Vienti

Kaksivaiheista ilmoitusmenettelyä käytetään vain, jos tulli on antanut luvan käyttää yksinkertaistettua vientimenettelyä. Useimmiten voidaan käyttää tavanomaista yksivaiheista täydellistä tulli-ilmoitusta, joka annetaan ennakkoon.

Ennakolta annetussa ilmoituksessa on ilmoitettava päivä ja kellonaika, jolloin tulli voi tarkastaa vientierän. Painoa ja muita tietoja voi korjata siihen asti, kunnes tavara luovutetaan menettelyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä hetkeä, joka on ilmoitettu tavaran esittämisen ajankohdaksi.


Vienti-ilmoitus täytyy oikaista, jos hyvityslaskun arvo on tilastollisesti merkittävä.


Jos yritys ei ole saanut poistumisvahvistusta vientijärjestelmän kautta, vienti voidaan päättää vaihtoehtoisten todisteiden perusteella.

Lähettäkää vaihtoehtoiset todisteet postitse Tornion tulliin.

tai sähköpostitse: vientiseuranta(at)tulli.fi 


Rekisteröityminen kannattaa, jotta sähköiset ilmoitukset pystytään käsittelemään tullissa mahdollisimman sujuvasti.

Rekisteröitymisen yhteydessä tulli merkitsee yrityksen nimi- ja osoitetiedot ja mahdolliset lupatiedot asiakasrekisteriin. Kun yritys lähettää Tullin vientijärjestelmään sähköisen vienti-ilmoituksen, vientijärjestelmä käsittelee ilmoituksen nopeammin, koska tiedot ovat jo asiakasrekisterissä.

Rekisteröityminen on pakollista, jos yrityksellä on yli neljä vienti-ilmoitusta vuodessa.


Välillisellä edustajalla on tavaranhaltijan vastuu. Tällöin edustaja eli asiamies (yleensä huolintaliike) vastaa vienti-ilmoituksen tiedoista yhtä laajasti kuin viejä omista vienti-ilmoituksistaan ja hoitaa vientiselvityksensä itsenäisesti.

Suoralla edustajalla on asiamiehen vastuu. Tällöin asiamies vastaa tietojen oikeellisuudesta siltä osin kun tämä niistä tiesi tai olisi pitänyt tietää.


Normaalisti vientimenettely päätetään, eli vahvistetaan tavaroiden poistuminen EU:sta, sähköisesti viipymättä poistumispaikalla.

Jos poistumisvahvistusta ei saada, käynnistyy erityinen prosessi, jotta vienti saadaan päätettyä. Tämä tarkoittaa sitä, että 90 päivän kuluttua vientimenettelyyn luovutuksesta Tullin vientijärjestelmä lähettää automaattisesti lisäselvityspyynnön vienti-ilmoituksen tehneelle yritykselle.

Jos lisäselvityspyyntöön ei tule selvitystä 150 päivän kuluessa, vientijärjestelmä mitätöi ilmoituksen automaattisesti, eikä tullilta saa enää sen jälkeen poistumisvahvistusta.

Jos vientimenettelyssä olevaa tavaraa ei ole viety EU:n tullialueelta, vienti-ilmoituksen antajan on ilmoitettava siitä heti tullille ja pyydettävä mitätöimään ilmoitus.


Tavarantoimittajan ilmoitus (supplier´s declaration, entinen suomennos oli  ”hankkijan ilmoitus”) on pääasiassa EU:n sisäisessä kaupassa käytettävä tavaran alkuperän osoittava asiakirja.

Tavaran ostaja saattaa tarvita tavaran myyjältä tavarantoimittajan ilmoituksen voidakseen edelleen laatia tavaralle etuuskohteluun oikeuttavan alkuperäilmoituksen, kun hän myy tavaran EU:n sopimuskumppanimaahan. Tavarantoimittajan ilmoitus voidaan laatia myös tavaraan sisältyvän EU-osuuden ilmoittamiseksi EU:n sisäisessä kauppatapahtumassa ostajalle. Ostaja voi tällöin hyödyntää tavaran jatkojalostuksessa tavaraan jo sisältyvän EU-osuuden kerryttäessään tavaran EU-alkuperäosuutta EU:n alkuperätuotteeksi..


EUR.1- (ja A.TR.) -tavaratodistuslomakkeita myy PunaMustan verkkokauppa.

