Laskutus

Jos yrityksellä on maksunlykkäyslupa, se saa noin viisi viikkoa maksuaikaa tullille ja suoritemaksuille maahantuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet asiakkaat maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen.

Jaksoerittely

Yritys saa viikon aikana luovutetuista tavaroista kannettavista veroista ja maksuista jaksoerittelyn. Jaksoerittelyn avulla asiakas voi maksaa samaan aikaan erääntyvät laskut eli tullaus-, verotus- ja maksupäätökset.

Jos edustaja antaa tulli-ilmoituksen välillisenä edustajana tai suorana edustajana takaajan vastuulla, jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajalle. Suoran edustuksen tapauksessa jaksoerittely osoitetaan ja lähetetään edustajan asiakkaalle.

Jaksoerittely erääntyy maksettavaksi sen päiväystä seuraavan viikon perjantaina, eli maksuaika on 10 päivää jaksoerittelyn päiväyksestä. Luovutusviikon tapahtumat erääntyvät luovutusviikkoa seuraavan neljännen viikon perjantaina.

Jaksoerittelyn muodostumisen aikataulu:

Viikko 1 Viikko 2   Viikko 3    Viikko 4 Viikko 5
Luovutusviikko = tulli-ilmoitus annettava     Jaksoerittelyn pvm = luovutusviikkoa seuraavan 3. viikon tiistai Jaksoerittelyn (koontierittelyn) eräpäivä on perjantai

Kullakin kalenteriviikolla vahvistetut jälkitullaukset ja -verotukset erääntyvät päätöksen vahvistamisviikon jälkeisen toisen viikon perjantaina.

Huomioi nämä

Jos asiakas ei maksa jaksoerittelyä ajoissa, jokaiselta jaksoerittelyllä olevalta tullaus- ja verotuspäätökseltä kannetaan kansallisista veroista veronlisäystä ja viivekorkoa vähintään kolme euroa päätökseltä.

Tulleista kannetaan viivästyskorkoa. Viivästyskorkokanta on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistu korkokanta, jota Euroopan keskuspankki sovelsi perusrahoitusoperaatioihinsa erääntymiskuukauden ensimmäisenä päivänä korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä.

Viivästyskorkoa tulleista ei kanneta, jos viivästyskoron määrä perintätoimea kohti on alle kymmenen euroa.

Viivästysseuraamukset laskutetaan asiakkaalle lähetettävällä maksukehotuksella.

Jos asiakas maksaa maksukehotuksen koko summan viimeistään sen eräpäivänä, tulee koko velka viivästysseuraamuksineen maksetuksi kerralla.


Voit vastaanottaa jaksoerittelyn myös verkkolaskuna, jos ilmoitat siitä erikseen Tullin lupakeskukselle. Kotimaisessa verkkolaskutuksessa verkkolaskuosoite on tavallisimmin joko pankin antama IBAN-tunnus tai OVT-tunnus, jossa on yritystunniste. Jaksoerittelyä ei voi saada sekä verkkolaskuna että paperisena postitse. Verkkolaskua ei myöskään lähetetä sähköpostiosoitteeseen, vaan verkkolaskuoperaattorin osoitteeseen.

Tullin palveluissa on suositeltavaa käyttää verkkolaskuosoitteena OVT-tunnusta, jolloin verkkolaskujen reititys onnistuu varmimmin. Verkkolaskujen reititys ei onnistu, jos yrityksellä on käytössä IBAN-tunnus ja useita verkkolaskuosoitteita. OVT-tunnus on Verohallinnon tunnus 0037 + yrityksen y-tunnus ilman väliviivaa (8 merkkiä) sekä mahdollinen tarkenne (enintään 5 merkkiä). Siten OVT-tunnuksen pituus on 12–17 merkkiä.

Jos verkkolaskuoperaattori on pankki, ilmoita myös tarkenteellinen OVT-tunnus

Jos verkkolaskuoperaattori on pankki, pitää Tullille ilmoittaa verkkolaskuosoitteen lisäksi tarkenteellinen OVT-tunnus. Tarkenteellisen OVT-tunnuksen käyttöönotosta voit olla yhteydessä Posti Messaging Oy:n asiakaspalveluun, messaging.fi(at)posti.com.

Ilmoita Tullille alla olevat tiedot verkkolaskun ilmoituslomakkeella:

  • tarkenteellinen OVT-tunnus (tunnuksen käyttöönotosta sovittu Posti Messaging Oy:n kanssa)
  • verkkolaskuvälittäjä
  • verkkolaskuosoite.

Huomioithan, että kaikki paperisessa laskussa olevat tiedot eivät välity verkkolaskulle, jos verkkolaskuoperaattori on pankki. Jos vastaanottajan verkkolaskuoperaattori on muu kuin pankki, niin verkkolasku sisältää paperista laskua vastaavat tiedot. Sähköisessä jaksoerittelyssä on kuitenkin joitakin puutteita esimerkiksi tietosisällössä ja maksuun liittyvissä termeissä (esimerkiksi jaksoerittelyä kutsutaan laskuksi). Lisäksi erittelyosio sisältää vain listan erittelyyn kuuluvien verotuspäätösten numeroista ja päätösten maksamatta olevista määristä.

Jaksoerittely voidaan välittää verkkolaskuna yhteen tai useampaan verkkolaskuosoitteeseen. Jokaisesta y-tunnuksesta täytyy tehdä oma ilmoituksensa. Lomakkeella voi ilmoittaa useamman verkkolaskuosoitteen samalle y-tunnukselle.

 

 


                            

Ota yhteyttä

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille

Yleisneuvontaa yritysasiakkaille ma–pe 8–16.15 sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tullineuvonta