullietuuden kohdemaassa. 
  • Jos viet tavaraa säännöllisesti, voit hakeutua valtuutetuksi ja/tai rekisteröidyksi viejäksi, jolloin sinulla on laajemmat valtuudet vahvistaa alkuperäselvityksiä itse.
  • Tulli vahvistaa tarvittaessa EUR.1- ja A.TR.-lomakkeita.
  • Huomaa, että Kauppakamarin myöntämä EY:n yleinen alkuperätodistus ei anna oikeutta etuuskohteluun.
   Viennin etuuskohtelut

Ilmoita vietävä tavara näin  

 1. Hanki ilmoittamisessa tarvittavat rekisteröinnit ja tunnisteet
 2. Anna sähköinen ilmoitus viennistä Tullille etukäteen – tavarat on asetettava vientimenettelyyn.
  • Viejänä olet vastuussa tulliselvityksestä. Vienti-ilmoituksen voit tehdä Tullin Vienti-ilmoituspalvelussa netissä tai sanomailmoituksilla (vaatii Tullin luvan).
  • Voit antaa ilmoituksen itse tai käyttää edustajaa.
  • Valitse oikea tullimenettely ja liiketoiminnan luonne tavaran käyttötarkoituksen mukaan. Tarvitset eri koodin, jos tavarat esimerkiksi viedään korjattavaksi ja palautetaan takaisin. Ilmoituksessa käytettävät koodit löydät koodiluettelosta.
  • Anna vienti-ilmoitus hyvissä ajoin ennen vientitavaran lähettämistä, viimeistään ennen niiden lastaamista kuljetusvälineeseen. Joissakin tilanteissa sähköistä vienti-ilmoitusta ei tarvitse antaa.
 3. Lastauksen saa aloittaa, kun Tulli on antanut hyväksynnän vienti-ilmoitukseen
  • Tavaran on oltava Tullin tarkastettavissa vienti-ilmoituksessa mainitussa tavaran sijaintipaikassa. Kuljetuksen saa aloittaa, kun Tulli on lähettänyt luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan eli EAD:n. EAD:ssa on viennin yksilöivä viite, MRN, jonka rahdinkuljettaja tarvitsee poistumispaikalla viennin päättämiseen.
  • Kun tavara on poistunut EU:n alueelta ja rahdinkuljettaja on antanut Tullille vaadittavat ilmoitukset, Tulli vahvistaa viennin. Saat poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, joka on myös tosite arvonlisäverottomasta myynnistä.
 4. Voit hakea oikaisua tai mitätöintiä, jos jotain menee pieleen tai jos vienti esimerkiksi peruuntuu
  • Jos huomaat, että lähetyksesi vientiselvityksessä on tapahtunut virhe, voit hakea muutosta. Selvitä muutoksenhaun edellytykset. 
  • Oikaisupyyntö on tehtävä heti, kun huomaat virheen. Pyyntö on tehtävä viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun alkuperäinen ilmoitus vastaanotettiin tullissa. Oikaisupyyntö tehdään sähköisesti oikaisusanomalla tai lomakkeella.
  • Voit hakea mitätöintiä tietyissä tapauksissa, esimerkiksi jos vientilähetyksen tavaroita ei viedä lainkaan pois EU:n alueelta.
   Vienti-ilmoituksen oikaisu ja mitätöinti

Lisää aiheesta