EUR.1-todistukset vahvistetaan ensisijaisesti postitse. Lähetä todistukset osoitteeseen: 

Kotkan tullitoimipaikka
Todistukset
Merituulentie 424
48310 Kotka.

Kotkan tullitoimipaikka vahvistaa todistukset viimeistään saapumista seuraavan päivän aikana ja lähettää vahvistetut todistukset takaisin asiakkaalle pyydettyyn osoitteeseen heti käsittelyn jälkeen. 

EUR1-todistuksen voi vahvistuttaa myös Tullin asiakaspalveluja tarjoavissa tullitoimipaikoissa: Yhteystiedot ja postiosoitteet

Alkuperätuotteiden toistuvaa vientiä varten viejän kannattaa hakeutua valtuutetuksi viejäksi. Tällöin viejä voi itse laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, eikä Tullin vahvistamaa EUR.1-tavaratodistusta tarvita.


Alustoimituksista annettava sähköinen vienti-ilmoitus käsitellään kuten täydellinen vienti-ilmoitus tietyin poikkeuksin.

Alustoimituksen vienti-ilmoitus on helpompi tehdä kuin normaali vienti-ilmoitus, koska alustoimitustavaroiden tullinimikkeenä käytetään vain kolmea kokoavaa Taric -koodia: 99302400 elintarvikkeet, 99302700 polttoaineet ja 99309900 muut tavarat.

Viennin turvatietoja ei tarvitse antaa eikä myöskään poistumisen ilmoituksia.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Kun alustoimittaja toimittaa tavarat alukseen Suomessa, hän pyytää viennin saateasiakirjaan (EAD) aluksen edustajan allekirjoituksen ja säilyttää allekirjoitetun saateasiakirjan kirjanpidossaan todisteena.

Alustoimittajan on myös mahdollista saada kirjanpitoonsa poistumisvahvistettu luovutuspäätös esittämällä tullille aluksen edustajan allekirjoittama saateasiakirja.

Lue lisää: Poistumisen vahvistaminen


Ensimmäisissä tavaraerätiedoissa ilmoitetaan kollimääräksi 1 + pakkauslaji sekä pakkausten merkit ja numerot. Muille tavaraerille kollimääräksi ilmoitetaan 0 + pakkauslaji sekä pakkausten merkit ja numerot.

Pakkauslajit ja pakkausten merkit ja numerot pitää olla jokaisella tavaraerällä täsmälleen samat, kirjoitusasua myöten.


Osoitteen pitää olla todellinen katuosoite, esimerkiksi Rahtikuja 3 B, Vaasa.


Tulli-ilmoitusta ei voi korjata sen jälkeen, kun ilmoitettu tavara on luovutettu vientimenettelyyn. Vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen vienti-ilmoitusta voi pyytää oikaistavaksi. Kaikkia tietoja ei kuitenkaan voida oikaista.

Lue lisää: Vienti-ilmoituksen oikaisu ja mitätöinti


Tilastoarvolla tarkoitetaan tavaran hintaa, johon on lisätty tietyt lisäkustannukset Suomen rajojen sisällä, kuten rahti- ja vakuutuskustannukset, jos ne eivät jo sisälly hintaan. Tarvittaessa tilastoarvoon lisätään myös ilmaistoimitukset, jos ne eivät sisälly hintaan.

Joko kokonaan tai osittain vastikkeettoman tavaran arvo määritetään sen mukaisesti, mikä hinta siitä saataisiin myytäessä.

Viennin tilastoarvon määrityksessä sovelletaan Tullin vahvistamia muuntokursseja. Tilastoarvo ilmoitetaan euroina.


EUR.1-tavaratodistuksen hakemusosan kääntöpuolella eli ”viejän ilmoituksessa” mainitaan, mitä viejän tulee siellä ilmoittaa. Viejän on mainittava, millä edellytyksillä tuotteesta on tullut todistuksessa tarkoitettu alkuperätuote. 

Se, mitä tulee ilmoittaa, riippuu siitä, mitä kysymyksessä olevan tuotteen (nimikkeen) alkuperäsäännössä edellytetään alkuperäaseman saavuttamiseksi. Tuote voi olla esimerkiksi kokonaan EU:ssa tuotettu (esim. EU:ssa kasvatettu ja käsitelty vilja). Tuote voi olla EU:ssa riittävästi valmistettu esimerkiksi siten, että ei-alkuperäainesten määrä ei ylitä niiden sallittua enimmäismäärää. Edelleen sääntö voi nimikkeestä riippuen olla esimerkiksi se, että valmistuksessa käytetty ei-alkuperäaines kuuluu eri nimikkeeseen kuin lopputuote (vientituote). Toisin sanoen se, mitä viejän on tässä kohdassa mainittava, riippuu vientituotteen nimikkeen nimikekohtaisen alkuperäsäännön vaatimuksista.

