Vakuusmallit

Yleisvakuus voi olla kansallinen tai EU-laajuinen. EU-laajuinen vakuus annetaan pankkitakauksena, kansallisessa vakuudessa on enemmän vakuusvaihtoehtoja. Tulli määrittää hyväksyttävän vakuusmuodon, vakuusasiakirjat sekä takaajan ja on yhteydessä asiakkaaseen ennen vakuuden toimittamista.

Vakuusasiakirjan täytyy olla malliasiakirjan mukainen ja sen voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Takauksessa takaajan pitää antaa tiedoksianto-osoite jokaisessa voimassaolomaassa. Ulkomaisen pankin hyväksyminen takauksen antajaksi on varmistettava Tullin Veronkannosta ennen takauksen toimittamista.

Kansallinen yleisvakuus on voimassa vain Suomessa. Kansallinen vakuus voidaan antaa pankkitakauksena tai pankkitilin panttauksena. Yritys-, alus-, auto- ja laitteistokiinnityksiä tai rahatalletuksia Tullin tilille ei hyväksytä vakuudeksi.

EU-laajuista vakuutta voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa ja tavaroiden asettamiseen unionin passitusmenettelyyn. Passituksen vakuuden on oltava voimassa koko EU-alueella sekä valinnaisissa sopimusmaissa (Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Ukraina, Norja, Islanti, Sveitsi, Pohjois-Makedonia, Turkki, Serbia, Andorra ja San Marino). EU-laajuinen vakuus annetaan Suomessa pankkitakauksena. Passituksen yleisvakuutena voi olla ainoastaan pankkitakaus.

Huomioi nämä

Vakuudeksi voidaan hyväksyä mm. seuraavat vakuusmuodot tai niiden yhdistelmät:

  • pankkitakaus/takausvakuutus
  • pankissa olevan tilin panttaus.

Yritys-, alus-, auto- ja laitteistokiinnityksiä tai rahatalletusta Tullin tilille ei hyväksytä yleisvakuudeksi.

Tulli määrittää aina hyväksyttävän vakuusmuodon ja vakuusasiakirjat ja on yhteydessä asiakkaaseen ennen vakuuden toimittamista.

Lue lisää: Vakuudet


Vakuuden voi postittaa osoitteeseen Tulli, Vakuustoimipaikka, PL 261, 65101 Vaasa.

Lue lisää: Vakuudet


Kansallinen yleisvakuus voidaan antaa pankkitilin panttauksena. Pankkitilin panttauksen yhteydessä pankki toimittaa Tullille panttausilmoitus- ja kuittaamattomuustodistuksen ja asiakas toimittaa yleispanttaussitoumuksen sekä hallituksen kokouksen pöytäkirjan (hallituksen päätös panttauksesta). Pankkitilin panttaukseen liittyvät asiakirjat on annettava täsmälleen Tullin mallien mukaisina suomen tai ruotsin kielellä. Pantattavan tilin tulee olla suomalaisessa pankissa tai Suomessa olevassa sivuliikkeessä, jonka emopankki on sijoittautunut EU- tai ETA-alueelle.

Tilin panttauksen mallit:


Pankkitakaukset on annettava Tullille täsmälleen takausmallien mukaisina. Tekstejä ei saa muuttaa, eikä niihin saa lisätä mitään. Takausmallit perustuvat Euroopan unionin pakottavaan lainsäädäntöön.

Pankkitakauksen mallit:


Takaus on annettava toistaiseksi voimassa olevana.

Koska takausmallien irtisanomisaika on lyhyt, 16 päivää, pankki pystyy hyvin nopeasti rajoittamaan vastuunsa, jos siihen on tarvetta.


Takausmallit ovat Suomen virallisilla kielillä eli suomeksi ja ruotsiksi, ja takaus on annettava näillä kielillä. Muita kieliversioita ei hyväksytä. Tullin Veronkannosta voi pyytää epävirallisen englanninkielisen version takaustekstistä. Englanninkielistä versiota voi tarvittaessa käyttää apuna esimerkiksi kun kansainvälinen konserniyritys päättää takauksen antamisesta Tullille. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomen- tai ruotsinkielinen versio on aina määräävä, eikä pankki tai asiakasyritys voi vedota englanninkieliseen versioon.


Takauksissa takaajan täytyy ilmoittaa tiedoksianto-osoite jokaisessa voimassaolomaassa.

EU-laajuiseen takaukseen liittyvä maksuvaatimus voi tulla suoraan pankille niistä EU-maista, joissa takaus on voimassa. Passitusvakuuksissa maksuvaatimus voi tulla myös passitussopimusmaista, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin, jos takaus on niissä voimassa. Siksi takauksessa pitää olla kunkin jäsenmaan tiedoksianto-osoitteet, joihin vaatimukset tehdään. Mallissa mainitulla vakuustoimipaikalla tarkoitetaan EU:n jäsenmaassa sijaitsevaa Tullia tai muuta vastaavaa viranomaista, joka on toimivaltainen käsittelemään vakuuteen liittyviä asioita. Suomessa vakuustoimipaikka on Suomen tulli ja tarkemmin sen Lupakeskus.

EU-laajuisessa takauksessa on myös huomioitava, että takaaja hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan. Suomen lakia sovelletaan ainoastaan silloin, kun takaukseen liittyvä maksuvaade, tiedonanto, muodollisuus, menettely tai muu ilmoitus tehdään Suomessa sijaitsevaan tiedoksianto-osoitteeseen.