Viejän ilmoituksen alaviitteessä 1 on mainittu esimerkkejä asiakirjoista, joita voidaan käyttää todistusasiakirjoina ilmoitetun alkuperän oikeellisuuden todistamiseksi. Viejän tulee tässä kohdassa mainita, mitä todistusasiakirjoja hänellä on hallussaan. 


Tässä tarkoitetaan yksittäistä lähetystä koskevaa tavarantoimittajan ilmoitusta tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema asetuksen 2015/2447 liitteessä 22-15.

”Allekirjoittanut ilmoittaa, että tässä asiakirjassa luetellut tavarat  _ _ _ _ _  (1) ovat EU:n (2) alkuperätuotteita ja ovat Sveitsin, Tunisian ja Marokon (3) kanssa käytävässä etuuskohtelukaupassa sovellettavien alkuperäsääntöjen mukaisia.

Allekirjoittanut ilmoittaa, että (4):

 • (X ) kumulaatiota on sovellettu Norjan kanssa
 • ( ) kumulaatiota ei ole sovellettu.

Kohdassa 3 ilmoitetaan se sopimuskumppanimaa (esim. Sveitsi), jonne EU:ssa oleva tavaran ostaja on ilmoittanut aikovansa viedä tavaran. Edellytyksenä on se, että tavara täyttää EU:n ja Sveitsin välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjen edellytykset.

Ostaja on saattanut pyytää myyjää merkitsemään kohtaan 3 kaikki EU:n vapaakauppasopimukset siltä varalta, että ostaja veisi tavaraa useisiin EU:n sopimuskumppanimaihin. Tähän voidaan kuitenkin merkitä vain ne sopimuskumppanimaat, joiden kanssa solmittujen sopimusten alkuperäsääntöjen edellytykset täyttyvät.

Jos kohdassa 4 ilmoitetaan sovelletun kumulaatiota esim. Norjan kanssa, niin tällöin kohdassa 3 alkuperäsääntöjen edellytykset voivat täyttyä ainoastaan Euro-Välimeri-sopimusverkoston maiden sopimuksissa.


Varamenettelyasiakirjoina käytetään ensisijaisesti tullilomaketta nro 892 ja sen lisälehteä (tullilomake 895).

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää yhtenäisasiakirjaa eli SAD -lomaketta yhdessä tullilomakkeen nro 890 kanssa. 

Lue lisää: Viennin varamenettely


Toisen EU-maan viejän tunnisteeksi merkitään EORI-tunnus, joka on useimmiten sama kuin yrityksen VAT-tunnus. Jos yrityksellä on myös suomalainen y-tunnus (VAT-tunnus), se ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodilla FIXFH.


EU:n alueelta poistunut vientikuorma menettää unioniasemansa, joten palautuvasta kuormasta on tehtävä saapumiseen liittyvä ennakkoilmoitus ja tavaran tulliselvitys.

Jos tavara palautuu siinä kunnossa missä se on viety, se voidaan asiakkaan pyynnöstä tuontitullata palautustavarana ilman, että siitä tarvitsee maksaa mahdollisia EU:n tuontitulleja. Tavarasta pitää kuitenki maksaa arvonlisävero, jos se on myyty ilman arvonlisäveroa.

Tuontitullauksen yhteydessä on tullille esitettävä ”Selvitys palautustavaroista” -lomake (Tullin lomake 348) ja viennin poistumisvahvistettu luovutuspäätös.

Jos EU:n ulkopuolelle viety tuote palautuu Suomeen tilapäisesti esimerkiksi korjattavaksi, tavaran korjauksesta vastaava yritys voi tuontitullata tavaran ns. sisäisen jalostuksen menettelyyn.


Kansainvälisessä liikenteessä alukset (laivat ja lentokoneet) tarvitsevat toimintaansa varten erilaisia tavaroita ja tarvikkeita, kuten poltto- ja voiteluaineita, muonatavaroita ja erilaisia huollon ja korjausten yhteydessä asennettavia ja käytettäviä tavaroita. Näiden tavaroiden toimittamisesta aluksille käytetään tullilainsäädännössä nimitystä alustoimitukset. 

Alustoimituksiin lasketaan kuuluvaksi myös tavarat, joita toimitetaan verottomina aluksille myytäväksi ja tuliaisina tuotavaksi.

Alustoimitus edellyttää, että tavaratilaus tehdään varustamon tai lentoyhtiön nimissä. Laivan henkilökunnan omaan käyttöön tulevia tavaroita kohdellaan kuin matkustajatuomisia ja -viemisiä.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Vienti-ilmoitus tehdään, jos:

 • Ulkomainen elinkeinonharjoittaja noutaa itse tavaran (ex works -toimitus) ja vie tavaran välittömästi EU:n ulkopuolelle. Myyjä tekee vienti-ilmoituksen omissa nimissään, ja myynti on yritykselle verotonta.
 • Matkailija (ei elinkeinon harjoittaja) ostaa tavaran ja myyjä toimittaa tavaran joko itse tai kuljetusliikettä käyttäen siten, että tavara luovutetaan vastaanottajalle vasta Suomen rajalla. Myyjä tekee tulli-ilmoituksen omissa nimissään, ja tällä tavalla matkailijalle toimitettu tavara voidaan myydä verottomana.
 • Myyjä voi tehdä vienti-ilmoituksen matkailijan nimissä ja luovuttaa tavarat normaalisti myynnin yhteydessä. Myynti on tällöin verollista. Ostaja ilmoitetaan viejäksi, ja vienti-ilmoituksen tekevä myyjä ilmoitetaan asiamiehenä. Tässä tapauksessa on kyse verottomasta matkailijamyynnistä, jolloin myyjän on noudatettava myös Verohallinnon ohjeistusta. Sekä myyntitosite että vienti-ilmoitus on esitettävä tullille poistumispaikalla.
 • Jos tulli toteaa poistumispaikalla, että matkailija on tosiasiallisesti ostanut tavaraa kaupallista tarkoitusta varten, tulli voi vaatia matkailijaa täyttämään vienti-ilmoituksen, jossa viejäksi merkitään matkailija itse.

Kauppalaskuja ei eritellä tullinimikkeittäin, vaan kaikki yhteen vientiin liittyvät kauppalaskut ilmoitetaan tulliselvitettävän erän liiteasiakirjoissa yhdellä vienti-ilmoituksella.


Vientitullaus pitää tehdä Saksassa, jos tavara ei fyysisesti lähde vientiin Suomesta. Viejänä voi olla suomalainen yritys, mutta Saksan viranomaiset voivat vaatia viejää rekisteröitymään Saksassa.


EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos

 1. sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi tai
 2. tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

Jälkikäteen annettavan EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan 7 on tehtävä englanninkielinen merkintä: ”ISSUED RETROSPECTIVELY”. 


EU:n alueelle jääneestä tavarasta on tehtävä kokonaan uusi viennin tulli-ilmoitus.
Poistumisvahvistettu vienti-ilmoitus pitää puolestaan oikaista EU:n alueelle jääneen tavaran osalta.
 


Kyllä.

Kun yritykseltä tilataan tavaroita toimitettavaksi alukseen, täytyy tavaroiden toimituksesta alukseen antaa tullille sähköinen vienti-ilmoitus. Tulli-ilmoitus täytyy antaa hyvissä ajoin ennen tavaroiden toimittamista alukseen, jotta tullilla on mahdollisuus tarkastaa tavara.

Säännöllisesti tavaraa aluksiin toimittava yritys voi hakea tullilta lupaa soveltaa yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä, jossa tullille annetaan toimituskohtaisen vienti-ilmoituksen sijasta koonti-ilmoituksia useammasta eri toimituserästä.

Lue lisää: Alustoimitusmenettely


Ilmoituksen tiedot on annettava joko suomen tai ruotsin kielellä. Tavarankuvaus voi olla englanninkielinen.

Vienti-ilmoituspalvelussa käyttöliittymäkieleksi on mahdollista valita suomi, ruotsi tai englanti (esimerkiksi ilmoitukseen liittyvät rajoitukset, viestit ja päätökset ovat kuitenkin saatavissa vain suomeksi tai ruotsiksi).