EU-laajuinen malli on voimassa siitä päivästä, kun Tulli on sen hyväksynyt. Käytännössä Tulli lähettää pankille skannatun kopion takauksesta hyväksymismerkinnällä turvasähköpostilla.


Takaukset ovat omavelkaisia takauksia, jotka perustuvat päävelan erääntymiseen. Kysymyksessä ei ole ”first demand” -takaus eli heti vaadittaessa maksettava takaus, jonka maksuvaateessa edunsaajalta ei edellytetä selvitystä maksamattomista saatavista. Takausmalleissa mainittu 30 päivän vaatimus ei tee takauksesta ”first demand” -takausta, vaan maksuajalla on haluttu lähinnä estää perusteettomat viivyttelyt maksamisissa. Jäsenmaiden pitää tilittää Euroopan unionin perinteisiin omiin varoihin liittyvät maksut eli tullit viivytyksettä komissiolle. Tulli voi takaustekstin mukaisesti pidentää maksuaikaa, ja pankki voi myös kiistää maksuvaatimuksensa. Jos maksuvaatimuksesta ei päästä yhteisymmärrykseen, etenee prosessi riita-asiana.


Takausmalleissa vastuun rajaus jakautuu kahteen eri tilanteeseen:

I. Tilanteet, joissa Tulli on tehnyt maksuvaatimuksen pankille (kansallisen takausmallin toinen kappale)

Kun Tulli tekee maksupyynnön pankille, pankin on tehtävä vastuunrajoitus Tullille 30 päivän kuluessa maksuvaatimuksen vastaanottamisesta.

Tulli tulkitsee vastuunrajoituksen aina myös koko pankkitakauksen peruuttamiseksi, ellei pankki nimenomaisesti ilmoita, että kyse on ainoastaan maksettuja summia koskevasta vastuunrajoituksesta.

Pankki voi rajoittaa vastuunsa ensimmäisen maksuvaatimuksen jälkeen takauksen enimmäismäärään. Edunsaaja eli Tulli voi kuitenkin kohdistaa takauksen enimmäismäärään saakka useampia maksuvaatimuksia, jos velat ovat syntyneet ennen kuin peruuttaminen on tullut voimaan ja kuuluvat takauksen piiriin. Jokainen maksu normaalin käytännön mukaan vähentää takaussummaa, jos vastuunrajoitus on tehty. Pankin on tärkeää muistaa tehdä vastuunrajoitus heti ensimmäisen maksuvaatimuksen jälkeen.

Esimerkki: Vakuusasiakirjassa mainittu enimmäismäärä on 50 000 euroa. Takaaja saa 15.1. ensimmäisen maksuvaatimuksen 40 000 eurosta ja maksaa summan. Takaaja voi rajoittaa vastuunsa jäljellä olevaan 10 000 euroon kaikista ennen 14.2. alkaneista tullitoimista. Takaaja on kuitenkin uudelleen velvollinen maksamaan pyydetyn määrän 50 000 euroon saakka, jos toinen maksuvaatimus liittyy 14.2. tai sen jälkeen alkaneeseen tullitoimeen, ellei takaaja ole peruuttanut vakuutta.

II. Tilanteet, joissa tehdään vastuunrajoitus ilman, että Tulli olisi tehnyt maksuvaatimuksen eli ns. yleinen irtisanomisaika (kansallisen takausmallin kolmas kappale)

Pankki voi tehdä ilmoituksen vastuun rajoittamisesta, joka tulee voimaan 16 päivän kuluttua siitä, kun takaajan ilmoitus on saapunut Tullille. Tätä kohtaa sovelletaan tapauksiin, joissa Tulli ei ole tehnyt maksuvaatimusta pankille. Näissä tilanteissa pankki ei vastaa veloista, jotka syntyvät vastuun rajoittamisen voimaantulon jälkeen.


Jos asiakkaalla on ainoastaan tavanomaista tuontia eli tullimenettelynä on vapaaseen liikkeen luovuttaminen, vakuus pyritään normaalisti vapauttamaan noin kuuden viikon kuluessa sen sulkemisesta. Tämä edellyttää, että kaikki avoimet tullilaskut on maksettu.

Jos asiakkaalla on erityismenettelyjä kesken, vakuus voidaan palauttaa vasta, kun menettelyt on päätetty asianmukaisesti. Näissä tapauksissa ei ole olemassa mitään vakioituja aikoja.

Jos asiakkaalla on tullivarastolupa, Tulli tekee varastoon lopputarkastuksen ennen vakuuden vapauttamista. Jos asiakkaalla on jokin muu mahdollinen Tullin tekemä tarkastus kesken, on odotettava, kunnes se on saatettu loppuun.

Tulli tekee maksuvaatimuksen tai ehdollisen maksuvaatimuksen pankille ennen takauksen erääntymistä. Ehdollisen maksuvaatimuksen jälkeen tehdään lopullinen maksuvaade, jos velat on maksamatta tai takaukselle ei ole toimitettu jatkoa. Lopullinen maksuvaade voidaan tehdä takauksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Jos Tulli ei tee ennen takauksen voimassaolon päättymistä pankille maksuvaatimusta tai ehdollista maksuvaatimusta, Tulli ei voi enää tämän päivämäärän jälkeen esittää kyseiseen takaukseen liittyviä vaatimuksia, vaan takaus katsotaan vapautetuksi.