 • Jos lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa, viejällä on oltava Tullin myöntämä kirjallinen valtuutetun viejän lupa, jossa yritykselle on annettu  yrityskohtainen lupanumero. Tämän luvan nojalla valtuutettu viejä voi laatia määrämuotoisia alkuperäilmoituksia vientilähetyksien kaupallisiin asiakirjoihin (yleensä viejäyrityksen kauppalaskuihin). Alkuperäilmoituksiin sisällytetään Tullin viejälle antama lupanumero. Katso sivu Miten alkuperä osoitetaan?, kohta Valtuutettu viejä
 • Jos lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvo ei ylitä 6 000 euroa, kuka tahansa viejä voi laatia määrämuotoisen alkuperäilmoituksen lähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan (yleensä myyjäyrityksen kauppalaskuun). Tällöin alkuperäilmoituksessa on oltava viejän alkuperäinen allekirjoitus.
 • Sen, joka laatii alkuperäilmoituksen, on aina pystyttävä asiakirjalla todistamaan lähetykseen sisältyvien tuotteiden alkuperäasema. Tämä asiakirjanäyttö tulee olla yrityksessä ja Tullin käytettävissä alkuperäilmoitusta laadittaessa.

Vienti-ilmoitus voidaan antaa Suomessa eli poistumismaassa, jos vietävien tavaroiden arvo on enintään 3 000 euroa, eikä tavaroihin liity rajoituksia tai kieltoja.

Jos tavaroiden arvo on yli 3 000 euroa, vienti-ilmoitus voidaan antaa Suomessa, jos tavarat on valmistettu tai ostettu täällä tai ne ovat täällä kaupintavarastossa.

Kaupintavarasto tarkoittaa vientimenettelyn yhteydessä mitä tahansa varastoa, jolla on osoite ja johon tulee ja josta lähtee vientiin tarkoitettua tavaraa.

Vienti-ilmoituksen lisäksi vientiin tarkoitetun tavaran siirto Suomeen tulee ilmoittaa EU:n arvonlisäverotuksen valvontajärjestelmään (VIES) oman tavaran siirtona. Tämän vuoksi joko viejän tai jonkun hänen puolestaan tulee kirjata tavara vastaanotetuksi omalle Suomen veroviranomaiselta haetulle arvonlisäveronumerolleen (FI-alkuinen).

Jos tavaran vienti edellyttää lupaa, vienti-ilmoitus on tehtävä lupavaatimusten mukaisesti, yleensä ainoastaan vientimaahan.

Viejän pitää olla unioniin sijoittautunut. Viejänä pidetään unioniin sijoittautunutta sopimuspuolta siinäkin tapauksessa, että tavaroiden omistusoikeus on siirtynyt kauppaehdon (esimerkiksi ex works -toimitusehdon) tai muun sopimuksen mukaisesti unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle.


Kyllä voi. Vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöpöytäkirjoissa mainitaankin, että viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää EUR.1-tavaratodistuksen ja sen hakemusosan.


Verotonta matkailijamyyntiä ohjaa Verohallinto. Verohallinnon ohjeen ”Veroton matkailijamyynti - ohje myyjälle” mukaan kysymyksessä on matkailijamyynti, kun EU:n ja Norjan ulkopuolella pysyvästi asuva matkailija ostaa Suomesta itselleen tavaran, jonka hän käyttämättömänä vie itse henkilökohtaisissa matkatavaroissaan pois maasta.

Verottomassa matkailijamyynnissä ei ole muuta arvorajaa kuin vähimmäisarvo 40 euroa. Ostaja maksaa ostohetkellä arvonlisäveron, mutta saa sen kokonaan tai osittain takaisin, kun esittää myöhemmin arvonlisäveroasetuksen 8 §:n mukaisen selvityksen (Tullin leimaama tosite tai palautusliikkeen antama todistus) siitä, että tavara on viety EU:n alueelta.

Veroton matkailijamyynti -ohje myyjälle” löytyy Verohallinnon sivuilta www.vero.fi


Jos vienti-ilmoituksella ilmoitetaan keskenään samanlaisia tavaraeriä (nimike, menettelykoodi ja edeltävä asiakirja ovat samat), on nämä yhdistettävä ilmoituksella yhdeksi tavaraeräksi. Pelkästään tavaran tunnistamiseksi ilmoitettavien merkkien ja numeroiden eroavaisuudet tai erilaiset pakkaustiedot eivät ole peruste saman tullinimikkeen toistamiseen useampaan kertaan.


                            

Kysyttävää?